Szentírások
A Tan és a szövetségek 100
előző következő

100. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak adott kinyilatkoztatás, a New York állambeli Perrysburgben, 1833. október 12-én (History of the Church, 1:416, 419–421). A két férfitestvér, mivel jó néhány napja távol volt a családjától, némiképp aggódott miattuk.

1–4, Joseph és Sidney prédikálják az evangéliumot a lelkek szabadulására; 5–8, Az adott órában megadatik nekik, hogy mit mondjanak; 9–12, Sidney legyen szószóló, Joseph legyen kinyilatkoztató és bizonyságtételben erős; 13–17, Az Úr fel fog nevelni egy tiszta népet, és az engedelmesek megszabadulnak.

1 Bizony, így szól az Úr tihozzátok, aSidney és bJoseph barátaim, családotok jól van; az én kezemben vannak, és én úgy teszek velük, ahogyan azt jónak látom; mert énbennem ott van minden hatalom.

2 Kövessetek tehát engem, és hallgassatok a tanácsra, amelyet nektek adok.

3 Íme, lássátok, sok népem van ezen a helyen, a környező vidékeken; és hatékony ajtó nyílik majd meg a környező vidékeken ebben a keleti országrészben.

4 Ezért én, az Úr, megengedtem nektek, hogy e helyre jöjjetek, mert célszerűnek láttam ezt, a lelkek aszabadulására.

5 Bizony mondom tehát nektek, emeljétek fel hangotokat ehhez a néphez; amondjátok el a gondolatokat, amelyeket a szívetekbe helyezek, és nem szégyenültök meg az emberek előtt;

6 Mert az adott órában, igen, az adott pillanatban amegadatik nektek, hogy mit mondjatok.

7 De parancsolatot adok nektek, hogy amit az én anevemben hirdettek, azt minden dologban komoly szívvel, a bszelídség lelkével hirdessétek.

8 És ezt az ígéretet adom nektek, hogy amennyiben ezt teszitek, kitöltetik a aSzentlélek, bizonyságot téve mindazon dolgokról, amiket mondotok.

9 És célszerűnek látom azt, hogy te, Sidney szolgám, aszószólója legyél ennek a népnek; igen, bizony, erre az elhívásra rendellek téged, méghozzá arra, hogy szószólója legyél Joseph szolgámnak.

10 És neki hatalmat adok arra, hogy erős legyen a abizonyságtételben.

11 Neked pedig hatalmat adok arra, hogy aerős legyél minden szentírás kifejtésében, hogy szószólója lehessél, ő pedig bkinyilatkoztatód lehessen, hogy tudhasd minden olyan dolog bizonyosságát, ami királyságom dolgaihoz tartozik a földön.

12 Folytassátok tehát utatokat, és örvendjen a szívetek; mert íme, lássátok, én veletek vagyok, méghozzá mindvégig.

13 És most, aSiont illetően szólok hozzátok egy szót. Sion bmegváltatik, bár fenyítésben részesül egy kis ideig.

14 Testvéreitek, aOrson Hyde és John Gould szolgáim, az én kezemben vannak; és amennyiben betartják parancsolataimat, megszabadulnak.

15 Vigasztalódjon tehát a szívetek; mert aminden dolog összefog azok javáért, akik egyenes derékkal járnak, valamint az egyház megszenteléséért.

16 Mert én felnevelek magamnak egy atiszta népet, akik igazlelkűségben szolgálnak majd engem;

17 És mindazok, akik az Úr nevét aszólítják, és betartják parancsolatait, megszabadulnak. Így lesz. Ámen.