Szentírások
A Tan és a szövetségek 82
előző következő

82. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében, 1832. április 26-án (History of the Church, 1:267–269). Az alkalom az egyház egy általános tanácsgyűlése volt, amelyen Joseph Smith prófétát a főpapság elnökeként támogatták, amely hivatalba már korábban, 1832. január 25-én (lásd a 75. szakasz fejlécét) elrendelték a főpapok, elderek és egyháztagok konferenciáján, az Ohio állambeli Amherstben. Korábban szokatlan neveket használtak e kinyilatkoztatás kiadásánál, hogy elfedjék a megnevezett egyének személyazonosságát (lásd a 78. szakasz fejlécét).

1–4, Ahol sok adatik, sok követeltetik meg; 5–7, Sötétség uralkodik a világban; 8–13, Az Úr meg van kötve, amikor megtesszük, amit mond; 14–18, Sionnak gyarapodnia kell szépségben és szentségben; 19–24, Minden ember törekedjen arra, ami felebarátja javára van.

1 Bizony, bizony mondom nektek, szolgáim, hogy amennyiben amegbocsátottátok egymásnak a vétkeiteket, akkor én, az Úr, szintén megbocsátok nektek.

2 Mindazonáltal vannak közöttetek olyanok, akik mértéken felül követtek el bűnt; igen, és amindannyian követtetek el bűnt; de bizony mondom nektek, mostantól óvakodjatok, és tartózkodjatok a bűntől, nehogy súlyos ítéletek szálljanak a fejetekre.

3 Mert akinek asok adatott, attól bsok követeltetik; és aki nagyobb cvilágosság ellen követ el dbűnt, az nagyobb kárhoztatásban részesül.

4 aKinyilatkoztatásokért szólítjátok nevem, és én megadom nektek azokat; és amennyiben nem tartjátok meg az általam elmondottakat, amiket nektek adok, vétkesekké váltok; és bigazságosság és ítélkezés a törvényemhez kijelölt büntetés.

5 Ezért amit egynek mondok, azt mindenkinek mondom: aÜgyeljetek, mert az bellenség kiterjeszti uralmát, és csötétség uralkodik;

6 És Isten haragja felgerjed a földnek lakói ellen; és senki nem tesz jót, mert mind letértek az aútról.

7 És most, bizony mondom nektek, hogy én, az Úr, semmilyen abűnt nem tulajdonítok nektek; menjetek utatokra, és többé ne kövessetek el bűnt; viszont ahhoz a lélekhez, aki bűnt követ el, visszatérnek a bkorábbi bűnök, mondja az Úr, a ti Istenetek.

8 Továbbá azt mondom nektek, aúj parancsolatot adok nektek, hogy megérthessétek titeket illető akaratomat;

9 Vagyis, más szavakkal, útmutatást adok nektek, hogy miként acselekedjetek énelőttem, hogy a szabadulásotokra fordulhasson.

10 Én, az Úr, meg vagyok akötve, amikor megteszitek, amit mondok; de amikor nem teszitek meg, amit mondok, akkor nincs ígéret számotokra.

11 Azt mondom tehát nektek, tanácsos, hogy Edward Partridge és Nevel K. Whitney, A. Sidney Gilbert és Sidney Rigdon szolgáim, valamint Joseph Smith szolgám, és John Whitmer, és Oliver Cowdery, és W. W. Phelps, és Martin Harris aegymáshoz legyenek kötve a különböző sáfárságaikban egy olyan kötelékkel és szövetséggel, amit nem szeghet meg vétek, vagy azonnal következik az ítélkezés –

12 Hogy intézzék a szegények ügyeit, és minden olyan dolgot, ami a püspökséget illeti Sion földjén, valamint Kirtland földjén;

13 Mert a nekem megfelelő időben a Magasságos szentjeinek és Sion acövekének ajánlom fel Kirtland földjét.

14 Mert Sionnak gyarapodnia kell szépségben és szentségben; határait ki kell szélesíteni; cövekeit meg kell erősíteni; igen, bizony mondom nektek, aSionnak fel kell emelkednie és magára kell öltenie bgyönyörű ruháit.

15 Ezt a parancsolatot adom tehát nektek, hogy e szövetség által kössétek meg magatokat, és ez az Úr törvényei szerint történjen.

16 Íme, itt a bölcsesség, énbennem is, a ti javatokra.

17 És legyetek aegyenlők, vagyis más szavakkal, formáljatok egyforma jogot a javakra, sáfárságotok ügyeinek intézése érdekében, minden ember az igényei és a szükségletei szerint, amennyiben igényei jogosak –

18 És mindez az élő Isten egyházának jóléte miatt, hogy minden ember gyarapíthassa a atálentumát, hogy minden ember szert tehessen más tálentumokra, igen, méghozzá százszor annyira, hogy ezeket az Úr btárházába lehessen vetni, és az egész egyház közös vagyonává válhassanak –

19 Minden ember arra törekedve, ami felebarátja javára van, és minden dologban jót téve, aegyedül Isten dicsőségére tekintő szemmel.

20 Ezt a arendet jelöltem ki arra, hogy örökké tartó rend legyen számotokra, valamint utódaitok számára, amennyiben nem követtek el bűnt.

21 És azzal a lélekkel, aki bűnt követ el e szövetség ellen, és megkeményíti ellene a szívét, bánjanak egyházam törvényei szerint, és a megváltás napjáig átadatik a aSátán gyötrelmeinek.

22 És most, bizony mondom nektek, és ez bölcsesség, kössetek barátságot a hamislelkűség mammonjával, és akkor nem fognak elpusztítani titeket.

23 Hagyjátok egyedül nálam az ítélkezést, mert az enyém az, és én fogok amegfizetni. Békesség legyen veletek; áldásaim veletek maradnak.

24 Mert még mindig tiétek a akirályság, és örökké tiétek is lesz, ha nem távolodtok el az állhatatosságotoktól. Így lesz. Ámen.