Szentírások
A Tan és a szövetségek 105
előző következő

105. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Fishing folyónál, 1834. június 22-én (History of the Church, 2:108–111). Egyre fokozódott a csőcselék erőszakossága a Missouriban lévő szentek ellen, és több megyéből jelentették ki szervezett csoportok a nép elpusztítására irányuló szándékukat. A próféta egy Sion táboraként ismert csapat élén érkezett meg Kirtlandből, amely ruhákat és élelmet hozott. Míg a csapat a Fishing folyónál táborozott, a próféta ezt a kinyilatkoztatást kapta.

1–5, Sion celesztiális törvény szerint épül majd fel; 6–13, Sion megváltása egy kis időre elhalasztódik 14–19, Az Úr fogja megharcolni Sion csatáit; 20–26, A szentek legyenek bölcsek, és míg gyülekeznek, ne kérkedjenek hatalmas cselekedetekkel; 27–30, Vásároljanak földeket Jackson megyében és a szomszédos megyékben; 31–34, Az elderek részesüljenek felruházásban az Úr házában, Kirtlandben; 35–37, A szentek, akik elhívottak és egyben kiválasztottak is, meg lesznek szentelve; 38–41, A szentek emeljék fel a világ előtt a béke zászlaját.

1 Bizony mondom nektek, akik összegyűltetek, hogy megtudhassátok sanyargatott népem amegváltását illető akaratomat –

2 Íme, azt mondom nektek, ha nem lettek volna ott népem avétkei, az egyházat, és nem egyéneket illetően szólva, akkor már most is meg lehetnének váltva.

3 De íme, nem tanultak meg azoknak a dolgoknak engedelmeskedni, amelyeket kezeiktől megköveteltem, inkább tele vannak mindenféle gonoszsággal, és nem aadnak javaikból, szentekhez illően, a szegényeknek és a nyomorultaknak őközöttük;

4 És nem aegységesek, azon egység szerint, amit a celesztiális királyság törvénye megkövetel;

5 És aSion nem épülhet fel, bcsakis a ccelesztiális királyság törvényének tantételei által; különben nem tudom magamhoz fogadni.

6 És népemnek szükségképpen afenyítést kell kapnia, míg bengedelmességet nem tanul, ha szükségképpen úgy kell lennie, akkor az elszenvedett dolgok által.

7 Nem azokat illetően szólok, akik népem vezetésére vannak kijelölve, akik egyházam aelső elderei, mert ők nincsenek mind e kárhoztatás alatt;

8 Hanem idegenben lévő gyülekezeteimet illetően szólok – sokan vannak, akik azt mondják: Hol van az ő Istenük? Íme, ő ki fogja menekíteni őket a baj idején; különben mi nem megyünk fel Sionba, és megtartjuk a pénzünket.

9 Népem avétkeinek következtében tehát célszerűnek látom azt, hogy eldereim egy kis ideig még várjanak Sion megváltására –

10 Hogy ők maguk felkészülhessenek, és hogy népem még tökéletesebben taníttathasson és nyerjen tapasztalatot, és tökéletesebben tudhassa akötelességét, valamint azon dolgokat, amiket kezeiktől megkövetelek.

11 És ez addig nem vihető véghez, míg aeldereim bfel nem ruháztatnak hatalommal a magasságból.

12 Mert íme, én nagyszerű afelruházást és áldást készítettem, amely kitöltetik rájuk, amennyiben hűségesek és továbbra is alázatosak énelőttem.

13 Célszerűnek látom tehát azt, hogy eldereim egy kis ideig még várjanak Sion megváltására.

14 Mert íme, én nem követelem meg kezeiktől, hogy megharcolják Sion csatáit; mert amint egy korábbi parancsolatban megmondtam, úgy azt be is fogom teljesíteni – én fogom amegharcolni a csatáitokat.

15 Íme, a apusztítót küldtem el, hogy elpusztítsa és letarolja ellenségeimet; és mostantól nem sok év, és nem hagyatnak meg, hogy beszennyezzék örökségemet, és bkáromolják nevemet azokon a földeken, amiket szentjeim összegyűjtésére cajánlottam fel.

16 Íme, ifj. Joseph Smith szolgámnak megparancsoltam, hogy mondja meg aházam erősségének, méghozzá harcosaimnak, fiataljaimnak és a középkorúaknak, hogy gyűljenek össze népem megváltására, és döntsék le ellenségeim tornyait, és szórják szét bőrállóikat;

17 Házam erőssége azonban nem hallgatott szavaimra.

18 De amennyiben vannak olyanok, akik hallgattak szavaimra, áldást és afelruházást készítettem nekik, ha hűségesek maradnak.

19 Hallottam imáikat, és el fogom fogadni felajánlásukat; és célszerűnek látom, hogy ily messzire hozassanak, ahitük próbájaként.

20 És most, bizony mondom nektek, parancsolatot adok nektek, hogy mindazok, akik ide feljöttek, és itt tudnak maradni a környező vidéken, maradjanak;

21 És akik nem tudnak itt maradni, akiknek családjuk van keleten, azok maradjanak egy kis ideig, amennyiben Joseph szolgám ezt jelöli ki nekik;

22 Mert én tanácsot adok majd neki e dolgot illetően, és minden olyan dolog, amit kijelölök számukra, be fog teljesedni.

23 És egész népem, akik a környező vidékeken laknak, legyenek nagyon hűségesek, és imádsággal teljesek, és alázatosak énelőttem, és ne fedjék fel azon dolgokat, amiket kinyilatkoztattam nekik, mígnem azok kinyilatkoztatása bölcsesség lesz énbennem.

24 Ne beszéljetek ítéletekről, és ne adicsekedjetek hittel vagy hatalmas cselekedetekkel, inkább körültekintően gyűljetek össze, amennyire csak lehet, egy környéken, az emberek érzéseinek megfelelően;

25 És íme, én kegyet és kegyelmet adok nektek a szemükben, hogy abékességben és biztonságban megpihenhessetek, míg azt mondjátok az embereknek: Tegyetek ítéletet és igazságot értünk a törvény szerint, és adjatok nekünk, kárpótoljatok a helytelen cselekedetekért.

26 Most íme, azt mondom nektek, barátaim, ily módon kegyelmet találhattok az emberek szemében, mígnem nagyon naggyá válik Izráel ahadserege.

27 És én meg fogom lágyítani az emberek szívét, ahogyan azt a afáraó szívével tettem, időről időre, amíg ifj. Joseph Smith szolgámnak és eldereimnek, akiket kijelöltem, idejük lesz arra, hogy összegyűjtsék házam erősségét,

28 És abölcs embereket küldjenek, annak betöltésére, amit bmindazon földek megvásárlását illetően parancsoltam, amelyek megvásárolhatók Jackson megyében, és körös-körül a szomszédos megyékben.

29 Mert az én akaratom az, hogy ezeket a földeket megvásároljátok; és miután megvásároltátok őket, szentjeim birtokolják azokat, a afelajánlás törvényei szerint, amelyet én adtam.

30 És miután ezeket a földeket megvásároltátok, ártatlannak találom majd Izráel aseregeit, amikor birtokba veszik saját földjeiket, amelyeket korábban pénzen vettek meg, és ledöntik ellenségem tornyait, amelyek azokon fellelhetők, és szétszórják őrállóikat, és bbosszút állnak értem ellenségeimen, azok harmadik és negyedik nemzedékéig, akik gyűlölnek engem.

31 De először váljon nagyon naggyá hadseregem, és legyen amegszentelve énelőttem, hogy olyan széppé válhasson, akár a nap, és btisztává, akár a hold, és hogy lobogói rettenetesek lehessenek minden nemzet számára;

32 Hogy e világ királyságai rákényszerüljenek annak elismerésére, hogy Sion királysága valóban Istenünk és az ő Krisztusa akirálysága; bvessük tehát alá magunkat a törvényeinek.

33 Bizony mondom nektek, célszerűnek látom, hogy egyházam első elderei megkapják afelruházásukat a magasságból az én házamban, amelynek nevemre történő felépítését megparancsoltam Kirtland földjén.

34 És azok a parancsolatok, amelyeket Siont illetően adtam, valamint atörvénye, végeztessenek el és teljesedjenek be a megváltása után.

35 Volt már napja az aelhívásnak, de eljött az ideje a kiválasztás napjának; és legyenek azok kiválasztva, akik bérdemesek.

36 És ki lesz nyilvánítva szolgámnak, a Lélek hangja által, hogy kik a akiválasztottak; és ők meg lesznek bszentelve;

37 És amennyiben követik a atanácsot, amit kapnak, sok nap után hatalmukban áll minden dolog megtétele Siont illetően.

38 Továbbá, azt mondom nektek, folyamodjatok békéért, nem csak azoknál az embereknél, akik lesújtottak rátok, hanem minden embernél;

39 És emeljétek fel a abéke bzászlaját, és készítsétek el a béke kiáltványát a föld széleiig;

40 És tegyetek ajánlatot a békére azoknak, akik lesújtottak rátok, a Lélek hangja szerint, amely bennetek van, és aminden dolog összefog a javatokért.

41 Legyetek tehát hűségesek; és íme, lássátok, én aveletek vagyok, méghozzá mindvégig. Így lesz. Ámen.