Szentírások
A Tan és a szövetségek 11
előző következő

11. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás bátyjának, Hyrum Smith-nek, 1829 májusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:39–46). Ez a kinyilatkoztatás az Urim és Tummim által adatott, válaszul Joseph fohászára és kérdésére. A History of the Church alapján valószínű, hogy ez a kinyilatkoztatás az ároni papság visszaállítása után adatott.

1–6, A szőlőskertben dolgozó munkások szabadulást nyernek; 7–14, Törekedj bölcsességre, kiálts bűnbánatot, bízz a Lélekben; 15–22, Tartsd be a parancsolatokat, és tanulmányozd az Úr szavát; 23–27, Ne tagadd a kinyilatkoztatás és a prófétálás lelkét; 28–30, Akik befogadják Krisztust, azok Isten fiaivá lesznek.

1 aNagyszerű és csodálatos munka jelenik meg hamarosan az emberek gyermekei között!

2 Íme, én Isten vagyok; aszívleld meg bszavam, amely élő és cható, délesebb a kétélű kardnál, szétválasztva mind ízeket és velőt; szívleld hát meg a szavamat!

3 aÍme, a mező fehér, készen az aratásra; aki tehát aratni kíván, hadd vágja bele szívvel-lélekkel a sarlóját, és arasson, amíg a nap tart, hogy börök szabadulást ctehessen félre lelkének Isten királyságában.

4 Igen, aki abelevágja sarlóját és arat, az Istentől hívatott.

5 Ha tehát akérsz tőlem, kapsz; ha kopogtatsz, akkor megnyittatik neked.

6 Most, mivel kérdeztél, íme, azt mondom neked, tartsd be parancsolataimat és törekedj aSion ügyét napvilágra hozni és megalapozni.

7 Ne agazdagságra törekedj, hanem bbölcsességre; és íme, Isten rejtelmei feltárulnak előtted, és akkor tétetsz gazdaggá. Íme, akinek örök élete van, az gazdag.

8 Bizony, bizony, mondom neked, amint kívánsz tőlem, úgy lesz az megtéve neked; és ha azt kívánod, sok jó megtételének lehetsz eszköze ebben a nemzedékben.

9 aSemmi mást ne mondj ennek a nemzedéknek, csak bbűnbánatot! Tartsd be parancsolataimat, és segíts napvilágra hozni a munkámat cparancsolataim szerint, és áldott leszel!

10 Íme, rendelkezel egy aajándékkal, vagyis rendelkezni fogsz egy ajándékkal, ha hittel, bőszinte szívvel kéred tőlem, híve Jézus Krisztus hatalmában, vagyis az én hatalmamban, amely szól hozzád;

11 Mert íme, én vagyok az, aki szól; íme, én vagyok a avilágosság, amely fénylik a sötétségben, és bhatalmam által adom neked ezeket a szavakat.

12 És most, bizony, bizony mondom neked, helyezd abizalmadat abba a bLélekbe, amely a jó megtételére vezet – igen, hogy igazságosan tegyél, hogy calázatosan djárj, hogy eigazlelkűen ítélkezz; és ez az én Lelkem.

13 Bizony, bizony mondom neked, adni fogok neked a Lelkemből, amely amegvilágosítja az belmédet, és cörömmel tölti el a lelkedet;

14 És akkor tudni fogsz, vagyis ezáltal fogsz tudni mindent, amit tőlem kívánsz, ami az aigazlelkűség dolgaihoz tartozik, hittel, híve bennem, hogy kapni fogsz.

15 Íme, megparancsolom neked, hogy nem szükséges azt feltételezned, hogy elhívást kaptál a prédikálásra, amíg nem kaptál aelhívást!

16 Várj egy kicsit tovább, míg nem rendelkezel szavammal, akősziklámmal, egyházammal és evangéliumommal, hogy bizonyossággal ismerhesd a tanomat!

17 És akkor, íme, kívánságaid szerint, igen, méghozzá hited szerint lesz megtéve neked.

18 Tartsd be a parancsolataimat; hallgass; folyamodj a Lelkemhez;

19 Igen, teljes szíveddel aragaszkodj hozzám, hogy segíthess azon dolgok napvilágra hozatalában, amelyekről szó volt – igen, művem fordításában; legyél türelmes, míg el nem végzed!

20 Íme, ez a te dolgod, hogy abetartsd a parancsolataimat, igen, teljes lelkeddel, elméddel és erőddel.

21 Ne szavam hirdetésére törekedj, hanem először törekedj szavam aelnyerésére, és akkor majd megoldódik a nyelved; akkor, ha azt kívánod, rendelkezni fogsz Lelkemmel és szavammal, igen, Isten hatalmával az emberek meggyőzésére.

22 Most azonban hallgass; tanulmányozd aszavam, amely eljutott az emberek gyermekei közé, és azon szavamat is btanulmányozd, camely el fog jutni az emberek gyermekei közé, vagyis azt, amelyet most fordítotok, igen, míg el nem nyertél mindent, amit ebben a nemzedékben dmegadok az emberek gyermekeinek, és akkor minden dolog hozzáadatik ehhez.

23 Íme, te aHyrum vagy, fiam; bkeresd Isten királyságát, és minden dolog megadatik aszerint, ami igazságos.

24 aÉpíts kősziklámra, amely az bevangéliumom;

25 Ne tagadd a akinyilatkoztatás lelkét, sem a bprófétálás lelkét, mert jaj annak, aki tagadja ezeket a dolgokat;

26 aŐrizd tehát szívedben kincsként addig, amikor bölcsességem szerint el kell majd indulnod!

27 Íme, mindazokhoz szólok, akiknek jó kívánságaik vannak, és abelevágták sarlójukat, hogy arassanak.

28 Íme, én aJézus Krisztus vagyok, Isten Fia. Én vagyok a bvilág élete és világossága.

29 Én ugyanaz vagyok, aki az enyéimhez jöttem, és az enyéim nem fogadtak be;

30 De bizony, bizony mondom nektek, hogy akik befogadnak, azoknak ahatalmat adok, hogy Isten bfiaivá legyenek, méghozzá azoknak, akik hisznek az én nevemben. Ámen.