Szentírások
A Tan és a szövetségek 52
előző következő

52. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyház eldereinek az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. június 7-én (History of the Church, 1:175–179). Konferenciát tartottak Kirtlandben, június 3.-ával kezdődően és 6.-ával bezárólag. Ezen a konferencián került sor az első kimondott elrendelésekre a főpapi hivatalba; felismerték hamis és megtévesztő lelkek bizonyos megnyilvánulásait, és rendre utasították őket.

1–2, A következő konferencia megtartásának helye Missouri; 3–8, Egyes elderek megbízást kapnak, hogy utazzanak együtt; 9–11, Az elderek tanítsák azt, amit az apostolok és a próféták írtak; 12–21, A Lélek által felvilágosítottak a dicséret és a bölcsesség gyümölcseit termik; 22–44, Különböző elderek megbízást kapnak, hogy menjenek és prédikálják az evangéliumot, míg Missouriba tartanak a konferenciára.

1 Íme, így szól az Úr az elderekhez, akiket aelhívott és kiválasztott ezekben az utolsó napokban, Lelkének hangja által –

2 Mondván: Én, az Úr, tudatni fogom veletek, hogy mit akarok, mit tegyetek ez időtől fogva a következő konferenciáig, amelyet tartsatok Missouriban, azon a aföldön, amelyet népemnek bajánlok majd fel, akik cJákób maradéka, valamint azoknak, akik örökösök a dszövetség szerint.

3 Ezért, bizony mondom nektek, ifj. Joseph Smith és Sidney Rigdon szolgám induljon útnak, amint meg tudják tenni az előkészületeket otthonaik elhagyására, és menjenek Missouri földjére.

4 És amennyiben hűségesek énhozzám, ismertté válik számukra, hogy mit tegyenek;

5 És emellett, amennyiben hűségesek, ismertté válik számukra aörökségetek földje.

6 És amennyiben nem hűségesek, kivágatnak, méghozzá az én akaratom szerint, ahogyan jónak látom.

7 Továbbá, bizony mondom nektek, Lyman Wight szolgám és John Corrill szolgám induljon útnak gyorsan;

8 Továbbá John Murdock szolgám, és Hyrum Smith szolgám is induljon útnak ugyanarra a helyre, Detroit útba ejtésével.

9 És onnan menjenek úgy, hogy útközben prédikálják az igét, asemmi más dolgot nem mondva, csak azt, amit a bpróféták és az apostolok írtak, valamint azt, amit a cVigasztaló tanít nekik a hit imája által.

10 Menjenek akettesével, és így prédikáljanak útközben minden gyülekezetben, bvízzel és ckézrátétel által keresztelve, a víz mellett.

11 Mert így szól az Úr: arövidre fogom munkámat az igazlelkűségben, mert eljönnek azok a napok, amikor ítéletet küldök, győzelemre.

12 És óvakodjon Lyman Wight szolgám, mert a Sátán ki akarja arostálni őt, mint a pelyvát.

13 És íme, aki ahűséges, az uralkodóvá tétetik sok dolog felett.

14 Továbbá adok nektek egy mintát minden dologban, hogy ne tévesszenek meg titeket; mert a Sátán szerte jár a földön, megtévesztve a nemzeteket –

15 Tehát aki imádkozik, akinek atöredelmes a lelke, azt én belfogadom, ha engedelmeskedik cszertartásaimnak.

16 Aki beszél, akinek töredelmes a lelke, akinek beszéde szelíd és épít, az Istentől való, ha engedelmeskedik szertartásaimnak.

17 Továbbá aki hatalmam alatt megremeg, az aerőssé tétetik, és dicséret és bbölcsesség gyümölcseit termi, a nektek adott kinyilatkoztatások és igazságok szerint.

18 Továbbá aki legyőzetik és anem terem gyümölcsöket, méghozzá e minta szerint, az nem tőlem való.

19 Tehát e minta által aismerhetitek meg a lelkeket, minden esetben az egek összessége alatt.

20 És eljöttek a napok; az emberek hite szerint alegyen nekik.

21 Íme, ez a parancsolat adatik mindazon eldereknek, akiket kiválasztottam.

22 Továbbá, bizony mondom nektek, aThomas B. Marsh szolgám és Ezra Thayre szolgám is induljon útnak ugyanezen földre, útközben prédikálva az igét.

23 Továbbá Isaac Morley szolgám és Ezra Booth szolgám is induljon útnak ugyanezen földre, útközben prédikálva az igét.

24 Továbbá aEdward Partridge és Martin Harris szolgám is induljon útnak Sidney Rigdon és ifj. Joseph Smith szolgámmal.

25 David Whitmer és Harvey Whitlock szolgám is induljon útnak ugyanezen földre, és prédikáljanak útközben.

26 És aParley P. Pratt és bOrson Pratt szolgám induljon útnnak, méghozzá ugyanezen földre, és prédikáljanak útközben.

27 És Solomon Hancock és Simeon Carter szolgám is induljon útnak ugyanezen földre, és prédikáljanak útközben.

28 Edson Fuller és Jacob Scott szolgám is induljon útnak.

29 Levi W. Hancock és Zebedee Coltrin szolgám is induljon útnak.

30 Reynolds Cahoon és Samuel H. Smith szolgám is induljon útnak.

31 Wheeler Baldwin és William Carter szolgám is induljon útnak.

32 És aNewel Knight és Selah J. Griffin szolgámat is rendeljék el, és ők is induljanak útnak.

33 Igen, bizony mondom, mindezek induljanak útnak, egy helyre, különböző útvonalaikon, és az egyik ember ne építsen a amásik alapjára, se ne menjen a másik ösvényén.

34 Aki hűséges, az megtartatik és sok agyümölccsel áldatik meg.

35 Továbbá azt mondom nektek, Joseph Wakefield és Solomon Humphrey szolgám induljon útnak a keleti országokba;

36 Munkálkodjanak a családjukkal, nem jelentve ki asemmi más dolgot, mint a prófétákat és az apostolokat, azt, amit bláttak és hallottak és egészen biztosan chisznek, hogy beteljesülhessenek a próféciák.

37 Vétek következtében avétessék el Heman Bassettől az, ami reá ruháztatott, és helyeztessék Simonds Ryder fejére.

38 Továbbá, bizony mondom nektek, Jared Cartert arendeljék pappá, és George James-t is rendeljék bpappá.

39 A többi elder aőrködjön a gyülekezetek felett, és hirdessék az igét a körülöttük lévő vidékeken; és dolgozzanak saját kezükkel, hogy ne gyakoroljanak bbálványimádást, sem gonoszságot.

40 És minden dologban emlékezzetek a aszegényekre és a bszűkölködőkre, a betegekre és a nyomorultakra, mert aki nem teszi meg ezeket a dolgokat, az ilyen nem az én tanítványom.

41 Továbbá ifj. Joseph Smith, Sidney Rigdon és Edward Partridge szolgám vigyen magával aajánlást az egyháztól. És szerezzenek be egyet Oliver Cowdery szolgámnak is.

42 És így, amint azt megmondtam, ha hűségesek vagytok, összegyűjtettek, hogy örvendezzetek aMissouri földjén, amely börökségetek földje, ami most ellenségeitek földje.

43 De íme, én, az Úr, annak idején siettetni fogom a várost, és aörömmel és örvendezéssel koronázom meg a hűségeseket.

44 Íme, én Jézus Krisztus vagyok, Isten Fia, és afel fogom emelni őket az utolsó napon. Így lesz. Ámen.