Szentírások
A Tan és a szövetségek 57
előző következő

57. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében található Sionban, 1831. július 20-án (History of the Church, 1:189–190). Az Úr parancsának megfelelően (52. szakasz) az elderek Kirtlandből Missouriba mentek, sok különböző tapasztalatot szereztek és tapasztaltak némi ellenállást. Elgondolkozva a lámániták helyzetén, valamint a civilizáció, a műveltség és a vallás hiányán a nép között általában, a próféta így kiáltott fel: „Mikor virul majd ki a vadon, akár a rózsa? Mikor épül fel Sion az ő dicsőségében, és hol áll majd a Te templomod, amelyhez minden nemzet el fog jönni az utolsó napokban?” (History of the Church, 1:189). Ezt követően kapta ezt a kinyilatkoztatást.

1–3, A Missouri állambeli Independence lesz a helye Sion városának és a templomnak; 4–7, A szentek vásároljanak földeket és kapjanak örökségeket ezen a területen; 8–16, Sidney Gilbert nyisson üzletet, W. W. Phelps legyen nyomdász, Oliver Cowdery pedig szerkessze a kiadandó műveket.

1 Hallgassatok ide, Ó ti, egyházam elderei, mondja az Úr, a ti Istenetek, nektek, akik összegyűltetek, parancsolataim szerint, ezen a földön, amely aMissouri földje, amely bföldet a szentek cösszegyűjtésére kijelöltem és dfelajánlottam.

2 Ez tehát a megígért föld, és aSion városának bhelye.

3 És így szól az Úr, a ti Istenetek, ha elfogadjátok a bölcsességet, itt a bölcsesség. Íme, a most Independence-nek nevezett hely a központi hely; és a atemplom helye nyugatra terül el, egy olyan telken, amely nincs messze a bíróság épületétől.

4 Bölcsesség tehát, ha amegveszik a szentek a földet, valamint minden nyugatra elterülő területet, egészen a bzsidók és nemzsidók között egyenesen futó vonalig;

5 Továbbá minden, a prérivel határos területet, amennyiben tanítványaim megtehetik, hogy aföldeket vásároljanak. Íme, ez bölcsesség, hogy örökké tartó örökségül bszerezzék meg azt.

6 Sidney Gilbert szolgám pedig álljon meg a hivatalban, amelyre kijelöltem, hogy pénzeket vegyen át, hogy amegbízottja legyen az egyháznak, hogy földet vásároljon mind a környező vidékeken, amennyiben az igazlelkűségben megtehető, és ahogyan a bölcsesség irányít.

7 aEdward Partridge szolgám pedig álljon meg a hivatalban, amelyre kijelöltem, és bossza szét a szenteknek örökségüket, méghozzá ahogy én megparancsoltam; és azok is, akiket ő kijelölt, hogy segítsenek neki.

8 Továbbá, bizony mondom nektek, Sidney Gilbert szolgám telepedjen le ezen a helyen, és nyisson üzletet, hogy árut adhasson el csalárdság nélkül, hogy pénzhez juthasson, amivel földeket vehet a szentek javára, és hogy hozzájuthasson mindazon dolgokhoz, amikre a tanítványoknak szükségük lehet, hogy letelepítse őket az örökségükön.

9 Továbbá Sidney Gilbert szolgám szerezzen engedélyt – íme, itt a bölcsesség, és aki olvas, értse meg –, hogy küldhessen árut az embereknek is, méghozzá azokkal, akikkel akar, mint szolgálatában foglalkoztatott segédekkel;

10 És így gondoskodjon szentjeimről, hogy evangéliumomat prédikálni lehessen azoknak, akik asötétségben ülnek, a bhalál vidékén és árnyékában.

11 Továbbá, bizony mondom nektek, aWilliam W. Phelps telepedjen le ezen a helyen, és állapodjon meg mint az egyház bnyomdásza.

12 És lássátok, ha a világ elfogadja írásait – íme, itt a bölcsesség –, akkor szerezze meg mindazt, amit igazlelkűségben meg tud szerezni, a szentek javára.

13 És segítse őt aOliver Cowdery szolgám, ahogyan én azt megparancsoltam, ahol én megbízást adok neki, hogy másoljon, és hogy javítson, és válogasson, hogy minden dolog helyes lehessen énelőttem, ahogyan azt a Lélek bizonyítja rajta keresztül.

14 És azok, akikről beszéltem, telepedjenek le Sion földjén, amilyen gyorsan csak lehet, a családjukkal, hogy megtegyék ezeket a dolgokat, méghozzá ahogy elmondtam.

15 És most, a gyülekezést illetően – A püspök és a megbízott tegyen előkészületeket azon családok részére, amelyek parancsot kaptak, hogy jöjjenek erre a földre, amilyen gyorsan lehet, és telepítsék le őket örökségükön.

16 És a többi eldernek és egyháztagnak ezután adatnak majd további utasítások. Így lesz. Ámen.