Szentírások
A Tan és a szövetségek 90
előző következő

90. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. március 8-án (History of the Church, 1:329–331). Ez a kinyilatkoztatás egy következő lépést jelent az Első Elnökség megalapításában (lásd a 81. szakasz fejlécét); ennek következtében 1833. március 18-án sor került a megnevezett tanácsosok elrendelésére.

1–5, A királyság kulcsai Joseph Smith-re lettek bízva, és rajta keresztül az egyházra; 6–7, Sidney Rigdon és Frederick G. Williams szolgáljanak az Első Elnökségben; 8–11, Az evangéliumot prédikálják Izráel nemzeteinek, a nemzsidóknak és a zsidóknak, és minden ember a saját nyelvén hallja azt; 12–18, Joseph Smith és tanácsosai szedjék rendbe az egyházat; 19–37, Különböző egyéneknek azt tanácsolja az Úr, hogy járjanak egyenes derékkal és szolgáljanak a királyságában.

1 Így szól az Úr: Bizony, bizony, azt mondom neked, fiam, bűneid amegbocsáttattak neked, kérésed szerint, mert imáid és testvéreid imái feljutottak a füleimhez.

2 Áldott vagy tehát mostantól fogva, te, aki viseled a királyság neked adott akulcsait, amely bkirályság utolsó alkalommal jön elő.

3 Bizony, azt mondom neked, soha nem vétetnek el tőled e királyság kulcsai, sem míg itt vagy a világban, sem az eljövendő világban;

4 Mindazonáltal, általad adatnak másvalakinek a akijelentések, igen, méghozzá az egyháznak.

5 És mindazok, akik megkapják Isten kijelentéseit, aügyeljenek rá, hogyan veszik azokat, nehogy könnyű dolognak tartsák azokat, és ez kárhoztatás alá vonja őket, és megbotoljanak és elbukjanak, amikor alászállnak a zivatarok, és fújnak a szelek, és blezúdulnak az esők, és verik a házaikat.

6 Továbbá, bizony mondom testvéreidnek, Sidney Rigdonnak és Frederick G. Williams-nek, hogy az ő bűneik is megbocsáttattak, és egyenlőnek számítanak teveled abban, hogy rendelkezzenek ezen utolsó királyság kulcsaival;

7 És emellett, a te szolgálatodon keresztül, a apróféták iskolájának a kulcsaival, aminek megszervezését megparancsoltam;

8 Hogy ezáltal tökéletessé lehessen tenni őket Sion megszabadításáért, és Izráel nemzeteinek, és a nemzsidóknak, mindazoknak a megszabadításáért végzett elrendelt szolgálatukban, akik hinni fognak;

9 Hogy szolgálatod által befogadhassák az igét, és az ő szolgálatuk által az ige eljuthasson a földnek széleihez, aelőször a bnemzsidókhoz, és aztán, íme, lássátok, forduljanak a zsidókhoz.

10 És akkor jön el az a nap, amikor afelfedetik az Úr karja, hatalommal, meggyőzve a nemzeteket, a pogány nemzeteket, bJózsef házát, szabadulásuk evangéliumáról.

11 Mert lészen azon a napon, hogy minden ember a saját nyelvén és a saját beszéde szerint ahallja majd az evangélium teljességét, azokon keresztül, akiket e bhatalomra crendelt a dVigasztaló szolgálata, amely Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáért lett kiárasztva rájuk.

12 És most, bizony mondom nektek, parancsolatot adok nektek, hogy maradjatok meg az aelrendelt szolgálatban és az elnökségben.

13 És amikor befejeztétek a próféták fordítását, attól kezdve aelnököljetek az egyház és az biskola ügyei felett;

14 És időről időre, amint azt a Vigasztaló kinyilvánítja, akinyilatkoztatásokat kaptok, amelyek feltárják a királyság brejtelmeit;

15 És szedjétek rendbe a gyülekezeteket, és atanulmányozzatok és btanuljatok, és ismerkedjetek meg minden jó könyvvel, és cnyelvezettel, nyelvvel, és néppel.

16 És legyen ez a ti dolgotok és küldetésetek egész életetek során, hogy tanácsban elnököltök, és rendbe szeditek ezen egyház és királyság minden ügyét.

17 Ne avalljatok szégyent, ne is szégyenítsenek meg titeket; inkább legyetek intve minden lenéző gondolkodásmódotokban és bkevélységetekben, mert ez csapdát vet a lelketeknek.

18 Szedjétek rendbe a házatokat; tartsátok távol magatoktól a arestséget és a btisztátalanságot.

19 Most, bizony mondom neked, amint lehet, gondoskodjatok egy helyről tanácsosod és írnokod, méghozzá Frederick G. Williams családja számára.

20 És aidős szolgám, id. Joseph Smith, maradjon családjával azon a helyen, ahol most él; és ne adják el azt addig, amely időpontot az Úr szája megnevez.

21 És tanácsosom, méghozzá aSidney Rigdon, maradjon ott, ahol most lakik, addig az időpontig, amit az Úr szája megnevez.

22 És a püspök kutasson szorgalmasan, hogy szerezzen egy amegbízottat, és ez olyan ember legyen, akinek van elraktározott bvagyona – Isten embere, és erős hitű ember –

23 Hogy ezáltal képes legyen minden adósságot kiegyenlíteni; hogy az Úr tárháza ne keveredjen rossz hírbe a nép szemében.

24 Kutassatok aszorgalmasan, mindig bimádkozzatok, és higgyetek, és cminden dolog összefog a javatokért, ha egyenes derékkal jártok és emlékeztek a dszövetségre, amellyel szövetséget kötöttetek egymással.

25 aCsaládi körötök legyen kicsi, különösen idős szolgámé, id. Joseph Smith-é, azok tekintetében, akik nem tartoznak a családotokhoz;

26 Hogy azok a dolgok, amik megadattak nektek, hogy munkámat véghezvigyétek, ne vétessenek el tőletek és adassanak azoknak, akik nem méltók rá –

27 És ezáltal ne legyetek akadályoztatva azon dolgok elvégzésében, amiket megparancsoltam nektek.

28 Továbbá, bizony mondom nektek, az én akaratom az, hogy szolgálóleányom, Vienna Jaques pénzt kapjon költségei fedezésére, és felmenjen Sion földjére;

29 A pénz többi részét pedig felajánlhatja nekem, és a nekem megfelelő időben jutalmat kap.

30 Bizony mondom nektek, illő a szememben az, hogy felmenjen Sion földjére, és örökséget kapjon a püspök kezéből;

31 Hogy békében letelepedhessen, amennyiben hűséges, és ne legyen tétlen ez után következő napjaiban.

32 És íme, bizony mondom nektek, írjátok le ezt a parancsolatot, és mondjátok el Sionban lévő testvéreiteknek, szeretetteljes üdvözlettel, hogy én hívtalak el titeket arra is, hogy Sion felett aelnököljetek, a nekem megfelelő időben.

33 Szűnjenek meg tehát fárasztani engem e dolgot illetően.

34 Íme, azt mondom nektek, hogy Sionban lévő testvéreitek kezdenek bűnbánatot tartani, és az angyalok örvendeznek miattuk.

35 Mindazonáltal sok dologgal nem vagyok nagyon elégedett; és nem vagyok nagyon elégedett aWilliam E. McLellin szolgámmal, sem Sidney Gilbert szolgámmal; és a püspöknek, és másoknak is sok dolgot meg kell bánniuk.

36 De bizony mondom nektek, hogy én, az Úr, viaskodni fogok aSionnal, és kérlelni fogom az erőseit, és bmegdorgálom őt, mígnem győzedelmeskedik és ctiszta lesz énelőttem.

37 Mert ő nem lesz elmozdítva a helyéről. Én, az Úr, mondtam ezt. Ámen.