Szentírások
A Tan és a szövetségek 18


18. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának, Oliver Cowdery-nek és David Whitmernek 1829 júniusában a New York állambeli Fayette-ben adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:60–64). Amikor rájuk ruházták az ároni papságot, megígérték nekik a melkisédeki papság adományozását (lásd a 13. szakasz fejlécét). Válaszként arra, hogy tudásért fohászkodtak e dolgot illetően, az Úr ezt a kinyilatkoztatást adta.

1–5, A szentírások megmutatják, hogyan kell felépíteni az egyházat; 6–8, A világ egyre érik a gonoszságban; 9–16, Nagy a lelkek értéke; 17–25, A szabadulás elnyeréséhez az embereknek magukra kell venniük Krisztus nevét; 26–36, Kinyilatkoztatásra kerül a tizenkettek elhívása és küldetése; 37–39, Oliver Cowdery-nek és David Whitmernek kell megkeresnie a tizenketteket; 40–47, A szabadulás elnyeréséhez az embereknek bűnbánatot kell tartaniuk, meg kell keresztelkedniük és be kell tartaniuk a parancsolatokat.

1 Most íme, azon dolog miatt, amelyeket te, Oliver Cowdery szolgám, tudni kívántál tőlem, e szavakat adom neked:

2 Íme, Lelkem által számos alkalommal kinyilvánítottam neked, hogy az általad leírt dolgok aigazak; tudod tehát, hogy igazak.

3 És mivel tudod, hogy igazak, íme, parancsolatot adok neked, hogy ahagyatkozz a leírt dolgokra;

4 Mert ezekben minden le van írva egyházam alapját, aevangéliumomat és bkősziklámat illetően.

5 Ha tehát evangéliumom és sziklám alapjára építed fel az egyházamat, akkor a pokol kapui nem győzedelmeskednek majd rajtad.

6 Íme, a avilág egyre érik a gonoszságban; és szükségképpen bűnbánatra kell serkenteni az emberek gyermekeit, mind a bnemzsidókat, mind pedig Izráel házát.

7 Ezért, mivel téged szolgám, ifj. Joseph Smith keze amegkeresztelt, aszerint, amit én megparancsoltam neki, ő eleget tett azon dolognak, amit megparancsoltam neki.

8 És most ne csodálkozz, hogy saját célomból elhívtam őt, amely cél énelőttem ismert; ezért ha ő aszorgalmas lesz bparancsolataim betartásában, akkor örök élettel cáldatik meg; és az ő neve dJoseph.

9 És most, Oliver Cowdery, hozzád szólok, valamint David Whitmerhez, parancsolat formájában; mert íme, én mindenhol, minden embernek megparancsolom, hogy tartson bűnbánatot, és én úgy szólok hozzátok, ahogyan Pálhoz, az én aapostolomhoz, mert ugyanazzal az elhívással lettetek elhívva, amivel ő volt elhívva.

10 Emlékezzetek, a alelkek bértéke nagy Isten szemében;

11 Mert íme, az Úr, a ti aMegváltótok, elszenvedte a bhalált testben; tehát cminden ember fájdalmát delszenvedte, hogy minden ember bűnbánatot tarthasson és hozzá jöhessen.

12 És afeltámadt a halálból, hogy minden embert őhozzá hozhasson, a bbűnbánat feltételeivel.

13 És mily anagy az ő öröme a lélekben, amely bűnbánatot tart!

14 Ezért elhívást kaptok, hogy abűnbánatot kiáltsatok ennek a népnek.

15 És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva e népnek, és csupán egy alelket hoztok énhozzám, mily nagy lesz a ti örömötök ővele Atyám királyságában!

16 És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akit énhozzám hoztatok aAtyám királyságába, mily nagy lesz az börömötök, ha sok clelket hoztok énhozzám!

17 Íme, előttetek van evangéliumom, és kősziklám, és aszabadításom.

18 aKérjétek az Atyát az bén nevemben, hittel, híve abban, hogy kapni fogtok, és akkor veletek lesz a Szentlélek, amely minden dolgot kinyilvánít, amely ccélszerű az emberek gyermekeinek.

19 És ha nincs ahitetek, breményetek és cjószívűségetek, akkor semmit nem tehettek.

20 Egyetlen egyház ellen se ahadakozzatok, kivéve az bördög egyházát!

21 Vegyétek magatokra aKrisztus nevét, és bjózansággal szóljátok az cigazságot!

22 És mindazok, akik bűnbánatot tartanak és amegkeresztelkednek az én nevemben, amely Jézus Krisztus, és bmindvégig kitartanak, azok megszabadulnak.

23 Íme, aJézus Krisztus az a név, amelyet az Atya adott, és nincs más név, amely által megszabadulhatna az ember;

24 Ezért minden embernek magára kell vennie azt a nevet, amelyet az Atya adott, mert ezen a néven szólíttatnak majd az utolsó napon;

25 Ezért ha nem ismerik a anevet, amelyen szólítják őket, akkor nem lehet helyük bAtyám királyságában.

26 És most, íme, mások is vannak, akik elhívást kapnak evangéliumom hirdetésére, a anemzsidóknak és a zsidóknak is;

27 Igen, méghozzá tizenketten; és a atizenkettek a tanítványaim lesznek, és magukra veszik majd az én nevemet; és a tizenkettek azok, akik szívük minden szándékával bmagukra kívánják venni az én nevemet.

28 És ha szívük minden szándékával magukra kívánják venni az én nevemet, akkor elhívást kapnak, hogy menjenek el az egész avilágba, és bminden teremtménynek prédikálják cevangéliumomat.

29 És ők azok, akiket elrendeltem, hogy akereszteljenek az én nevemben, aszerint, ami meg van írva;

30 És előttetek van az, ami meg van írva; ezért azt a leírt szavak szerint kell elvégeznetek.

31 És most hozzátok szólok, a aTizenkettekhez: Íme, kegyelmem elegendő számotokra; egyenes derékkal kell járnotok énelőttem, és nem követhettek el bűnt!

32 És íme, ti vagytok azok, akiket elrendeltem, hogy papokat és tanítókat arendeljetek el; hogy bhirdessétek evangéliumomat a Szentlélek hatalma szerint, amely bennetek van, és Isten embernek adott celhívásai és ajándékai szerint.

33 És én, Jézus Krisztus, a ti Uratok és a ti Istenetek, mondtam ezt.

34 Ezek a aszavak nem emberektől vagy embertől valók, hanem éntőlem; tegyetek tehát bizonyságot arról, hogy tőlem valók, és nem embertől;

35 Mert az én ahangom az, amely mondja őket nektek; mert az én Lelkem által adatnak nektek, és az én hatalmam által olvashatjátok őket egymásnak; és ha nem az én hatalmam által lenne, akkor nem rendelkezhetnétek velük;

36 aBizonyságot tehettek tehát arról, hogy hallottátok a hangomat, és ismeritek a szavaimat.

37 És most, íme, megbízlak téged, Oliver Cowdery, és téged is, David Whitmer, hogy keressétek meg a tizenketteket, akik az általam említett kívánságokkal bírnak;

38 És kívánságaik és acselekedeteik alapján ismeritek majd meg őket.

39 És amikor megtaláltátok őket, akkor mutassátok meg nekik ezeket a dolgokat!

40 És boruljatok le, és ahódoljatok az Atyának az én nevemben!

41 És prédikáljatok a világnak, mondván: Bűnbánatot kell tartanotok és meg kell keresztelkednetek, Jézus Krisztus nevében;

42 Mert minden embernek bűnbánatot kell tartania és meg kell keresztelkednie, és nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek és azoknak a gyermekeknek is, akik elérték a afelelősségre vonhatóság éveit.

43 És most, miután ezt megkaptátok, minden dologban abe kell tartanotok a parancsolataimat;

44 És kezetek által acsodálatos munkát munkálkodom az emberek gyermekei között, sokakat bgyőzve meg a bűneikről; hogy eljuthassanak a bűnbánathoz, és hogy eljuthassanak Atyám királyságához.

45 Ezért az áldások, amelyeket nektek adok, aminden dolog felett állnak.

46 És miután ezt megkaptátok, ha anem tartjátok be a parancsolataimat, akkor nem szabadulhattok meg Atyám királyságában.

47 Íme, én, Jézus Krisztus, a ti Uratok és a ti Istenetek, és a ti Megváltótok mondtam ezt, Lelkem hatalma által. Ámen.