Szentírások
A Tan és a szövetségek 1
előző következő

A Tan és a szövetségek

1. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az egyház eldereinek egy rendkívüli konferencián, amelyet az Ohio állambeli Hiramban tartottak 1831. november 1-jén (History of the Church, [Az egyház története] 1:221–224). Már ezt megelőzően is sok kinyilatkoztatást kaptak az Úrtól, és ezek összeállítása – könyv formájában történő kiadásra – volt az egyik fő téma, amelyet a konferencián jóváhagytak. Ez a szakasz az Úr előszavát tartalmazza az ebben az adományozási korszakban adott tanokhoz, szövetségekhez és parancsolatokhoz.

1–7, A figyelmeztetés hangja minden néphez szól; 8–16, Hitehagyás és gonoszság előzi meg a második eljövetelt; 17–23, Joseph Smith elhívást kap, hogy visszaállítsa a földre az Úr igazságait és hatalmait; 24–33, Napvilágra kerül a Mormon könyve, és sor kerül az igaz egyház megalapítására; 34–36, A békesség elvétetik majd a földről; 37–39, Kutassátok ezeket a parancsolatokat!

1 Hallgassatok ide, Ó ti, aegyházam népe – szól annak hangja, aki a magasságban lakik, aki bminden emberen rajta tartja a szemét; igen, bizony mondom: cHallgassatok ide, ti messzi népek; és ti, akik a tenger szigetein vagytok – figyeljetek együtt!

2 Mert bizony, az Úr ahangja minden emberhez szól, és bsenki nem menekülhet előle; és nincs szem, amely ne látná, sem fül, amely ne hallaná, sem cszív, amelyet át ne járna.

3 És nagy bánat járja át a alázadókat; mert a bháztetőkön beszélnek gonoszságaikról, és felfedetnek titkos tetteik.

4 És a afigyelmeztetés hangja minden néphez szól majd, tanítványaim szája által, akiket kiválasztottam ezekben az butolsó napokban.

5 És elmennek, és senki nem tartóztatja fel őket, mert én, az Úr parancsoltam nekik.

6 Íme, ez az én afelhatalmazásom, és szolgáim felhatalmazása, és előszavam parancsolataim könyvéhez, amelyeket azért adtam nekik, hogy bkiadják nektek, Ó földnek lakói!

7 aFéljetek tehát és reszkessetek, Ó ti népek, mert amit én, az Úr azokban elrendeltem, az bbe fog teljesedni!

8 És bizony mondom nektek, hogy akik elmennek, elvíve e híreket a föld lakóinak, azok hatalmat kapnak arra, hogy a földön is és a mennyben is amegpecsételjék a hitetleneket és a blázadókat;

9 Igen, bizony, hogy megpecsételjék őket arra a napra, amikor Isten aharagja mérték nélkül kiömlik a bgonoszokra

10 Arra a anapra, amikor az Úr eljön, hogy minden embert a bmunkája szerint cjutalmazzon, és minden embernek azon mérték szerint dmérjen, amivel ő az embertársának mért.

11 Az Úr hangja tehát a föld széleiig szól, hogy aki meg akarja hallani, az hallhassa:

12 Készüljetek fel, készüljetek fel arra, ami eljövendő, mert közel van az Úr;

13 És felgerjedt az Úr aharagja, és megmártotta bkardját az égben, és le fog sújtani a föld lakóira.

14 És felfedetik az Úr akarja; és eljön a nap, amikor azok, akik nem akarják bmeghallani sem az Úr hangját, sem szolgáinak hangját, és a próféták és apostolok szavait sem cszívlelik meg, dkivágatnak a nép közül.

15 Mert aeltértek bszertartásaimtól, és cmegszegték dörök szövetségemet;

16 Nem akeresik az Urat, hogy megalapozzák az ő igazlelkűségét, hanem minden ember a bsaját cútján jár, saját istenének dképmása szerint, akinek képmása a világra hasonlít, és aki lényegét tekintve bálvány, amely emegöregszik és elvész Babilonban, méghozzá a nagy fBabilonban, amely le fog omlani.

17 Tehát én, az Úr, ismerve a csapásokat, melyek a aföld lakóit érik, szólítottam ifj. Joseph Smith szolgámat, és szóltam hozzá a mennyből, és parancsolatokat adtam neki;

18 És másoknak is adtam parancsolatokat, hogy hirdessék ezeket a dolgokat a világnak; és mindezt azért, hogy beteljesedjék az, amit megírtak a próféták –

19 A világ aerőtlenjei előállnak és ledöntik a hatalmasokat és erőseket, hogy az ember ne embertársával tanácskozzon, és ne a btest karjában bízzon –

20 Hanem minden ember az Úristennek, méghozzá a világ Szabadítójának a anevében szólhasson;

21 Hogy a hit is gyarapodhasson a földön;

22 Hogy meg lehessen alapozni az én aörök szövetségemet;

23 Hogy evangéliumom ateljességét az berőtlenek és egyszerűek által lehessen chirdetni a föld széleinek, és királyok és uralkodók előtt.

24 Íme, én Isten vagyok, és ezt mondtam; ezek a aparancsolatok tőlem valók, és gyengeségükben adattak szolgáimnak, bnyelvük módja szerint, hogy cmegérthessék.

25 És amennyiben hibáztak, az ismertté válhasson;

26 És amennyiben abölcsességet kerestek, útmutatást kaphassanak;

27 És amennyiben bűnt követtek el, afeddést kaphassanak, hogy bbűnbánatot tarthassanak;

28 És amennyiben aalázatosak voltak, erőssé és áldottá lehessen tenni őket a magasságból, valamint időről időre btudást kaphassanak.

29 És miután megkapta a nefiták feljegyzését, igen, mégpedig ifj. Joseph Smith szolgám, hogy Isten irgalmán keresztül ereje lehessen lefordítani a aMormon könyvét, Isten hatalma által.

30 És azoknak is, akiknek e parancsolatok adattak, ahatalmuk lehessen ezen begyház alapját lefektetni, és azt a homályból és a csötétségből előhozni, az egyetlen digaz és élő egyházat az egész föld színén, amellyel én, az Úr, nagyon eelégedett vagyok, az egyház egészének, és nem egyéneknek mondva ezt –

31 Mert én, az Úr, a legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem tekinthetek a abűnre;

32 Mindazonáltal aki bűnbánatot tart és az Úr parancsolatait cselekszi, annak amegbocsáttatik;

33 Aki azonban anem tart bűnbánatot, attól még az a világosság is belvétetik, amit már megkapott; mert cLelkem nem fog mindig dbajlódni az emberrel, mondja a Seregek Ura.

34 És ismét, bizony mondom nektek, Ó földnek lakói: Én, az Úr, kész vagyok aminden élőlénnyel tudatni ezeket a dolgokat;

35 Mert én nem vagyok aszemélyválogató, és azt akarom, hogy minden ember tudja meg, hogy gyorsan eljön a bnap; még nincs itt az óra, de hamarosan elközeleg, amikor a cbékesség elvétetik a földről, és az dördögnek hatalma lesz a saját birodalma felett.

36 És az Úrnak is hatalma lesz a aszentjei felett, és buralkodik cközöttük, és lejő, dítélkezvén eIdumeán, vagyis a világon.

37 Kutassátok ezeket a aparancsolatokat, mert igazak és hűek, és a bennük lévő próféciák és bígéretek mind beteljesülnek.

38 Amit én, az Úr mondtam, azt megmondtam, és én nem mentegetőzöm; és bár elmúlnak az egek és a föld, az én aszavam nem múlik el, hanem mind bbeteljesül, akár csaját hangom, akár dszolgáim hangja által, az eugyanaz.

39 Mert íme, lássátok, az Úr Isten; és a aLélek bizonyságot tesz, és a bizonyság igaz, és az bigazság örökkön-örökké megmarad. Ámen.