Szentírások
A Tan és a szövetségek 17
előző következő

17. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, David Whitmernek és Martin Harris-nek, a New York állambeli Fayette-ben, 1829 áprilisában, mielőtt megtekintették volna a Mormon könyvének feljegyzését tartalmazó bevésett lemezeket (History of the Church, 1:52–57). Joseph és írnoka, Oliver Cowdery a Mormon könyve lemezeinek fordításából megtudták, hogy három különleges tanú lesz majd kijelölve (lásd Ether 5:2–4; 2 Ne. 11:3; 27:12). Oliver Cowdery-t, David Whitmert és Martin Harris-t egy ihletett kívánság arra késztette, hogy ők legyenek a három különleges tanú. A próféta megkérdezte az Urat, és az Urim és Tummim által válaszként ez a kinyilatkoztatás adatott.

1–4, Hit által, a három tanú látni fogja a lemezeket és egyéb szent tárgyakat; 5–9, Krisztus bizonyságot tesz a Mormon könyve isteni eredetéről.

1 Íme, azt mondom nektek, bíznotok kell szavamban, amit ha szívetek minden szándékával megtesztek, akkor amegtekinthetitek a blemezeket, és a mellvértet is, cLábán kardját, az dUrimot és Tummimot, amelyet eJáred fivére kapott a hegyen, amikor fszemtől szemben beszélt az Úrral, valamint a gcsodálatos irányítót, amelyet Lehi kapott, míg a vadonban volt, a hVörös-tenger határában.

2 És hitetek által van az, hogy megtekinthetitek őket, méghozzá azon hit által, amellyel a régi próféták bírtak valaha.

3 És miután hitet nyertetek, és saját szemeitekkel láttátok őket, Isten hatalma által tegyetek róluk atanúbizonyságot;

4 És ezt azért tegyétek, hogy szolgámat, ifj. Joseph Smith-t ne pusztítsák el, hogy véghezvihessem igazlelkű céljaimat az emberek gyermekei számára e mű által.

5 És tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy láttátok őket, éppen úgy, ahogyan ifj. Joseph Smith szolgám is látta őket; mert az én hatalmam által van az, hogy ő látta őket, és ez azért van, mert volt hite.

6 És lefordította a akönyvet, méghozzá azt a brészt, amit megparancsoltam neki, és ahogy él a ti Uratok és Istenetek, ez igaz.

7 Ti tehát ugyanazt a hatalmat kaptátok meg, és ugyanazt a hitet, és ugyanazt az ajándékot, mint ő;

8 És ha megteszitek ezeket az utolsó parancsolataimat, amelyeket nektek adtam, akkor a apokol kapui nem fognak diadalmaskodni felettetek; mert bkegyelmem elegendő számotokra, és cfelemeltettek az utolsó napon.

9 És én, Jézus Krisztus, a ti aUratok és Istenetek, mondtam ezt nektek, hogy véghezvihessem igazlelkű céljaimat az emberek gyermekei részére. Ámen.