Szentírások
A Tan és a szövetségek 46
előző következő


46. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyháznak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. március 8-án (History of the Church, 1:163–165). Az egyház e korai időszakában még nem alakult ki egységes mód az egyházi gyűlések vezetésére. Azonban valamennyire általánossá vált annak szokása, hogy csak egyháztagokat és komoly érdeklődőket engedtek be az úrvacsorai gyűlésekre és egyéb egyházi összejövetelekre. Ez a kinyilatkoztatás kifejezi az Úr akaratát a gyűlések irányítása és vezetése tekintetében.

1–2, Az elderek a Szent Lélek irányítása szerint vezessék a gyűléseket; 3–6, Az igazság keresőit ne zárják ki az úrvacsorai gyűlésekről; 7–12, Istentől kérjetek, és keressétek a Lélek ajándékait; 13–26, Ezen ajándékok egy részének számbavétele; 27–33, Az egyházi vezetők hatalmat kapnak a Lélek ajándékainak felismerésére.

1 Hallgassatok ide, Ó ti, egyházam népe; mert bizony mondom nektek, hogy ezek a dolgok ahasznotokra és okulásotokra hangzottak el nektek.

2 Ám eltekintve azon dolgokról, amelyek leírattak, egyházam aeldereinek a kezdettől fogva mindig is megadatott, és ez mindig is így lesz, hogy bminden gyűlést úgy vezessenek, ahogyan a Szent Lélek utasítja és irányítja őket.

3 Mindazonáltal parancsot kaptok arra, hogy asoha ne vessetek ki senkit a nyilvános gyűléseitekről, amelyek a világ előtt tartatnak.

4 Arra is parancsot kaptok, hogy úrvacsorai gyűléseitekről senkit ne vessetek ki, aki az aegyházhoz tartozik; mindazonáltal ha valaki vétkezett, addig bne vegyen, míg engesztelést nem szerez.

5 Továbbá azt mondom nektek, hogy úrvacsorai gyűléseitekről ne vessétek ki azokat, akik komolyan keresik a királyságot – azokat illetően mondom ezt, akik nem az egyházból valók.

6 Továbbá azt mondom nektek, akonfirmációs gyűléseiteket illetően, hogy ha vannak, akik nem az egyházból valók, és komolyan keresik a királyságot, akkor ne vessétek ki őket.

7 Az viszont megparancsoltatik nektek, hogy minden dologban Istentől akérjetek, aki bőségesen ad; és amiről a Lélek tanúságot tesz nektek, szeretném, ha a szív teljes bszentségével pontosan úgy tennétek, egyenes derékkal járva énelőttem, celgondolkozván megszabadulásotok célján, minden dolgot imádsággal és dhálaadással téve, hogy ne ecsábítsanak el gonosz lelkek, vagy fördögök tanai, vagy gemberek parancsolatai; mert némelyek az emberektől, mások pedig ördögöktől valók.

8 Óvakodjatok tehát, különben megtévesztettek; és hogy ne tévesszenek meg titeket, akeressétek buzgón a legjobb ajándékokat, mindig emlékezve, hogy mivégre adatnak.

9 Mert bizony mondom nektek, hogy azok javára adatnak, akik szeretnek engem, és minden parancsolatomat betartják, valamint azokéra, akik törekednek ennek megtételére; hogy mindenkinek jobb lehessen, aki keres, vagy aki kér tőlem, aki kér és nem ajelet, hogy bvágyai emésszék fel azt.

10 Továbbá bizony mondom nektek, szeretném, ha mindig emlékeznétek rá, és mindig aelmétekben tartanátok azt, hogy mik ezek az bajándékok, amelyek az egyháznak adatnak.

11 Mert mindenkinek nem adatik meg az összes ajándék; mert sok ajándék van, és aminden embernek adatik ajándék Isten Lelke által.

12 Egyeseknek ez adatik, másoknak pedig az, hogy ezáltal mindannyiuk javára váljanak.

13 Egyeseknek megadatik a Szentlélek által, hogy atudják, Jézus Krisztus Isten Fia, és ő megfeszíttetett a világ bűneiért.

14 Másoknak megadatik, hogy ahiggyenek a szavaikban, hogy nekik is örök életük lehessen, ha hűségesek maradnak.

15 Továbbá egyeseknek megadatik a Szentlélek által, hogy ismerjék a aszolgálat különbözőségeit, amint az kedvére való lesz ugyanannak az Úrnak, aszerint, ahogyan az Úr akarja, irgalmasságait reá szabva az emberek gyermekeinek helyzetére.

16 Továbbá a Szentlélek által megadatik egyeseknek, hogy ismerjék a cselekedetek különbözőségeit, hogy vajon Istentől valók-e, hogy a Lélek megnyilvánulásai minden embernek megadathassanak, hogy hasznuk legyen azokból.

17 Továbbá, bizony mondom nektek, egyeseknek megadatik, Isten Lelke által, a abölcsesség szava.

18 Másnak megadatik a atudás szava, hogy mindenkit tanítani lehessen arra, hogy bölcs legyen és rendelkezzen tudással.

19 Továbbá egyeseknek megadatik, hogy legyen ahitük a gyógyulásra;

20 És másoknak megadatik az, hogy legyen hitük a agyógyításra.

21 Továbbá egyeseknek megadatik acsodák tevése;

22 És másoknak megadatik a aprófétálás;

23 És másoknak a alelkek felismerése.

24 Továbbá egyeseknek megadatik, hogy anyelveken beszéljenek;

25 És másnak megadatik a nyelvek fordítása.

26 És mindezen aajándékok Istentől jönnek, Isten bgyermekeinek javára.

27 És az egyház apüspökének, valamint azoknak, akiket Isten kijelöl és elrendel, hogy az egyház felett őrködjenek és az egyház elderei legyenek, nekik majd megadatik mindezen ajándékok bfelismerése, hogy ne legyen közöttetek senki, aki azt vallja, mégsem Istentől való.

28 És lészen, hogy aki a aLélek által kér, az a Lélek által kap;

29 Hogy egyeseknek megadathasson mindezen ajándékok birtoklása, hogy lehessen egy fő azért, hogy ezáltal minden tagnak jobb lehessen.

30 Aki a aLélek által bkér, Isten cakarata szerint kér; ezért úgy lesz meg, amint kéri.

31 Továbbá azt mondom nektek, hogy minden dolgot, amit csak a Lélek által tesztek, Krisztus nevében kell tennetek;

32 És ahálát kell adnotok Istennek a Lélek által minden olyan áldásért, amellyel megáldattok.

33 És állandóan aerényt és bszentséget kell gyakorolnotok énelőttem. Így lesz. Ámen.