Szentírások
A Tan és a szövetségek 112
előző következő

112. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Thomas B. Marsh-nak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1837. július 23-án (History of the Church, 2:499–501). Ez a kinyilatkoztatás az Úr szavát tartalmazza Thomas B. Marsh-hoz, a Bárány tizenkét apostolát illetően. A próféta feljegyzi, hogy ezt a kinyilatkoztatást azon a napon kapták, amikor először került sor az evangélium prédikálására Angliában. Ebben az időben Thomas B. Marsh volt a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke.

1–10, A Tizenkettek küldjék el az evangéliumot és emeljék fel a figyelmeztetés hangját minden nemzethez és néphez; 11–15, Vegyék fel keresztjüket, kövessék Jézust, és etessék a juhait; 16–20, Akik befogadják az Első Elnökséget, befogadják az Urat; 21–29, Sötétség takarja a földet, és csak azok szabadulnak meg, akik hisznek és megkeresztelkednek; 30–34, Az Első Elnökség és a Tizenkettek rendelkeznek az idők teljessége adományozási korszakának kulcsaival.

1 Bizony, így szól az Úr hozzád, Thomas szolgám: Hallottam az imáidat; és alamizsnáid feljöttek elém, aemlékezetnek okáért, azon testvéreidért, akiket kiválasztottam, hogy nevemről bizonyságot tegyenek, és belküldjék azt minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép közé, és akiket elrendeltem, szolgáimat használva eszközként.

2 Bizony mondom neked, volt néhány dolog a szívedben és teveled, amivel én, az Úr, nem nagyon voltam elégedett.

3 Mindazonáltal, mivel amegaláztad magad, felmagasztaltatsz; tehát minden bűnöd meg van bocsátva neked.

4 aBízzon tehát a szíved orcám előtt; és tegyél bizonyságot nevemről, ne csak a bnemzsidóknak, hanem a czsidóknak is; és küldd el szavam a föld széleiig.

5 aViaskodj tehát, reggelről reggelre; és bfigyelmeztető hangod nap nap után hangozzon el; és amikor eljön az éj, beszéded ne engedje elszunnyadni a föld lakóit.

6 Lakod legyen ismert Sionban, és ane távozz el házadból; mert nekem, az Úrnak, nagy munkám van számodra azt illetően, hogy hirdesd nevemet az emberek gyermekei között.

7 aÖvezd fel tehát derekadat a munkára. Lábadat is borítsd be, mert ki vagy választva, és ösvényed a hegyek között rejlik, és sok nemzet között.

8 És szavad által sok főember amegaláztatik és szavad által sok alant lévő felmagasztosul.

9 Hangod legyen dorgálás a vétkesnek; és dorgálásodra hagyjon fel megátalkodottságával a rágalmazó nyelve.

10 aLegyél alázatos; és az Úr, a te Istened kezednél fogva vezet majd téged, és választ ad néked az imáidra.

11 Ismerem szívedet, és hallottam imáidat testvéreidet illetően. Ne légy részrehajló irányukban, aszeretet tekintetében, sok mással szemben, inkább legyen irántuk érzett szereteted olyan, akár a magad iránti; és szereteted bővelkedjen minden ember iránt, és mindazok iránt, akik szeretik nevemet.

12 És imádkozz a Tizenkettekhez tartozó testvéreidért. Intsd őket élesen, az én nevemért, és legyenek megintve minden bűnükért, és legyél hűséges előttem az én anevemhez.

13 És amegkísértéseik, és sok bmegpróbáltatás után, íme, én, az Úr, feléjük tapogatózom majd, és ha nem keményítik meg a szívüket, és nem merevítik meg a nyakukat ellenem, akkor cmegtérnek, és én meggyógyítom őket.

14 Most azt mondom neked, és amit neked mondok, mind a Tizenketteknek mondom: Keljetek fel és övezzétek fel derekatokat, avegyétek fel a kereszteteket, kövessetek engem és betessétek a juhaimat.

15 Ne magasztaljátok fel magatokat; ne alázadjatok Joseph szolgám ellen; mert bizony mondom nektek, én vele vagyok, és kezem felette lesz; és a bkulcsok, amelyeket neki, valamint nektek adtam, nem vétetnek el tőle, míg el nem jövök.

16 Bizony mondom neked, Thomas szolgám, te vagy az a férfi, akit kiválasztottam királyságom kulcsainak viselésére, ami a Tizenketteket illeti, szerte minden nemzet között –

17 Hogy szolgám lehessél, aki minden olyan helyen kinyitja a királyság ajtaját, ahová Joseph szolgám és aSidney szolgám, valamint bHyrum szolgám nem mehet el;

18 Mert egy kis időre rájuk helyeztem mind a gyülekezetek terhét.

19 Ezért ahová csak küldenek, menj el, és én veled leszek; és ahol csak hirdeted nevem, megnyílik neked egy ahatékony ajtó, hogy szavam befogadhassák.

20 aAki befogadja szavam, befogad engem, és aki befogad engem, befogadja azokat, az Első Elnökséget, akiket elküldtem, akiket tanácsadóitokká tettem az én nevemért.

21 Továbbá, azt mondom neked, hogy akiket az én nevemben küldesz, testvéreid, a aTizenkettek hangja által, akiket megfelelőképpen ajánlotok és bfelhatalmaztok, azoknak hatalmában áll majd királyságom ajtajának megnyitása minden olyan nemzet előtt, ahová csak elkülditek őket –

22 Amennyiben megalázkodnak énelőttem, és megmaradnak szavamban, és ahallgatnak Lelkem hangjára.

23 Bizony, bizony mondom nektek, asötétség takarja a földet, és sűrű sötétség az emberek elméjét, és minden test bromlottá vált orcám előtt.

24 Íme, gyorsan utoléri a föld lakóit a abosszúállás, a harag napja, az égetés napja, a pusztulás, a bkönnyezés, a gyász és a sírás-rívás napja; és ez forgószélként éri majd utol az egész föld színét, mondja az Úr.

25 Az én házamon akezdődik majd, és az én házamtól tovább, mondja az Úr;

26 Először azok között közöttetek, mondja az Úr, akik azt avallották, hogy ismerik nevemet, mégsem bismernek engem, és házam közepén ckáromoltak engem, mondja az Úr.

27 Ügyeljetek tehát arra, hogy ne aggodalmaskodjatok egyházam ügyei miatt ezen a helyen, mondja az Úr.

28 Inkább atisztítsátok meg előttem a szíveteket; aztán pedig bmenjetek el az egész világba, és prédikáljátok evangéliumomat minden olyan teremtménynek, aki nem fogadta be azt;

29 És aki ahisz és bmegkeresztelkedik, az megszabadul, aki pedig nem hisz, és nem keresztelkedik meg, az celkárhozik.

30 Mert nektek, a aTizenketteknek, valamint azoknak, az bElső Elnökségnek, akiket veletek együtt kijelöltem, hogy tanácsadóitok és vezetőitek legyenek – nektek adatik e papság hatalma, az utolsó napokra, és ez utolsó alkalommal, amelyben benne foglaltatik az cidők teljességének adományozási korszaka.

31 Amely hatalmat ti viselitek, mindazokkal együtt, akik valamikor is adományozási korszakot kaptak a teremtés kezdete óta;

32 Mert bizony mondom nektek, hogy az aadományozási korszak kulcsai, amiket megkaptatok, az batyáktól szálltak rátok, és legutoljára pedig a mennyből küldettek le rátok.

33 Bizony mondom nektek, íme, mily nagyszerű a ti elhívásotok! aTisztítsátok meg a szíveteket és a ruházatotokat, mert különben még bszámon lesz kérve kezetektől e nemzedék vére.

34 Legyetek hűségesek, míg el nem jövök, mert én ahamar jövök el; és jutalmam nálam van, hogy minden embert megjutalmazzak az ő bcselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Omega. Ámen.