Szentírások
A Tan és a szövetségek 76
előző következő


76. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1832. február 16-án, az Ohio állambeli Hiramben adott látomás (History of the Church, 1:245–252). E látomás feljegyzésének bevezetéseként azt írta a próféta: „Az Amherstben tartott konferenciáról visszatérve újra hozzáláttam a szentírások fordításához. A már megkapott különféle kinyilatkoztatásokból nyilvánvaló volt, hogy a Bibliából el lett véve, illetve összeállítása előtt elveszett sok fontos, az ember megszabadulását illető tétel. A benne maradt igazságokból magától értetődőnek tűnt, hogy ha Isten mindenkit a testben végzett cselekedetek szerint jutalmaz, akkor a szentek örök otthonára utaló „menny” kifejezésnek egynél több királyságot kell magában foglalnia. Ennek megfelelően, … Szt. János evangéliumának fordítása közben jómagam és Rigdon elder a következő látomást láttuk” (History of the Church, 1:245). Azt követően adatott ez a látomás, hogy a próféta lefordította János 5:29-es versét.

1–4, Az Úr Isten; 5–10, A királyság rejtelmei ki lesznek nyilatkoztatva a hűeknek mind; 11–17, Mindenki előjön az igazak, illetve a hamisak feltámadásakor; 18–24, A számos világok lakói Istennek született fiak és leányok, Jézus Krisztus engesztelése által; 25–29, Isten egyik angyala elbukott és ő lett az ördög; 30–49, A veszedelem fiai örök kárhozatot szenvednek; mindenki más elnyeri a szabadulás valamely mértékét; 50–70, A celesztiális királyságban lévő, feltámadt lények dicsőségének és jutalmának leírása; 71–80, Azok leírása, akik a terresztriális királyságot öröklik; 81–113, A telesztiális, terresztriális és a celesztiális dicsőségben lévők helyzetének magyarázata; 114–119, A hűségesek a Szent Lélek hatalma által láthatják és megérthetik Isten királyságának rejtelmeit.

1 aHalljatok, Ó ti, mennyek, és fülelj, Ó föld, és örvendezzenek annak lakói, mert az Úr – bIsten, és rajta kívül cnincs dSzabadító.

2 aNagy az ő bölcsessége, bcsodálatosak az ő útjai, és tetteinek mértékét senki nem láthatja át.

3 aCéljai nem vallanak kudarcot, és nincs senki, aki karját megállíthatná.

4 Öröktől örökké augyanaz ő, és évei bsoha el nem múlnak.

5 Mert így szól az Úr: Én, az Úr, airgalmas és könyörületes vagyok azokkal szemben, akik bfélnek engem, és örömöt lelek azok megtisztelésében, akik mindvégig igazlelkűségben és igazságban cszolgálnak engem.

6 Nagy lesz az ő jutalmuk, és örök lesz az ő adicsőségük.

7 És nekik minden arejtelmet bkinyilatkoztatok, igen, királyságom minden rejtett rejtelmét, a régi napoktól fogva, és az eljövendő korokon át tudatni fogom velük akaratom jó szándékát, minden olyan dolgot illetően, mely királyságomhoz tartozik.

8 Igen, még az örökkévalóság csodáit is ismerni fogják, és eljövendő dolgokat mutatok majd nekik, méghozzá sok nemzedék dolgait.

9 És nagy lesz az ő abölcsességük, és bértelmük felér az égbe; és celtűnik előttük a bölcsek bölcsessége, és semmivé válik az okosak értelme.

10 Mert aLelkem által bmegvilágosítom őket, és chatalmam által tudatom velük akaratom titkait – igen, méghozzá azon dolgokat, amelyeket dszem nem látott, fül sem hallott, és amik nem hatoltak még be az ember szívébe.

11 Mi, ifj. Joseph Smith és Sidney Rigdon, a aLélekben lévén február tizenhatodik napján, Urunk ezernyolcszázharminckettedik évében –

12 A aLélek hatalma által bszemeink megnyíltak és értelmünk megvilágosodott, hogy láthassuk és megérthessük Isten dolgait –

13 Méghozzá azon dolgokat, amik kezdettől fogva vannak, mielőtt lett volna a világ, amelyeket az Atya rendelt el, az Ő Egyszülött Fia által, aki az Atya kebelén volt, méghozzá akezdettől fogva.

14 Akiről bizonyságot teszünk; és az általunk tett bizonyság Jézus Krisztus evangéliumának teljessége, aki a Fiú, akit láttunk, és akivel a mennyei alátomásban bbeszélgettünk.

15 Mert a afordítás munkájának végzése közben, amelyet az Úr jelölt ki számunkra, eljutottunk János ötödik fejezetének huszonkilencedik verséhez, amely a következőképpen adatott nekünk:

16 A halottak feltámadásáról szólva, azokat illetően, akik meg fogják ahallani az bEmber Fiának hangját és előjönnek –

17 Akik ajót tettek, az bigazak cfeltámadásakor, akik pedig gonoszságot tettek, a hamisak feltámadásakor –

18 Most, ez csodálkozásra késztetett minket, mert a Lélek által adatott nekünk.

19 És míg ezen dolgok felett aelmélkedtünk, az Úr megérintette értelmünk szemeit, és azok megnyíltak, és körös-körül az Úr dicsősége ragyogott.

20 És láttuk a Fiú adicsőségét, az bAtya cjobb kezénél, és elnyertük az ő teljességét;

21 És trónja előtt láttuk a szent aangyalokat és a bmegszentelteket, amint hódolnak Istennek, valamint a Báránynak, azokat, akik örökkön örökké chódolnak neki.

22 És most, a sok tanúbizonyság után, amely őróla adatott, ez a legutolsó atanúbizonyság, amelyet mi adunk róla: Hogy ő bél!

23 Mert aláttuk őt, méghozzá bIsten jobb kezénél; és hallottuk a hangot, amely bizonyságot tett arról, hogy ő az Atya cEgyszülöttje

24 Hogy aáltala, rajta keresztül és őtőle bteremtetnek és teremtettek a világok, és azok lakói Istennek született cfiak és leányok.

25 És azt is láttuk, és bizonyságot teszünk róla, hogy Istennek egy aangyalát, aki felhatalmazással bírva ott volt Isten színe előtt, aki fellázadt az Atya által szeretett és az Atya kebelén lévő Egyszülött Fiú ellen, levetették Isten és a Fiú színe elől,

26 És Veszedelemnek nevezték, mert a mennyek könnyeztek felette – ő volt aLucifer, a hajnal fia.

27 És láttuk, és íme, aelbukott! elbukott, méghozzá a hajnal fia!

28 És amíg még a Lélekben voltunk, az Úr megparancsolta nekünk, hogy írjuk le a látomást; mert láttuk a Sátánt, ama arégi kígyót, méghozzá az bördögöt, aki cfellázadt Isten ellen, és azon volt, hogy elvegye Istenünknek és az ő Krisztusának a királyságát –

29 Ezért aháborúzik Isten szentjeivel, és körös-körül körbeveszi őket.

30 És látomást láttunk azok szenvedéseiről, akikkel háborúzott, és akiket legyőzött, mert így szólt hozzánk az Úr hangja:

31 Így szól az Úr mindazokat illetően, akik ismerik hatalmamat, és részeseivé tétettek, és hagyták, hogy az ördög hatalma által alegyőzessenek, és megtagadják az igazságot és ellene szegüljenek hatalmamnak –

32 Ők azok, akik a aveszedelem bfiai, akikről azt mondom, hogy jobb lett volna nekik, ha soha meg sem születnek;

33 Mert a harag edényei ők, Isten haragjának elszenvedésére kárhoztatva, az ördöggel és az ő angyalaival együtt az örökkévalóságban;

34 Akiket illetően azt mondtam, hogy nincs amegbocsátás ebben a világban, sem az eljövendő világban –

35 Mivel amegtagadták a Szent Lelket azután, hogy befogadták azt, és megtagadták az Atya Egyszülött Fiát, mivel maguk bkeresztre feszítették és nyílt szégyennek tették ki őt.

36 Ők azok, akik elmennek a atüzes és kénköves tóba, az ördöggel és az ő angyalaival –

37 És az egyetlenek, akik felett bármely hatalommal bír majd a második ahalál;

38 Igen, bizony, az aegyetlenek, akik nem váltatnak meg az Úr szerint megfelelő időben, a haragjából fakadó szenvedések után.

39 Mert a többieket mind aelőhozza a halottak bfeltámadása, a cBárány győzelme és dicsősége által, aki megöletett, aki az Atya kebelén volt, a világok megalkotása előtt.

40 És ez az aevangélium, az örvendetes hírek, amelyekről a mennyekből érkező hang bizonyságot tett nekünk –

41 Hogy ő eljött a világra, méghozzá Jézus, hogy akeresztre feszítsék a világért, és bviselje a cvilág bűneit, és dmegszentelje a világot, és minden hamislelkűségtől emegtisztítsa azt;

42 Hogy általa mindenki amegszabadulhasson, akit az Atya az ő hatalmába helyezett és általa alkotott;

43 Aki dicsőíti az Atyát, és kezének minden alkotását megszabadítja, a veszedelem azon fiainak kivételével, akik megtagadják a Fiút, miután az Atya kinyilatkoztatta őt.

44 Mindenkit megszabadít tehát, kivéve őket – ők eltávoznak az aörökké tartó bbüntetésre, amely végtelen büntetés, amely örök büntetés, hogy az cördöggel és az ő angyalaival uralkodjanak az örökkévalóságban, ahol dférgük nem hal meg, és a tűz el nem oltatik, ami az ő gyötrelmük –

45 És annak avégét, vagy annak helyét, illetve gyötrelmüket, ember nem ismeri;

46 Ez nem is lett kinyilatkoztatva, és most sincs, és nem is lesz kinyilatkoztatva az embernek, csak azoknak, akik részeseivé lesznek;

47 Mindazonáltal én, az Úr, látomásban sokaknak megmutatom ezt, de azonnal újra be is zárom;

48 Tehát annak végét, szélességét, magasságát, amélységét és gyötrelmét nem értik meg ők, és egyetlen ember sem, azokat kivéve, akik ezen bkárhoztatásra crendeltetnek.

49 És hallottuk a hangot, mondván: Írjátok le a látomást, mert lássátok, ez a vége a látomásnak az istentelenek szenvedéseiről.

50 És mi újra bizonyságot teszünk – mert láttuk és hallottuk, és ez Krisztus evangéliumának atanúbizonysága azokat illetően, akik előjönnek az igazak bfeltámadásakor

51 Ők azok, akik befogadták Jézus tanúbizonyságát, és ahittek az ő nevében, és bmegkeresztelkedtek temetésének cmódja szerint, deltemettetve a vízben az ő nevében, és ezt az általa adott parancsolat szerint –

52 Hogy a parancsolatok betartása által minden bűnüktől meg lehessen amosni és btisztítani őket, és megkaphassák a Szent Lelket annak ckézrátétele által, akit e dhatalomra eelrendeltek és pecsételtek;

53 És akik hit által győznek, és akiket amegpecsétel az bígéret Szent Lelke, amelyet az Atya mindazokra kiáraszt, akik igazak és hűek.

54 Ők azok, akik az aElsőszülött egyháza.

55 Ők azok, akiknek kezébe aminden dolgot odaadott az Atya –

56 Ők azok, akik apapok és királyok, akik elnyerték az ő teljességét, valamint az ő dicsőségét;

57 És apapjai a Magasságosnak, Melkisédek rendje szerint, amely bÉnók rendje szerint volt, amely az Egyszülött Fiú crendje szerint volt.

58 Ezért, amint az meg van írva, aIstenek ők, méghozzá bIsten cfiai

59 Ezért aminden dolog az övék, akár az életben, akár a halálban, illetve a jelenlévő dolgok, vagy az eljövendő dolgok, minden az övék, ők pedig Krisztuséi, Krisztus pedig Istené.

60 És ők aminden dolgot legyőznek.

61 Senki ne abüszkélkedjen tehát az emberrel, inkább bIstennel büszkélkedjen, aki cminden ellenséget a lába alá vet.

62 Ők alaknak majd bIsten és az ő Krisztusa színe előtt örökkön örökké.

63 Ők aazok, akiket magával hoz majd, amikor beljön az ég felhőiben, hogy népe felett curalkodjon a földön.

64 Ők azok, akiknek része lesz az aelső feltámadásban.

65 Ők azok, akik előjönnek az aigazak feltámadásakor.

66 Ők azok, akik aSion bhegyéhez jönnek, és az élő Isten városába, a mennyei helyre, mindenek legszentebbikébe.

67 Ők azok, akik angyalok megszámlálhatatlan seregéhez jönnek, aÉnók, valamint az bElsőszülött általános gyűlésére és egyházába.

68 Ők azok, akiknek neve afel van írva a mennyben, ahol Isten és Krisztus mindenek bbírája.

69 Ők azok, akik aigaz emberek, btökéletessé téve Jézus, az új cszövetség közbenjárója által, aki saját dvérének kiontása által véghezvitte ezt a tökéletes eengesztelést.

70 Ők azok, akiknek teste acelesztiális, akiknek bdicsősége a cnap dicsősége, méghozzá Isten dicsősége, aki mindeneknél magasabb, akinek dicsőségéhez a leírtak az égbolton lévő napot hasonlítják.

71 Továbbá láttuk a aterresztriális világot, és íme, lássátok, ezek azok, akik a terresztriálisból valók, akiknek dicsősége különbözik az Elsőszülött egyházának dicsőségétől – akik megkapták az Atya teljességét –, ahogyan a bhold dicsősége is különbözik a naptól az égbolton.

72 Íme, ők azok, akik atörvény bnélkül haltak meg;

73 És ők azok, akik abörtönben tartott emberi blelkek, akiket a Fiú meglátogatott, és cprédikálta nekik az devangéliumot, hogy a testben lévő ember szerint lehessenek megítélve;

74 Akik a testben nem fogadták be Jézus atanúbizonyságát, de azután befogadták.

75 Ők azok, akik a föld tiszteletreméltó emberei, akiket elvakított az emberek csalárdsága.

76 Ők azok, akik kapnak a dicsőségéből, de nem a teljességéből.

77 Ők azok, akik elnyerik a Fiú jelenlétét, de nem az Atya teljességét.

78 aTerresztriális testek tehát, és nem celesztiális testek, és dicsőségben különböznek, miként a hold különbözik a naptól.

79 Ők azok, akik nem ahősiesek Jézus tanúbizonyságában; nem kapják meg tehát az Istenünk királysága feletti koronát.

80 És most, ez a vége annak a látomásnak, amit a terresztriálisról láttunk, aminek leírását megparancsolta nekünk az Úr, míg még a Lélekben voltunk.

81 Továbbá láttuk a atelesztiális dicsőségét, amely dicsőség a kissebbé, éppen úgy, ahogyan a csillagok dicsősége különbözik a hold dicsőségétől az égbolton.

82 Ők azok, akik nem fogadták be Krisztus evangéliumát, sem Jézus atanúbizonyságát.

83 Ők azok, akik nem tagadják meg a Szent Lelket.

84 Ők azok, akiket levetettek a apokolba.

85 Ők azok, akik az autolsó feltámadásig nem váltatnak meg az bördögtől, amíg az Úr, méghozzá Krisztus, a cBárány, be nem fejezte munkáját.

86 Ők azok, akik nem kapnak teljességéből az örök világban, csak a Szent Lelket, a terresztriális nyújtotta szolgálat által;

87 És a terresztriális a celesztiális nyújtotta aszolgálat által.

88 És a telesztiális is megkapja azt, az angyalok szolgálatáttételétől, akik ki lettek jelölve, hogy szolgáljanak nekik, vagy akik ki lettek jelölve, hogy nekik szolgálattevő lelkek legyenek; mert a szabadulás örökösei lesznek.

89 Így hát, a mennyei látomásban láttuk a telesztiális dicsőségét, amely minden értelmet meghalad;

90 És senki nem ismeri, csak az, akinek Isten kinyilatkoztatta.

91 És láttuk a terresztriális dicsőségét, amely minden dologban felülmúlja a telesztiális dicsőségét, méghozzá dicsőségben, és hatalomban, és akaraterőben, és fennhatóságban.

92 És láttuk a celesztiális dicsőségét, amely minden dolgot felülmúl – ahol Isten, méghozzá az Atya uralkodik trónján, örökkön örökké;

93 Akinek trónja előtt mindenki alázatos atisztelettudással hajlik meg, és örökkön örökké dicsőséget ad neki.

94 Akik az aő jelenlétében laknak, ők az bElsőszülött egyháza; és úgy látnak, ahogyan őket látják, és úgy cismernek, ahogy őket ismerik, mivel elnyerték az ő teljességét és dkegyelmét;

95 És ő aegyenlővé teszi őket hatalom, és akaraterő, és fennhatóság tekintetében.

96 És egyféle a celesztiális dicsősége, ahogyan a anap dicsősége is egyféle.

97 És egyféle a terresztriális dicsősége, ahogyan a hold dicsősége is egyféle.

98 És egyféle a telesztiális dicsősége, ahogyan a csillagok dicsősége is egyféle; mert ahogyan egyik csillag különbözik a másik csillagtól dicsőségben, éppen úgy különbözik egyik a másiktól dicsőségben a telesztiális világban;

99 Mert ők azok, akik aPálé, és Apollósé, és Kéfásé.

100 Ők azok, akik azt mondják, hogy néhányan egyvalakié, néhányan másé – néhányan Krisztusé, és néhányan Jánosé, és néhányan Mózesé, és néhányan Éliásé, és néhányan Ézsaiásé, és néhányan Ésaiásé, és néhányan Énóké;

101 De nem fogadták be az evangéliumot, sem Jézus tanúbizonyságát, sem a prófétákat, sem az aörök szövetséget.

102 Végül pedig ők azok, akik nem lesznek összegyűjtve a szentekkel, hogy afelragadtassanak az bElsőszülött egyházához, és fogadják őket a felhőben.

103 Ők aazok, akik bhazugok, és szemfényvesztők, és cházasságtörők, és paráznák, és akik szeretik és megalkotják a hazugságot.

104 Ők azok, akik elszenvedik Isten aharagját a földön.

105 Ők azok, akik elszenvedik az örök tűz abosszúját.

106 Ők azok, akik le lesznek vetve a apokolra, és belszenvedik a cMindenható Isten haragját, az didők teljességéig, amikorra Krisztus minden ellenséget a elába alá vetett, és ftökéletessé tette a munkáját;

107 Amikor átadja a királyságot, és az Atya elé tárja, szeplőtelenül, mondván: Győzedelmeskedtem és egyedül atapostam a bborsajtót, méghozzá a Mindenható Isten ádáz haragjának borsajtóját.

108 Akkor koronáztatik majd meg dicsősége koronájával, hogy leüljön hatalma atrónjára, és örökkön örökké uralkodjon.

109 De íme, lássátok, mi láttuk a telesztiális világ lakóinak dicsőségét, és azt, hogy olyan megszámlálhatatlanok voltak, mint az ég boltozatának csillagai, vagy mint a tenger partján lévő homok;

110 És hallottuk az Úr hangját, mondván: Ezek mind atérdet hajtanak majd, és minden nyelv vallomást tesz annak, aki örökkön örökké a trónon ül;

111 Mert megítéltetnek, cselekedeteik szerint, és minden ember asaját cselekedetei szerint kapja meg saját birodalmát, az elkészített bpalotákban;

112 És szolgái lesznek a Magasságosnak; de aahol Isten és Krisztus blakik, oda nem jöhetnek, vég nélküli világokig.

113 Ez a vége a látomásnak, amelyet láttunk, amelynek leírására parancsot kaptunk, míg még a Lélekben voltunk.

114 De anagyszerűek és csodálatosak az Úr munkái, és királyságának brejtelmei, melyeket megmutatott nekünk, amik dicsőség, és akaraterő, és fennhatóság tekintetében minden értelmet meghaladnak;

115 Amelyekről megparancsolta nekünk, amíg még a Lélekben voltunk, hogy ne írjuk le, és ezek kibeszélését embernek anem engedi a törvény;

116 És anem is képes az ember arra, hogy ismertesse őket, mert csakis a Szent Lélek hatalma által láthatók és bérthetők meg, amit Isten ruház rá azokra, akik szeretik őt, és megtisztítják magukat őelőtte;

117 Akiknek megadja ezt a kiváltságot, hogy saját maguk lássanak és tudjanak;

118 Hogy a Lélek hatalma és megnyilatkozása által, míg a testben vannak, el tudják viselni jelenlétét a dicsőség világában.

119 És Istennek és a Báránynak legyen dicsőség, és tisztelet, és fennhatóság, örökkön örökké. Ámen.