Szentírások
Hivatalos nyilatkozat 1
előző következő

1. Hivatalos nyilatkozat

Azoknak, akiket érint:

Mivel politikai célokból olyan sajtótudósítások közzétételére és széles körű megjelenésére került sor Salt Lake City-ből, amelyek szerint a Utah Bizottság azt állítja a belügyi államtitkárhoz intézett jelentésében, hogy még mindig sor kerül többnejű házasságok szentesítésére, és hogy negyven vagy még annál is több ilyen házasságot kötöttek Utah államban június óta, illetve az idei év során, és hogy az egyház vezetői nyilvános beszédekben tanították, biztatták és sürgették a többnejűség gyakorlatának folytatását –

Ezért én, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként ezennel a legünnepélyesebben kijelentem, hogy ezek a vádak hamisak. Nem tanítunk poligámiát, vagyis többnejűséget, és senkinek nem engedjük meg az annak gyakorlatába történő belépést. Tagadom, hogy ebben az időszakban negyven vagy akár bármennyi többnejű házasság szentesítésére került volna sor templomainkban, illetve bárhol máshol a Területen.

Egy esetet jelentettek, amely szerint a felek azt állítják, hogy a házasság megkötésére Salt Lake City-ben, az Endowment House-ban került sor 1889 tavaszán, de nem tudtam kideríteni, hogy ki végezte el a szertartást; bármi történt e dologban, az tudomásom nélkül volt. Ezen állítólagos esemény következtében az én utasításomra késedelem nélkül sor került az Endowment House lebontására.

Mivel a Kongresszus a többnejűséget tiltó törvényeket hozott, amely törvényeket alkotmányosnak minősítette a legfelsőbb bíróság, ezennel kijelentem szándékomat, hogy alávetem magam ezeknek a törvényeknek, és érvényesíteni fogom azon egyház tagjaira gyakorolt befolyásomat, amely felett elnökölök, hogy tegyenek ők is hasonlóképpen.

A megnevezett időszakban semmi olyan nem található az egyház vagy társaim tanításaiban, amit józan gondolkozással a többnejűségre való felszólításnak vagy biztatásnak lehetne értelmezni; és amikor az egyház bármely eldere olyan nyelvezetet használt, amely ilyen tanítás látszatát keltette, azonnali feddésben részesült. És most a nyilvánosság előtt kijelentem, azt tanácsolom az utolsó napi szenteknek, hogy tartózkodjanak minden olyan házasság megkötésétől, amit tilt az ország törvénye.

Wilford Woodruff

Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza elnöke.

Lorenzo Snow elnök a következő javaslatot tette:

„Indítványozom, hogy mivel Wilford Woodruffot, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként ismerjük el, és az egyetlen olyan emberként jelenleg a földön, aki rendelkezik a pecsételő szertartások kulcsaival, pozíciója alapján teljes mértékben felhatalmazottnak tekintjük őt az 1890. szeptember 24-én keltezett Manifesztum kiadására, amelyet felolvastak nekünk, és mint az általános konferencián összegyűlt egyház, fogadjuk el felhatalmazással bírónak és kötelező érvényűnek ezt a nyilatkozatot a többnejűségről.”

A fenti indítvány támogatásának szavazata egyhangú volt.

Salt Lake City, Utah, 1890. október 6.

Részletek Wilford Woodruff elnök
három beszédéből
a manifesztumot illetően

Az Úr soha nem fogja megengedni nekem, vagy bárki másnak, aki ezen egyház elnöki posztján áll, hogy eltérítsen titeket. Ez nincs a programban. Ez nem Isten szándéka szerint való. Ha megkísérelném, az Úr eltávolítana engem a helyemről, és így tesz ő mindenki mással, aki megkísérli eltéríteni az emberek gyermekeit Isten beszédeitől és a kötelességüktől. (Az egyház hatvanegyedik féléves általános konferenciája, 1890. október 6., hétfő, Salt Lake City, Utah. Megjelent: Deseret Evening News, 1890. október 11., 2. o.)

Nem számít, ki él, illetve ki hal meg, vagy ki kap elhívást ezen egyház vezetésére, a Mindenható Isten sugalmazása által kell vezetniük azt. Ha nem ily módon teszik, egyáltalán nem képesek rá. …

Az utóbbi időben kaptam néhány kinyilatkoztatást, amelyek nagyon fontosak voltak számomra, és elmondom nektek, hogy mit mondott nekem az Úr. Hadd irányítsam rá elméteket arra, amit a manifesztumnak nevezünk. …

Az Úr azt mondta nekem, tegyek fel az utolsó napi szenteknek egy kérdést, és azt is elmondta nekem, hogy ha hallgatnak arra, amit elmondtam nekik, és a Lélek és Isten hatalma által megválaszolják a nekik szegezett kérdést, akkor mindannyian hasonlóképpen válaszolnak majd, és mindannyian hasonlóképpen vélekednek majd e dolog tekintetében.

Ez a kérdés: Melyik út követése a legbölcsebb az utolsó napi szentek számára – ha továbbra is megkísérlik a többnejűség gyakorlását úgy, hogy ellenzik azt a nemzet törvényei, és ellenzi hatvanmillió ember, és ez minden templom elkobzásába és elvesztésébe, minden azokban az élőkért és a halottakért végzett szertartás beszüntetésébe, az Első Elnökség, a Tizenkettek, és az egyházban a családfők bebörtönzésébe, valamint a nép magántulajdonának elkobzásába kerül (amik közül mindegyik már magában beszüntetné a gyakorlatot); vagy ha mindazok után, amit megtettünk és elszenvedtünk, míg eleget tettünk ennek a tantételnek, felhagyunk a gyakorlattal és alávetjük magunkat a törvénynek, és ezt téve otthonukban hagyjuk a prófétákat, az apostolokat és az apákat, hogy oktathassák a népet és elláthassák az egyházi kötelességeket, és a templomokat is a szentek kezén hagyjuk, hogy az élőkért és a halottakért is végezhessék az evangélium szertartásait?

Az Úr látomás és kinyilatkoztatás által megmutatta nekem, pontosan mi történne, ha nem hagynánk fel ezzel a gyakorlattal. Ha nem hagytunk volna fel vele, nem vettétek volna hasznát … senkinek sem ebben a templomban, Loganban; mert minden szertartás be lett volna szüntetve, szerte Sion földjén. Zűrzavar uralkodna szerte Izráelben, és sok férfit bebörtönöznének. Ez a csapás érte volna az egész egyházat, és rákényszerültünk volna a gyakorlat beszüntetésére. Most a kérdés az, vajon ily módon kerüljön sor annak beszüntetésére, vagy annak módján, amit az Úr kinyilvánított nekünk, és hagyjuk meg szabad embernek a prófétáinkat, az apostolainkat és az apákat, a templomokat pedig a nép kezében, hogy sor kerülhessen a halottak megváltására. Sokakat kiszabadított már ez a nép a börtön házából a lelkek világában, vajon tovább haladjon vagy megálljon a munka? Ezt a kérdést tárom az utolsó napi szentek elé. Magatoknak kell ítélnetek. Azt akarom, hogy magatok válaszoljátok meg ezt. Én nem válaszolom meg; de azt mondom nektek, pontosan ebbe a helyzetbe kerültünk volna mi mint nép, ha nem azt az utat követjük, amit követtünk.

…Láttam, pontosan mi történne, ha nem teszünk valamit. Már régóta rajtam van ez a lélek. De ezt el akarom mondani: Hagytam volna, hogy minden templom kikerüljön a kezünkből; magam mentem volna börtönbe, és hagytam volna, hogy az összes többi férfi oda kerüljön, ha a menny Istene nem parancsolta volna meg nekem annak megtételét, amit megtettem; és amikor elérkezett az óra, amikor ennek megtételére parancsot kaptam, az teljesen világos volt számomra. Az Úr elé járultam, és leírtam azt, aminek leírását az Úr megmondta nekem. …

Itt hagyom ezt nektek, elmélkedjetek felette és gondoljátok át. Az Úr munkálkodik velünk. (Cache cövek konferenciája, Logan, Utah, 1891. november 1., vasárnap. Megjelent: Deseret Weekly, 1891. november 14.)

Most elmondom nektek, mi nyilvánult meg előttem, és mit tett Isten Fia e dologban. … Mindezen dolgok bekövetkeztek volna, ahogy a Mindenható Isten él, ha nem került volna sor a Manifesztumra. Isten Fia tehát az ő elméjében lévő célok miatt hajlott arra, hogy ezt a dolgot az egyház és a világ elé tárja. Az Úr rendelte el Sion megalapítását. Elrendelte e templom befejezését. Elrendelte, hogy sor kerüljön az élők és a halottak szabadítására e hegyek völgyeiben. És a Mindenható Isten elrendelte, hogy az Ördög ne hiúsítsa meg ezt. Ha ezt megértitek, ez a kulcsa annak. (A Salt Lake Templom felszentelésének hatodik ülésszakán, 1893 áprilisában elhangzott beszédből. A felszentelés gyűléseinek kézirata. Archívum, Egyházi Történelmi Részleg, Salt Lake City, Utah.)