Szentírások
A Tan és a szövetségek 75
előző következő

75. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Amherstben, 1832. január 25-én (History of the Church, 1:242–245). Az alkalom egy már korábban kitűzött konferencia volt. Ezen a konferencián támogatták és rendelték el Joseph Smith-et a főpapság elnökévé. Bizonyos elderek, akik nehézségbe ütköztek üzenetüknek az emberekkel történő megértetésében, részletesebben meg szerették volna tudni közvetlen kötelességeiket. Ez a kinyilatkoztatás következett.

1–5, Az evangéliumot prédikáló hűséges elderek örök életet fognak nyerni; 6–12, Imádkozzatok a Vigasztaló elnyeréséért, aki minden dolgot megtanít; 13–22, Az elderek ítélőbírók lesznek azok felett, akik elutasítják üzenetüket; 23–36, A misszionáriusok családja kapjon segítséget az egyháztól.

1 Bizony, bizony mondom nektek, én, aki szólok, méghozzá Lelkem ahangja által, méghozzá az bAlfa és az Omega, a ti Uratok és Istenetek –

2 Hallgassatok ide, Ó ti, akik neveteket adtátok, hogy elmentek prédikálni az evangéliumomat és amegmetszeni bszőlőskertemet.

3 Íme, azt mondom nektek, az én akaratom az, hogy elmenjetek és ne maradjatok, és atétlenek se legyetek, hanem szívvel-lélekkel dolgozzatok –

4 Felemelve hangotokat, mintha harsona hangján tennétek azt, ahirdetve az bigazságot, azon kinyilatkoztatások és parancsolatok szerint, amelyeket nektek adtam.

5 És így, ha hűségesek vagytok, sok akévével rakattok majd meg, és btisztelettel, és cdicsőséggel, és dhalhatatlansággal és eörök élettel fkoronáztattok meg.

6 Ezért, bizony mondom William E. McLellin szolgámnak, hogy avisszavonom a megbízatást, amelyet neki adtam, hogy menjen a keleti országrészekbe;

7 És új megbízatást adok neki, és új parancsolatot, amelyben én, az Úr, amegdorgálom őt szíve bzúgolódásaiért;

8 És ő bűnt követett el; mindazonáltal én megbocsátok neki és újra szólok hozzá: Menj el a déli országrészekbe.

9 Luke Johnson szolgám pedig menjen vele, és hirdesse azon dolgokat, amelyeket megparancsoltam nekik –

10 Az Úr nevét szólítva a aVigasztalóért, amely minden olyan dolgot megtanít nekik, ami célszerű számukra –

11 aMindig imádkozva, hogy ne lankadjanak el; és amennyiben ezt teszik, velük leszek, méghozzá mindvégig.

12 Íme, ez az Úr, a ti Istenetek titeket illető akarata. Így lesz. Ámen.

13 Továbbá, bizony így szól az Úr, aOrson Hyde szolgám és bSamuel H. Smith szolgám induljon útnak a keleti országrészekbe, és hirdesse azon dolgokat, amiket megparancsoltam nekik; és amennyiben hűségesek, lássátok, én, az Úr, cvelük leszek, méghozzá mindvégig.

14 Továbbá, bizony mondom Lyman Johnson szolgámnak, és aOrson Pratt szolgámnak, ők is induljanak útnak a keleti országrészekbe; és íme, lássátok, én velük is ott vagyok, méghozzá mindvégig.

15 Továbbá, bizony mondom Asa Dodds szolgámnak, és Calves Wilson szolgámnak, hogy ők is induljanak útnak, a nyugati országrészekbe, és hirdessék evangéliumomat, méghozzá úgy, ahogy azt megparancsoltam nekik.

16 És aki hűséges, az minden dolgot legyőz, és afelemeltetik az utolsó napon.

17 Továbbá, azt mondom Major N. Ashley szolgámnak, és Burr Riggs szolgámnak, ők is induljanak útnak, a déli országrészbe.

18 Igen, mindezek induljanak útnak, ahogy azt megparancsoltam nekik, házról házra menve, és faluról falura, és városról városra.

19 És amely házba bementek, és befogadnak titeket, hagyjátok áldásotokat azon a házon.

20 És amely házba bementek, és nem fogadnak be titeket, távozzatok el gyorsan abból a házból, és arázzátok le a port lábatokról, bizonyságként ellenük.

21 És töltsön el titeket aöröm és vigasság; és tudjátok ezt, hogy az ítélet napján bbírái lesztek annak a háznak, és kárhoztatjátok őket;

22 És elviselhetőbb lesz a pogányoknak az ítélet napján, mint annak a háznak; aövezzétek fel tehát a derekatokat és legyetek hűségesek, és minden dolgot legyőztök, és felemeltettek az utolsó napon. Így lesz. Ámen.

23 Továbbá, így szól az Úr hozzátok, Ó ti, egyházam elderei, akik neveteket adtátok, hogy megtudhassátok titeket illető akaratát –

24 Íme, azt mondom nektek, az egyház kötelessége az, hogy segédkezzen azok családjának támogatásában, és támogassa is azok családját, akik elhívást kapnak, és akiket szükségképpen el kell küldeni a világba, hogy hirdessék a világnak az evangéliumot.

25 Tehát én, az Úr, ezt a parancsolatot adom nektek, hogy szerezzetek helyet a családotoknak, amennyiben testvéreitek hajlandók megnyitni a szívüket.

26 És mindenki, aki tud szerezni helyet a családjának, és az egyház támogatását számukra, ne mulassza el azt, hogy elmenjen a világba, akár keletre, akár nyugatra, akár északra, akár délre.

27 Kérjenek és adatik nekik, kopogtassanak és megnyittatik nekik, és a magasságból megtudják, méghozzá a aVigasztaló által, hogy merre menjenek.

28 Továbbá, bizony mondom nektek, hogy minden ember, aki kötelezve van, hogy agondoskodjon a bcsaládjáról, gondoskodjon róluk, és semmiképpen nem veszíti el koronáját; és dolgozzon az egyházban.

29 Minden ember legyen aszorgalmas, minden dologban. És a btétlenkedőnek ne legyen helye az egyházban, csak ha bűnbánatot tart és útjait kijavítja.

30 Ezért Simeon Carter szolgám és Emer Harris szolgám csatlakozzanak az elrendelt szolgálathoz;

31 Valamint Ezra Thayre szolgám és aThomas B. Marsh szolgám;

32 Valamint Hyrum Smith szolgám és Reynolds Cahoon szolgám;

33 Valamint Daniel Stanton szolgám és Seymour Brunson szolgám;

34 Valamint Sylvester Smith szolgám és Gideon Carter szolgám;

35 Valamint Ruggles Eames szolgám és Stephen Burnett szolgám;

36 Valamint Micah B. Welton szolgám és Eden Smith szolgám. Így lesz. Ámen.