Szentírások
A Tan és a szövetségek 27
előző következő

27. Szakasz

Joseph Smith prófétának 1830 augusztusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:106–108). Egy vallási gyűlésre készülve, amikor is szolgálni akartak az úrvacsorai kenyérrel és borral, Joseph elindult, hogy bort szerezzen. Találkozott egy mennyei hírnökkel, és ezt a kinyilatkoztatást kapta, amelynek egy része már akkor, a többi pedig a rákövetkező szeptemberben íratott le. Most bor helyett vizet használunk az egyház úrvacsorai gyűlésein.

1–4, Kijelentetik, milyen jelképeket használjunk az úrvacsoravételkor; 5–14, Krisztus és minden adományozási korszakból való szolgái venni fognak az úrvacsorából; 15–18, Öltsétek fel Isten teljes fegyverzetét!

1 Hallgassatok Jézus Krisztusnak, a ti Uratoknak, Isteneteknek és Megváltótoknak hangjára, akinek szava aélő és ható.

2 Mert íme, azt mondom nektek, nem számít, hogy mit esztek, vagy mit isztok, amikor az aúrvacsorából vesztek, ha úgy lészen, hogy egyedül az én bdicsőségemre tekintő szemmel teszitek azt – emlékezve az Atya előtt az én testemre, amely letétetett ti érettetek, és az én cvéremre, amely kiontatott a ti dbűneitek bocsánatáért.

3 Parancsolatot adok tehát nektek, hogy ne vásároljatok bort, sem erős italt az ellenségeitektől!

4 Egyikből se vegyetek tehát, hacsak nem újonnan készítettétek magatok között; igen, ebben, az én Atyám királyságában, amely fel fog épülni a földön.

5 Íme, ez bölcsesség énbennem; ne csodálkozzatok tehát, mert eljön az óra, amikor aiszom a szőlőtőkének gyümölcséből a földön tiveletek és bMorónival, akit elküldtem hozzátok, hogy felfedje a Mormon könyvét, amely tartalmazza örök evangéliumom teljességét, és akire rábíztam cEfraim fája feljegyzésének kulcsait.

6 És aÉliással is, akire rábíztam annak kulcsait, hogy véghezvigye mindazon dolgok visszaállítását, amelyekről minden szent próféta szája szólt, mióta a világ elkezdődött, az utolsó napokat illetően;

7 És Jánossal, Zakariás fiával is, mely aZakariást ő (Éliás) meglátogatott, és megígérte, hogy fia lesz, akinek neve legyen bJános, és majd eltöltetik Éliás lelkével.

8 Amelyik Jánost én elküldtem hozzátok, szolgáim, ifj. Joseph Smith és Oliver Cowdery, hogy elrendeljen titeket abba az első apapságba, amelyet megkaptatok, hogy úgy legyetek elhívva és belrendelve, ahogyan cÁron;

9 És aIlléssel is, akire rábíztam annak a hatalomnak a kulcsait, hogy baz atyák szívét a gyermekekhez fordítsa, és a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy ne sújtsa átok az egész földet;

10 És Józseffel és Jákóbbal, és Izsákkal, és Ábrahámmal, atyáitokkal, akik által megmaradnak az aígéretek;

11 És Mihállyal is, vagyis aÁdámmal, mindenek atyjával, mindenek hercegével, az Öreg Korúval;

12 És Péterrel, Jakabbal és Jánossal is, akiket elküldtem hozzátok, akik által aelrendeltelek és megerősítettelek titeket, hogy bapostolok legyetek, valamint cnevemnek különleges tanúi, és viseljétek elrendelt szolgálatotok és ugyanazon dolgok kulcsait, amiket kinyilatkoztattam nekik;

13 aRátok bíztam bkirályságom kulcsait, és az cevangélium dadományozási korszakát az eutolsó időkre; és az fidők teljességére, amikor is gminden dolgot egybegyűjtök, azt is, ami a mennyben van, és azt is, ami a földön van;

14 És mindazokkal, akiket aAtyám nékem adott a világból.

15 Emeljétek fel tehát a szíveteket és örvendezzetek, és övezzétek fel a derekatokat, és öltsétek magatokra teljes afegyverzetemet, hogy ellenállhassatok a gonosz napnak, mindent megtéve, hogy bmegállhassatok.

16 Álljatok meg tehát, derekatokat aigazsággal bövezvén körül, felvéve az cigazlelkűség dmellvértjét, lábatokat pedig beborítván a ebékesség evangéliumának előkészületével, amelynek átadására elküldtem hozzátok az fangyalaimat;

17 Megragadva a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden atüzes nyilát ki tudjátok majd oltani.

18 És vegyétek a szabadulás sisakját, és Lelkemnek kardját, akit kitöltök majd rátok, és szavamat, amelyet ki fogok nyilatkoztatni nektek, és értsetek egyet minden olyan dolgot illetően, amit kértek tőlem, és legyetek hűségesek, amíg el nem jövök, és afelragadtattok, hogy ahol én vagyok, ti bis ott legyetek. Ámen.