Szentírások
A Tan és a szövetségek 93
előző következő

93. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. május 6-án (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Akik hűségesek, azok mind látni fogják az Urat; 6–18, János bizonyságot tett arról, hogy Isten Fia kegyelemről kegyelemre haladt, mígnem teljességet kapott az Atya dicsőségéből; 19–20, A kegyelemről kegyelemre haladó hűséges emberek is kapnak majd a teljességéből; 21–22, Azok az Elsőszülött egyháza, akik Krisztus által születtek; 23–28, Krisztus teljességet kapott minden igazságból, és engedelmesség által hasonlóképpen tehet az ember; 29–32, Az ember kezdetben Istennel volt; 33–35, Az elemek örökkévalóak, és az ember a feltámadáskor teljességet kaphat az örömből; 36–37, Isten dicsősége az intelligencia; 38–40, A gyermekek Krisztus megváltása miatt ártatlanok Isten előtt; 41–53, A vezető testvérek azt a parancsot kapják, hogy szedjék rendbe a családjukat.

1 Bizony, így szól az Úr: Lészen, hogy minden lélek, aki aelhagyja bűneit és énhozzám jön, és bnevemet szólítja, és hangomnak cengedelmeskedik, és betartja parancsolataimat, dlátni fogja az earcomat és tudni fogja, hogy vagyok;

2 És hogy én vagyok az igaz avilágosság, amely minden embert megvilágosít, aki a világra jön;

3 aÉs hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem, és az Atya és én egyek vagyunk –

4 Az Atya, amert badott nekem a teljességéből, és a Fiú, mert a világban voltam, és ctestet tettem a hajlékommá, és az emberek fiai között laktam.

5 A világban voltam, és kaptam az Atyámtól, és az ő amunkái nyíltan megmutatkoztak.

6 És aJános látta és bizonyságot tett bdicsőségem teljességéről, és cJános bizonyságának teljessége ezután lesz majd kinyilatkoztatva.

7 És ő bizonyságot tett, mondván: Láttam az ő dicsőségét, hogy ő volt a akezdetben, mielőtt lett volna a világ;

8 Kezdetben tehát volt az aIge, mert ő volt az Ige, méghozzá a szabadulás hírnöke –

9 A világ avilágossága és bMegváltója; az igazság Lelke, aki eljött a világba, mert ő alkotta meg a világot, és őbenne volt az emberek élete és az emberek világossága.

10 Ő aalkotta meg a világokat; ő alkotta meg az embereket; minden dolog őáltala, rajta keresztül és őtőle lett megalkotva.

11 És én, János, bizonyságot teszek arról, hogy láttam az ő dicsőségét mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, méghozzá az igazság Lelkét, aki eljött és testben lakott, és közöttünk lakott.

12 És én, János, láttam, hogy először nem kapott a ateljességből, hanem kegyelemért kapott bkegyelmet;

13 És először nem kapott a teljességből, hanem akegyelemről kegyelemre haladt tovább, míg teljességet nem kapott;

14 És így aIsten Fiának nevezték, mert először nem kapott a teljességből.

15 És én, aJános, bizonyságot teszek, és lássátok, a mennyek megnyíltak, és a bSzentlélek cgalamb formájában leszállt rá és megnyugodott rajta, és hang szólalt meg a mennyből, mondván: Ez az én dszeretett Fiam.

16 És én, János, bizonyságot teszek arról, hogy teljességet kapott az Atya dicsőségéből.

17 És aminden bhatalmat megkapott, a mennyben is és a földön is, és vele volt az cAtya dicsősége, mert ő őbenne lakott.

18 És lészen, hogy ha hűségesek vagytok, akkor meg fogjátok kapni János bizonyságának teljességét.

19 Azért mondom nektek az itt elmondottakat, hogy megérthessétek és tudhassátok, hogyan ahódoljatok, és ismerjétek azt, aminek hódoltok, hogy az Atyához jöhessetek az én nevemben, és a megfelelő időben kaphassatok a teljességéből.

20 Mert ha abetartjátok a parancsolataimat, bkapni fogtok a teljességéből, és cmegdicsőíttettek énbennem, miként én az Atyában; azt mondom tehát nektek, hogy kegyelemért kaptok dkegyelmet.

21 És most, bizony mondom nektek, akezdetben az Atyával voltam, és én vagyok az bElsőszülött;

22 És mindazok, akik általam születnek, arészesei a fent nevezett bdicsőségének, és ők az Elsőszülött egyháza.

23 Kezdetben ti is az aAtyával voltatok; ez az, ami Lélek, méghozzá az igazság Lelke;

24 És az aigazság a dolgok bismerete úgy, ahogy azok vannak, és ahogy azok voltak, és ahogy azok el fognak jönni;

25 És aami több vagy kevesebb ennél, az annak a gonosznak a lelke, aki kezdettől fogva bhazug volt.

26 Az aigazság Lelke Istentől való. Én vagyok az igazság Lelke, és János bizonyságot tett rólam, mondván: Teljességet kapott az igazságból, igen, méghozzá minden igazságból;

27 És senki nem kap ateljességet, csak ha betartja a parancsolatait.

28 Aki abetartja a parancsolatait, igazságot és bvilágosságot kap, mígnem megdicsőül az igazságban és cminden dolgot tud.

29 aKezdetben az ember is Istennel volt. Az bintelligencia, vagyis az igazság világossága, nem teremtve vagy alkotva lett, valójában nem is lehet.

30 Minden igazság független abban a szférában, amelybe Isten elhelyezte, hogy magától acselekedjen, miként minden intelligencia is; különben nincs létezés.

31 Íme, itt az ember aönrendelkezése, és itt az ember kárhoztatása; mert bnyíltan megmutatkozik nekik az, ami kezdettől fogva volt, és ők nem fogadják be a világosságot.

32 És minden olyan ember kárhoztatás alatt van, akinek lelke nem fogadja be a avilágosságot.

33 Mert az ember alélek. Az belemek örökkévalóak, és a lélek és az elem, elválaszthatatlanul összekötve, teljességet kap az örömből;

34 És amikor akülön vannak, ember nem kaphat teljességet az börömből.

35 Az aelemek Isten hajlékát képezik; igen, az ember Isten hajléka, méghozzá btemploma; és amelyik templom megrontatik, Isten elpusztítja azt a templomot.

36 Isten adicsősége az bintelligencia, vagyis más szavakkal, a cvilágosság és az igazság.

37 A világosság és az igazság magára hagyja azt a agonoszt.

38 Minden ember lelke kezdetben aártatlan volt; és mivel Isten bmegváltotta az embert a cbukástól, az emberek, csecsemőkorban, ismét dártatlanná váltak Isten előtt.

39 És az a gonosz jön és aelveszi a világosságot és az igazságot az emberek gyermekeitől, engedetlenség által, és atyáik bhagyományai miatt.

40 De én megparancsoltam nektek, hogy világosságban és igazságban neveljétek fel agyermekeiteket.

41 De bizony mondom neked, Frederick G. Williams szolgám, te megmaradtál e kárhoztatás alatt;

42 Nem atanítottad világosságra és igazságra gyermekeidet, a parancsolatok szerint; és annak a gonosznak egyenlőre még hatalma van feletted, és ez sanyargattatásod oka.

43 És most parancsolatot adok neked – ha meg akarsz szabadulni, aszedd rendbe a saját házadat, mert sok olyan dolog van, ami nem helyes a te házadban.

44 Bizony, azt mondom Sidney Rigdon szolgámnak, hogy egyes dolgokban nem tartotta be parancsolataimat az ő gyermekeit illetően; először tehát szedd rendbe a te házadat.

45 Bizony mondom ifj. Joseph Smith szolgámnak, vagyis más szavakkal, abarátaimnak nevezlek titeket, mert a barátaim vagytok, és örökségetek lesz majd énvelem –

46 aSzolgáknak neveztelek titeket a világ kedvéért, és ti az ő szolgáik vagytok, az én kedvemért –

47 És most, bizony mondom ifj. Joseph Smith-nek – Nem tartottad be a parancsolatokat, és szükségképpen arendre kell utasítani téged az Úr előtt;

48 aCsaládodnak bűnbánatot kell tartania és el kell hagynia bizonyos dolgokat, és buzgóbban meg kell szívlelniük az általad elmondottakat, vagy elmozdíttatnak a helyükről.

49 Amit egynek mondok, mindenkinek mondom; amindig imádkozz, nehogy hatalma legyen benned annak a gonosznak, és elmozdítson a helyedről.

50 Newel K. Whitney szolgámat, egyházam püspökét is meg kell fenyítenem, és rendbe kell szednie a családját, és meg kell győződnie arról, hogy szorgalmasabbak és gondosabbak otthon, és mindig imádkoznak, különben elmozdíttatnak a ahelyükről.

51 Most, azt mondom nektek, barátaim, hogy Sidney Rigdon szolgám induljon útnak, és igyekezzen, és az Úr akedves esztendejét is hirdesse, valamint a szabadulás evangéliumát, amint én szólást adok neki; és a hit egyazon szándékkal elmondott imája által támogatom majd őt.

52 És ifj. Joseph Smith és Frederick G. Williams szolgám is igyekezzen, és kapni fognak, méghozzá a hit imája szerint; és amennyiben betartjátok az általam elmondottakat, nem szégyenültök meg sem ebben a világban, sem az eljövendő világban.

53 És bizony mondom nektek, akaratom az, hogy siessetek alefordítani a szentírásaimat, és bismereteket cszerezni a történelemről, és országokról, és királyságokról, valamint Isten és ember törvényeiről, és mindezt Sion szabadulásáért. Ámen.