Szentírások
A Tan és a szövetségek 95
előző következő

95. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. június 1-jén (History of the Church, 1:350–352). Ez a kinyilatkoztatás a hódolat és az oktatás házainak építésére vonatkozó isteni utasítások folytatása, különös tekintettel az Úr házára (lásd a 88:119–136 és 94. szakaszokat).

1–6, A szentek fenyítésben részesülnek azért, hogy elmulasztották felépíteni az Úr házát; 7–10, Az Úr arra szeretné használni házát, hogy hatalommal ruházza fel népét a magasságból; 11–17, A házat szenteljék fel mint a hódolat helyét, valamint az apostolok iskoláját.

1 Bizony, így szól az Úr hozzátok, akiket szeretek, és akiket szeretek, azokat meg is afenyítem, hogy bűneik bmegbocsáttathassanak, mert a fenyítéssel minden dologban előkészítem a ckísértésből való dkiszabadulásuk útját, és én szeretlek titeket –

2 Szükség van tehát arra, hogy megfenyítselek titeket és rendre legyetek utasítva arcom előtt;

3 Mert bűnt követtetek el ellenem, nagyon súlyos bűnt, mert nem vettétek minden dologban figyelembe a nagy parancsolatot, amit aházam felépítését illetően adtam nektek;

4 Azon előkészítés miatt, amivel apostolaimat szándékozom felkészíteni, hogy utolsó alkalommal amegmetsszék kertemet, hogy véghezvihessem bkülönös cselekedetemet, hogy minden testre ckitölthessem Lelkem –

5 De íme, bizony mondom nektek, sokan vannak, akik el lettek rendelve közöttetek, akiket elhívtam, de kevesen vannak közülük, akik aválasztva vannak.

6 Akik nincsenek választva, azok bűnt követtek el, nagyon súlyos bűnt, mert fényes nappal asötétségben járnak.

7 És ezen okból parancsolatot adtam nektek, hogy hívjátok össze aünnepélyes gyülekezeteteket, hogy bböjtölésetek és gyászotok feljöhessen a cSabaoth Urának füleihez, ami lefordítva az első nap dteremtőjét jelenti, aki a kezdet és a vég.

8 Igen, bizony mondom nektek, parancsolatot adok nektek, hogy építsetek házat, amely házban azokat szándékozom afelruházni hatalommal a magasságból, akiket választottam;

9 Mert ez az Atya aígérete nektek; megparancsolom tehát nektek, hogy maradjatok, éppen úgy, ahogy apostolaim Jeruzsálemben.

10 Mindazonáltal, szolgáim bűnt követtek el, nagyon súlyos bűnt; és aveszekedések támadtak a bpróféták iskolájában; ami nagyon gyötrelmes volt nekem mondja a ti Uratok; elküldtem tehát őket, hogy fenyítésben részesüljenek.

11 Bizony mondom nektek, az én akaratom az, hogy építsetek egy házat. Ha betartjátok a parancsolataimat, akkor hatalmatokban áll majd azt felépíteni.

12 aHa nem tartjátok be a parancsolataimat, akkor nem marad veletek az Atya bszeretete, tehát sötétségben jártok majd.

13 Most, itt van a bölcsesség, és az Úr gondolata – épüljön fel a ház, nem a világ módján, mert én nem azt adom nektek, hogy a világ módján éljetek;

14 Épüljön tehát oly módon, amit megmutatok háromnak közületek, akiket ti e hatalomra jelöljetek ki és rendeljetek el.

15 És annak mérete legyen ötvenöt láb szélesség, és hatvanöt láb hosszúság tekintetében, a belső pitvarában.

16 És a belső pitvar alsó része szenteltessék nekem, úrvacsorai felajánlásotokra, és prédikálásotokra, és böjtölésetekre, és imádkozásotokra, és arra, hogy afelajánljátok nekem legszentebb vágyaitokat, mondja Uratok.

17 És a belső pitvar felső része szenteltessék nekem, apostolaim iskolájának, mondja aÁmán Fia; vagyis más szavakkal, Alfa; vagyis más szavakkal, Omega; méghozzá Jézus Krisztus, a ti bUratok. Ámen.