Szentírások
A Tan és a szövetségek 43
előző következő

43. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831 februárjában (History of the Church, 1:154–156). Ebben az időben egyes egyháztagokat összezavart az, hogy emberek hamisan kinyilatkoztatóknak vallották magukat. A próféta megkérdezte az Urat, és ezt a választ kapta, amely az egyház eldereinek szólt. Az első rész az egyházi kormányzás ügyeivel foglalkozik; az utóbbi rész egy figyelmeztetést tartalmaz, amelyet az eldereknek át kell adni a föld nemzeteinek.

1–7, Kinyilatkoztatások és parancsolatok csak annak közvetítésével érkeznek, aki ki van jelölve; 8–14, A szenteket az szenteli meg, hogy teljes szentségben cselekednek az Úr előtt; 15–22, Elderek küldetnek el, hogy bűnbánatot kiáltsanak és előkészítsék az embereket az Úr nagy napjára; 23–28, Az Úr saját hangja által és a természet erői által szólítja fel az embereket; 29–35, El fog jönni a millennium és a Sátán megkötözése.

1 Ó, hallgassatok ide, ti, egyházam elderei, és füleljetek a szavakra, amelyeket szólok hozzátok.

2 Mert íme, bizony, bizony mondom nektek, hogy kaptatok egy parancsolatot, atörvényként egyházam számára, annak közvetítésében, akit kijelöltem számotokra, hogy bparancsolatokat és kinyilatkoztatásokat kapjon a kezemből.

3 És ezt ti biztosan tudhatjátok, hogy senki más nincs kijelölve számotokra, hogy parancsolatokat és kinyilatkoztatásokat kapjon amíg el nem vétetik, ha amegmarad énbennem.

4 De bizony, bizony mondom nektek, hogy asenki más nem jelöltetik ki ezen ajándékra, hacsak nem őáltala; mert ha tőle elvétetik, neki nem lesz hatalma, csak arra, hogy mást jelöljön ki a saját helyére.

5 És ez legyen törvény számotokra, hogy ne fogadjátok kinyilatkoztatásként vagy parancsolatként senki tanításait, aki elétek jő;

6 És ezt azért adom nektek, hogy ne atévesszenek meg titeket, és tudhassátok, hogy nem tőlem valók.

7 Mert bizony mondom nektek, hogy akit én arendeltem el, a bkapun jön be, és úgy rendeltetik el, ahogyan azt már ezelőtt elmondtam nektek, hogy tanítsa azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket megkaptatok és megkaptok annak közvetítésében, akit kijelöltem.

8 És most íme, parancsolatot adok nektek, hogy amikor összegyűltök, aoktassátok és építsétek egymást, hogy tudhassátok, hogyan cselekedjetek és irányítsátok az egyházamat, hogyan cselekedjetek törvényem és parancsolataim pontjait illetően, amelyeket adtam.

9 És így okultok egyházam törvényének tekintetében, és amegszentel titeket az, amit megkaptatok, és kötelezzétek el magatokat arra, hogy teljes szentségben cselekedtek énelőttem –

10 Hogy amennyiben ezt teszitek, dicsőséggel agyarapodjon az a királyság, amelyet megkaptatok. Amennyiben nem teszitek meg ezt, belvétetik, méghozzá az, amit már megkaptatok.

11 Tisztítsátok ki magatok közül a agonoszságot; szenteljétek meg magatokat énelőttem;

12 És ha a királyság dicsőségeire vágytok, akkor nevezzétek ki ifj. Joseph Smith szolgámat, és atámogassátok őt énelőttem a hit imája által.

13 Továbbá azt mondom nektek, hogy ha a királyság arejtelmeire vágytok, gondoskodjatok számára ételről és ruházatról, és arról, amire csak szüksége van azon munka elvégzéséhez, amelyre parancsot adtam neki;

14 És ha ezt nem teszitek meg, akkor ő azokra marad, akik befogadják őt, hogy énelőttem atiszta népet őrizhessek meg magamnak.

15 Továbbá azt mondom, hallgassatok ide ti, egyházam elderei, akiket kijelöltem: Nem azért küldettetek el, hogy tanítsanak titeket, hanem azért, hogy amegtanítsátok az emberek gyermekeinek azokat a dolgokat, amelyeket a kezetekbe helyeztem, bLelkem hatalma által;

16 És a amagasságból taníttassatok. bSzenteljétek meg magatokat, és chatalommal ruháztattok fel, hogy adhassatok, méghozzá amint szóltam.

17 Hallgassatok ide, mert íme, az Úr anagy bnapja hamarosan elközeleg.

18 Mert eljő a nap, amikor az Úr hallatja ahangját a mennyből; az egek bmegrázkódnak, a föld pedig cmegremeg, és megszólal Isten dharsonája, hosszan és hangosan, és azt mondja az alvó nemzeteknek: Ti szentek, ekeljetek fel és éljetek; ti bűnösök, fmaradjatok és galudjatok, mígnem újra szólítok.

19 Övezzétek fel tehát a derekatokat, különben a gonoszok között találtattok.

20 Emeljétek fel hangotokat, és ne kíméljétek. Szólítsátok bűnbánatra a nemzeteket, az öregeket és a fiatalokat is, a szolgákat és a szabadokat is, mondván: Készítsétek fel magatokat az Úr nagy napjára;

21 Mert ha én, aki ember vagyok, igenis felemelem hangom, és bűnbánatra szólítalak titeket, ti pedig gyűlöltök engem, vajon mit mondotok majd annak a napnak az eljövetelekor, amikor a amennydörgés a föld széleiről hallatja hangját, mindazok füleihez szólva, akik élnek, mondván: Tartsatok bűnbánatot, és készüljetek az Úr nagy napjára!

22 Igen, továbbá amikor villámok cikáznak kelettől nyugatig, és mindazokkal hallatják hangjuk, akik élnek, és mindazok fülét megcsendítik, akik hallanak, e szavakat mondván: Tartsatok bűnbánatot, mert eljött az Úr nagy napja!

23 És az Úr is hallatja hangját a mennyből, mondván: Hallgassatok ide, Ó ti, földnek nemzetei, és halljátok meg annak az Istennek a szavait, aki teremtett titeket.

24 Ó ti, földnek nemzetei, amily gyakran összegyűjtöttelek volna benneteket, miként a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, de bti nem akartátok!

25 Mily gyakran aszólítottalak titeket bszolgáim szája által, és cangyalok szolgálattétele által, és saját hangom által, és mennydörgés hangja által, és villámok hangja által, és viharok hangja által, és földrengések és nagy jégesők hangja által, és déhínség és mindenféle járványok hangja által, és harsona nagyszerű hangzása által, és ítélet hangja által, és eirgalom hangja által egész álló nap, és dicsőség, és tisztelet és az örök élet kincseinek hangja által, és förökké tartó szabadítással szabadítottalak volna meg titeket, de ti nem akartátok!

26 Íme, eljött a nap, amikor tele van felháborodásom haragjának pohara.

27 Íme, bizony mondom nektek, hogy ezek az Úr, a ti Istenetek szavai.

28 Dolgozzatok tehát, adolgozzatok szőlőskertemben utolsó alkalommal – utoljára szólítsátok a földnek lakóit.

29 Mert a nekem megfelelő időben aítélkezve jövök el a földre; népem megváltatik, és velem uralkodik majd a földön.

30 Mert eljön a nagyszerű amillennium, amelyről szolgáim szája által szóltam.

31 Mert a aSátán bmegkötöztetik, és amikor újra kiszabadul, csak ckis ideig uralkodik, és akkor jön el a dföld vége.

32 És aki aigazlelkűségben él, egy bszempillantás alatt átváltozik, és a föld elmúlik, akárha tűz által.

33 És a gonoszok elmennek a akiolthatatlan tűzbe, és végüket egyetlen ember sem ismeri a földön, és nem is ismeri meg addig, míg bítéletre elém nem kerülnek.

34 Hallgassatok ezekre a szavakra. Íme, én Jézus Krisztus vagyok, a világ aSzabadítója. bŐrizzétek kincsként szívetekben ezeket a dolgokat, és az örökkévalóság cünnepélyes dolgai dpihenjenek meg eelméteken.

35 Legyetek ajózanok. Tartsátok be minden parancsolatomat. Így lesz. Ámen.