Szentírások
A Tan és a szövetségek 127
előző következő


127. Szakasz

Nauvoo-ban, 1842. szeptember 1-jén keltezett levél Joseph Smith prófétától az utolsó napi szenteknek az Illinois állambeli Nauvoo-ban, utasításokkal a halottakért való keresztelést illetően (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Joseph Smith örül az üldöztetésnek és a megpróbáltatásnak; 5–12, Feljegyzéseket kell vezetni a halottakért való kereszteléseket illetően.

1 Mivel az Úr kinyilatkoztatta nekem, hogy ellenségeim, Missouriban is és ebben az államban is, újra üldözőbe vettek; és mivel aok nélkül üldöznek, és az igazságnak vagy a jognak a legcsekélyebb árnyéka vagy színezete sincs oldalukon, amikor felébresztik ellenem vádeljárásaikat; és mivel minden állításuk a legsötétebbre színezett hazugságon alapszik, célszerűnek és bölcsnek láttam azt, hogy egy rövid időre saját biztonságom és e nép biztonsága érdekében elhagyjam ezt a helyet. Mindazokkal, akikkel üzleti kapcsolatban állok, közölni kívánom, hogy ügyeimet megbízottakra és írnokokra hagytam, akik minden üzleti dolgot haladéktalanul és helyénvalóan intéznek majd, és meggyőződnek arról, hogy minden adósságom el legyen rendezve a megfelelő időben, javak átadásával, vagy más módon, amint azt a helyzet megköveteli, illetve amint azt a körülmények megengedik. Amikor értesülök róla, hogy a zivatar teljesen kitombolta magát, újra visszatérek hozzátok.

2 Ami pedig a aveszedelmeket illeti, amelyeken keresztülmenni hívatva vagyok, ezek nem tűnnek számomra másnak, mint kicsinységnek, mivel az emberek birigysége és haragja életem minden napján megszokott osztályrészem volt; hogy milyen okból, az rejtélynek tűnik, hacsak nem crendeltek el engem valami olyan dologra a világ megalapítása előtt, ami jó vagy rossz, attól függ, minek akarjátok nevezni. Ítéljétek meg magatok. Isten mindezeket a dolgokat tudja, legyen az jó vagy rossz. Mindazonáltal én ahhoz vagyok szokva, hogy mély vízben ússzak. Második természetemmé vált mindez; és Pálhoz hasonlóan úgy érzem, örülnöm kell a dmegpróbáltatásnak; mert egészen eddig a napig atyáim Istene mindegyikből kimenekített, és ezután is ki fog menekíteni engem; mert íme, lássátok, minden ellenségem felett győzedelmeskedni fogok; mert az Úristen mondta ezt.

3 Örvendezzenek tehát mind a szentek, és legyenek rendkívül örömteliek; mert aIzráel Istene az ő Istenük, és ő jutalomként minden elnyomójuk fejére igazságos fizetséget fog kimérni.

4 Továbbá, bizony, így szól az Úr: aTemplomom munkája, és mindazon munkák, amiket kijelöltem nektek, folytatódjanak, és ne maradjanak abba; és kettőződjön meg bszorgalmatok, és kitartásotok, és türelmetek, és cselekedeteitek, és semmiképpen nem fogjátok elveszíteni a jutalmatokat, mondja a Seregek Ura. És ha cüldöznek titeket, így üldözték ők a prófétákat és az igazlelkű embereket is, akik előttetek voltak. Mindezért jutalom van a mennyben.

5 Továbbá, szólok hozzátok egy szót a ahalottaitokért való bkeresztelést illetően.

6 Bizony, így szól hozzátok az Úr halottaitok tekintetében: Amikor bárki közületek amegkeresztelkedik a halottaitokért, legyen ott egy bjegyző, és legyen szemtanúja a kereszteléseiteknek; hallja a saját fülével, hogy tanúságot tehessen az igazságról, mondja az Úr;

7 Hogy minden feljegyzésetek afel lehessen jegyezve a mennyben; amit bmegköttök a földön, kötve lehessen a mennyben; amit feloldotok a földön, oldva lehessen a mennyben;

8 Mert hamarosan sok dolgot avisszaállítok a földre, a bpapságra vonatkozólag, mondja a Seregek Ura.

9 Továbbá, legyen minden afeljegyzés rendbe szedve, hogy el lehessen tenni őket szent templomom archívumába, hogy emlékezetben maradjanak nemzedékről nemzedékre, mondja a Seregek Ura.

10 Azt kívánom mondani a szentek mindegyikének, hogy rendkívül nagy vággyal vágyakoztam arra, hogy a szószékről szóljak hozzájuk a halottakért való keresztelés tárgyában, a következő sabbaton. De mivel ennek megtétele nem áll hatalmamban, időről időre le fogom nekik írni az Úr szavát e tárgyban, és levél útján elküldöm azt nektek, amint még sok más dolgot.

11 Most idő hiányában levelemet mára befejezem; mert az ellenség készenlétben van, és amint azt a Szabadító megmondta, e avilág hercege eljön, de nincs semmije énbennem.

12 Íme, Istenhez intézett imám az, hogy mindannyian megszabadulhassatok. És úgy írom alá a levelet mint szolgátok az Úrban, prófétája és alátnoka Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának.

Joseph Smith.