Szentírások
A Tan és a szövetségek 84
előző következő

84. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1832. szeptember 22-én és 23-án (History of the Church, 1:286–295). Szeptember havában elderek kezdtek visszatérni a keleti államokban szolgált missziójukból, és beszámolni a munkájukról. Akkor kapták a következő közlést, amikor éppen együtt voltak, ebben az örömteli időszakban. A próféta ezt a papságról szóló kinyilatkoztatásnak minősítette.

1–5, Az Új Jeruzsálem és a templom Missouriban fog felépülni; 6–17, A papság vonala Mózestől Ádámig; 18–25, A magasabb papságnál van Isten ismeretének a kulcsa; 26–32, Az alacsonyabb papságnál van az angyalok szolgálatának és az előkészítő evangéliumnak a kulcsa; 33–44, A férfiak a papság esküje és szövetsége által nyernek örök életet; 45–53, Krisztus Lelke megvilágosítja az embereket, a világ pedig bűnben fekszik; 54–61, A szenteknek bizonyságot kell tenniük az általuk megkapott dolgokról; 62–76, Prédikálják az evangéliumot, és jelek fognak következni; 77–91, Az elderek erszény és tarisznya nélkül menjenek el, és az Úr gondoskodni fog a szükségleteikről; 92–97, Csapások és átkok várnak azokra, akik elutasítják az evangéliumot; 98–102, Sion megváltásának új dala; 103–110, Minden ember álljon meg a saját hivatalában, és dolgozzon a saját elhívásában; 111–120, Az Úr szolgái prédikálják az utolsó napok pusztító utálatosságát.

1 Jézus Krisztus kinyilatkoztatása ifj. Joseph Smith szolgájának, valamint hat eldernek, akik egyesítették szívüket és a amagasságba emelték hangjukat.

2 Igen, az Úr szava, az utolsó napokban megalapított egyházát illetően, népének avisszaállítására, amint azt bprófétáinak szája által elmondta, valamint cszentjeinek összegyűjtésére, hogy dSion hegyén álljanak, amely az eÚj Jeruzsálem városa lesz.

3 Amely város felépül, kezdve a atemplom telkénél, amit az Úr ujja jelölt ki, Missouri államának nyugati határvidékén, és ifj. Joseph Smith keze szentelt fel, valamint mások, akikkel az Úr nagyon elégedett volt.

4 Bizony, ez az Úr szava, hogy az aÚj Jeruzsálem városa a szentek összegyűjtése által épüljön fel, kezdve e helyen, méghozzá a btemplom helyén, amely templom épüljön fel ebben a nemzedékben.

5 Mert bizony, ez a nemzedék nem múlik el addig, míg ház nem épül az Úrnak, és megpihen azon egy felhő, amely felhő az Úr adicsősége lesz, ami betölti a házat.

6 És Mózes fiai, a szent papság szerint, amelyet apósa, aJetró bkeze alatt kapott meg;

7 És Jetró Káléb keze alatt kapta meg;

8 És Káléb Elihu keze alatt kapta meg;

9 És Elihu Jeremi keze alatt;

10 És Jeremi Gád keze alatt;

11 És Gád Ézsaiás keze alatt;

12 És Ézsaiás Isten keze alatt kapta meg;

13 Ézsaiás emellett Ábrahám napjaiban élt, és áldást kapott tőle –

14 Amely aÁbrahám bMelkisédektől kapta meg a papságot, aki atyáinak leszármazásán keresztül kapta meg azt, egészen cNoéig.

15 Noétól pedig aÉnókig, atyáik leszármazásán keresztül;

16 És Énóktól aÁbelig, akit bmegölt fivére összeesküvése, aki Isten parancsolatai által ckapta meg a papságot, atyja, dÁdám keze által, aki az első ember volt –

17 Amely apapság minden nemzedékben folytatódik Isten egyházában, és napok kezdete és évek vége nélkül való.

18 És az Úr aÁronon és az ő magján is megerősített egy bpapságot, minden nemzedékükön át, amely papság szintén cörökre folytatódik és megmarad, azzal a papsággal együtt, amely Isten legszentebb rendje szerint való.

19 És ez a magasabb papság irányítja az evangélium dolgait, és rendelkezik a királyság arejtelmeinek kulcsával, méghozzá Isten bismeretének kulcsával.

20 Ezért annak aszertartásaiban megnyilvánul az isteniség hatalma.

21 És annak szertartásai, valamint a papság afelhatalmazása nélkül nem mutatkozik meg az istenség hatalma a testben lévő embereknek;

22 Mert e nélkül aegyetlen ember sem láthatja Isten, méghozzá az Atya arcát, és élhet.

23 Mármost, ezt aMózes nyíltan tanította Izráel gyermekeinek a vadonban, és szorgalmasan arra törekedett, hogy bmegszentelje népét, hogy azok cmegláthassák Isten arcát;

24 Ők azonban amegkeményítették a szívüket, és nem tudták elviselni a jelenlétét; az Úr tehát bharagjában, mert haragja felgerjedt ellenük, megfogadta, hogy nem cmehetnek be nyugalmába addig, míg a vadonban vannak, amely nyugalom az ő dicsőségének teljessége.

25 Ezért elvette közülük aMózest, és a bszent papságot is;

26 És maradt az aalacsonyabb papság, amely papságnál az bangyalok cszolgálatának és az előkészítő evangéliumnak a kulcsa van;

27 Amely evangélium a abűnbánat és a bmegkeresztelkedés, valamint a cbűnök bocsánatának evangéliuma, és a dtesti parancsolatok etörvénye, amivel kapcsolatban az Úr haragjában meghagyta, hogy maradjon Áron házával, Izráel gyermekei között, egészen fJánosig, akit Isten támasztott, és aki anyja méhétől fogva gbetelt a Szentlélekkel.

28 Mert ő már gyermekkorában megkereszteltetett, és Isten angyala elrendelte erre a hatalomra, amikor nyolc napos volt, hogy megdöntse a zsidók királyságát, és hogy aegyengesse az Úr ösvényét népének orcája előtt, hogy felkészítse őket az Úr eljövetelére, akinek kezébe adatott bminden hatalom.

29 Továbbá, az elder és a püspök hivatala a afőpapsághoz tartozó szükséges járulék.

30 Továbbá, a tanító és a diakónus hivatala az alacsonyabb papsághoz tartozó szükséges járulék, amely papság meg lett erősítve Áronon és fiain.

31 Tehát, amint azt Mózes fiait illetően mondtam – mert Mózes fiai és Áron fiai is elfogadható afelajánlást és áldozatot ajánlanak majd fel az Úr házában, amely ház az Úrnak épül ebben a nemzedékben, a bfelajánlott helyen, amint azt kijelöltem –

32 És Mózes és Áron fiai eltelnek az Úr adicsőségével, bSion hegyén, az Úr házában, akiknek ti a fiai vagytok; ti és még sokan, akiket elhívtam és elküldtem, hogy építsék fel az cegyházamat.

33 Mert akik ahűségesek e két bpapság elnyerésére, amelyekről szóltam, és felmagasztalják az elhívásukat, azokat cmegszenteli a Lélek testük megújulására.

34 Mózes és Áron fiaivá, valamint aÁbrahám bmagjává válnak, Isten egyházává, királyságává és ckiválasztottaivá.

35 És emellett mindazok, akik befogadják ezt a papságot, engem fogadnak be, mondja az Úr;

36 Mert aaki befogadja szolgáimat, engem fogad be;

37 És aki engem abefogad, Atyámat fogadja be;

38 És aki befogadja Atyámat, befogadja Atyám királyságát; tehát megadatik neki amindaz, amivel Atyám rendelkezik.

39 És ez azon aeskü és szövetség szerint van, amely a papsághoz tartozik.

40 Tehát mindazok, akik befogadják a papságot, befogadják Atyámnak ezen esküjét és szövetségét, amelyet ő nem szeghet meg, és ami nem mozdítható el.

41 Aki azonban amegszegi ezt a szövetséget, miután befogadta azt, és teljesen elfordul attól, annak bűneire bnem lesz bocsánat ebben a világban, sem az eljövendő világban.

42 És jaj mindazoknak, akik nem jönnek ehhez a papsághoz, amelyet ti befogadtatok, és amit én most megerősítek rajtatok, akik jelen vagytok ezen a napon, saját hangom által, a mennyekből; és még a mennyei seregekre és aangyalaimra is rábíztalak titeket.

43 És most, parancsolatot adok nektek, hogy óvakodjatok önmagatokat és azt illetően, hogy aszorgalmasan megszívleljétek az örök élet szavait.

44 Mert nektek aminden olyan szó szerint kell élnetek, amely Isten szájából előjön.

45 Mert az Úr aszava igazság, és ami bigazság, az világosság, és ami világosság, az Lélek, méghozzá Jézus Krisztus Lelke.

46 És a Lélek avilágosságot ad bminden embernek, aki a világra jön; és a Lélek minden olyan embert megvilágosít, szerte a világon, aki hallgat a Lélek hangjára.

47 És mindenki, aki hallgat a Lélek hangjára, Istenhez jön, méghozzá az Atyához.

48 És az Atya atanítja őt a bszövetségről, amit megújított és megerősített rajtatok, ami a ti javatokra lett megerősítve rajtatok, és nem csak a ti javatokra, hanem az egész világ javára.

49 És az egész avilág bűnben fekszik, és nyög a bsötétség alatt, és a bűn rabsága alatt.

50 És ebből tudhatjátok, hogy a abűn brabsága alatt vannak, mivel nem jönnek énhozzám.

51 Mert aki nem jön énhozzám, az a bűn rabsága alatt van.

52 És aki nem fogadja be hangomat, az nem ismeri a ahangomat, és nem éntőlem való.

53 És ez által különböztethetitek meg az igazlelkűeket a gonoszoktól, és tudhatjátok azt, hogy az egész avilág most is bnyög a cbűn és a sötétség alatt.

54 És elmétek a múltban elsötétült, ahitetlenség miatt, és mert könnyedén vettétek az általatok megkapott dolgokat –

55 Amely ahiúság és hitetlenség az egész egyházat kárhoztatás alá vonta.

56 És ez a kárhoztatás nyugszik Sion gyermekein, méghozzá mindegyiken.

57 És ezen kárhoztatás alatt maradnak, míg bűnbánatot nem tartanak, és nem emlékeznek az aúj szövetségre, méghozzá a bMormon könyvére, és a ckorábbi parancsolatokra, amelyeket nekik adtam, valamint arra, hogy ne csak beszéljenek, hanem dcselekedjenek is a szerint, amit megírtam –

58 Hogy Atyjuk királyságához illő gyümölcsöt hozhassanak; különben megmarad egy ostor és egy ítélet, hogy rázúduljon Sion gyermekeire.

59 Mert be fogják-e szennyezni a királyság gyermekei az én szent földemet? Bizony, azt mondom nektek, hogy nem.

60 Bizony, bizony mondom nektek, akik most halljátok aszavaim, amelyek az én hangom, áldottak vagytok, amennyiben befogadjátok ezeket a dolgokat;

61 Mert én amegbocsátom nektek a bűneiteket, ezzel a parancsolattal – hogy maradjatok állhatatosak elmétekben, bcsendességben, és az ima lelkében, bizonyságot téve az egész világnak azon dolgokról, amiket közöltem veletek.

62 aMenjetek tehát el az egész világba; és amely helyre nem tudtok elmenni, oda küldjétek el, hogy a bizonyság tőletek az egész világba, minden teremtményhez eljuthasson.

63 És amint az apostolaimnak mondtam, azt mondom nektek is, mert az aapostolaim vagytok, méghozzá Isten főpapjai; ti vagytok azok, akiket az bAtya nekem adott; ti az én cbarátaim vagytok;

64 Tehát, amint az apostolaimnak mondtam, ismét elmondom nektek, hogy minden alélek, aki bhisz a szavaitokban, és víz által megkeresztelkedik a cbűnök bocsánatára, megkapja a dSzentlelket.

65 És ezek a ajelek követik azokat, akik hisznek –

66 Az én nevemben sok csodálatos acselekedetet tesznek;

67 aAz én nevemben ördögöket űznek ki;

68 Az én nevemben ameggyógyítják a betegeket.

69 Az én nevemben felnyitják a vakok szemeit, és megnyitják a süketek füleit;

70 És a néma nyelve szólni fog;

71 És ha bárki améreggel szolgál nekik, az nem árt nekik;

72 És a kígyó mérgének nincs ereje, hogy bántsa őket.

73 De parancsolatot adok nekik, hogy ne akérkedjenek magukkal ezen dolgokat illetően, se ne beszéljék ki ezeket a világ előtt; mert ezek a dolgok a ti hasznotokra és szabadulásotokra adatnak nektek.

74 Bizony, bizony mondom nektek, hogy akik nem hiszek a szavaitokban, és nem akeresztelkednek meg vízben, az én nevemben, bűneik bocsánatára, hogy megkaphassák a Szentlelket, azok belkárhoznak, és nem jönnek majd Atyám királyságába, ahol Atyám és én vagyunk.

75 És ez a nektek szóló kinyilatkoztatás és parancsolat érvényben van pontosan ettől az órától fogva az egész világon, és az evangélium mindazoknak szól, akik még nem fogadták be.

76 De bizony, azt mondom mindazoknak, akiknek a királyság adatott – nektek prédikálni kell azt nekik, hogy bánják meg korábbi gonosz cselekedeteiket; mert szemükre kell vetni gonosz szívüket és hitetlenségüket, Sionban lévő testvéreiteknek pedig azt, hogy lázadoztak ellenetek, amikor elküldtelek titeket.

77 Továbbá azt mondom nektek, barátaim, mert ezután barátoknak nevezlek titeket, tanácsos, hogy megadjam nektek ezt a parancsolatot, hogy olyanokká válhassatok, mint a barátaim azokban a napokban, amikor velük voltam, és azért jártam-keltem, hogy prédikáljam az evangéliumot, hatalmammal.

78 Mert én nem engedtem meg nekik, hogy aerszényük vagy tarisznyájuk legyen, sem két kabátjuk.

79 Íme, én elküldelek titeket, hogy tegyétek próbára a világot, és a munkás améltó az ő bérére.

80 És bárki, aki elmegy és aprédikálja a királyság ezen bevangéliumát, és nem restül meg minden dologban hűnek maradni, az nem lesz fáradt, sem elsötétült az elméjében, sem a teste, sem a végtagjai, sem az ízületei; és cfejének egyetlen hajszála sem hullik észrevétlenül a földre. És nem éheznek majd, se nem szomjaznak.

81 aNe aggódjatok tehát a holnapért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, vagy mibe öltözködjetek.

82 Mert gondolkozzatok a mezei liliomokon, hogyan növekednek, nem fáradoznak, se nem fonnak; és a világ királyságai teljes dicsőségükben sincsenek úgy felöltözve, mint egy is ezek közül.

83 Mert aAtyátok, aki a mennyben van, btudja, hogy szükségetek van mindezekre a dolgokra.

84 Hagyjátok tehát a holnapot aaggodalmaskodni annak dolgaiért.

85 aAzon se aggodalmaskodjatok előre, hogy mit mondjatok; inkább btegyétek félre elmétekben állandóan az élet szavait, és az adott órában cmegadatik nektek az a rész, ami minden egyes embernek kimérendő.

86 Tehát közületek, mert ez a parancsolat mindazon ahűségeseknek szól, akiket Isten elhívott az egyházba az elrendelt szolgálatra, ettől az órától senki ne vegyen erszényt vagy tarisznyát, aki elmegy, hogy hirdesse a királyság ezen evangéliumát.

87 Íme, én aelküldelek titeket, hogy minden hamislelkű tettért megfeddjétek a világot, és hogy tanítsátok őket az eljövendő ítéletről.

88 És aaki befogad titeket, ott leszek én is, mert az arcotok előtt járok majd. Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és Lelkem a szívetekben lesz, bangyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak.

89 Aki befogad titeket, engem fogad be; és az etetni és ruházni fog titeket, és pénzt ad majd nektek.

90 És aki etet vagy ruház titeket, illetve pénzt ad nektek, az asemmiképpen nem veszíti majd el a jutalmát.

91 És aki nem teszi meg ezeket a dolgokat, az nem az én tanítványom; erről aismerhetitek fel a tanítványaimat.

92 Aki nem fogad be benneteket, attól menjetek el magatok, egyedül, és atisztítsátok meg lábatokat, méghozzá vízzel, tiszta vízzel, legyen bár hőség vagy hideg, és tegyetek erről bizonyságot Atyátoknak, aki a mennyben van, és ne térjetek vissza ismét ahhoz az emberhez.

93 És amely faluba vagy városba csak bementek, tegyetek hasonlóképpen.

94 Mindazonáltal kutassatok szorgalmasan és ne kíméljétek magatokat; és jaj annak a háznak, illetve annak a falunak vagy városnak, amely visszautasít titeket, illetve szavaitokat, vagy engem illető bizonyságtételeteket.

95 Ismét mondom, jaj annak a háznak, illetve annak a falunak vagy városnak, amely visszautasít titeket, illetve szavaitokat, vagy rólam tett bizonyságotokat;

96 Mert én, a aMindenható, rávetettem kezeimet a nemzetekre, hogy bmegostorozzam őket a cgonoszságukért.

97 És csapások indulnak el, és addig nem vétetnek el a földről, míg be nem fejeztem munkámat, amely alerövidül igazlelkűségben –

98 Mígnem mindenki megismer engem, aki megmarad, méghozzá a legkisebbtől a legnagyobbig, és eltelnek az Úr ismeretével, és aszemtől szembe látnak, és felemelik hangjukat, és együtt éneklik bezt az új dalt, mondván:

99 Az Úr ismét elhozta Siont;Az Úr amegváltotta népét, bIzráelt,A ckegyelemből való dválasztás szerint,Amelyet a hit vitt véghezValamint atyáik eszövetsége.

100 Az Úr megváltotta népét;És a Sátán amegkötöztetett, és nincs többé idő.Az Úr minden dolgot begybegyűjtött.Az Úr lehozta föntről cSiont.Az Úr dfelvitte Siont odalentről.

101 A aföld vajúdott, és előhozta erejét;És igazság lett megalapítva a bensőjében;És a mennyek reá mosolyogtak;És ő Istenének bdicsőségével van felruházva;Mert ő ott áll a népe között.

102 Dicsőség, és tisztesség, és hatalom, és erőTulajdoníttasson Istenünknek; mert ő telve van airgalommal,Igazságossággal, kegyelemmel és igazsággal, valamint bbékességgel,Örökkön örökké, Ámen.

103 Továbbá, bizony, bizony mondom nektek, tanácsos, hogy minden ember, aki elmegy, hogy hirdesse örök evangéliumomat, hogy amennyiben van családja, és ajándékként pénzt kap, akkor küldje el azt nekik, vagy használja azt az ő javukra, amint az Úr utat mutat neki, mert ezt így látom jónak.

104 És mindazok, akiknek nincs családjuk, és apénzt kapnak, küldjék fel azt a püspöknek Sionban, illetve a püspöknek Ohioban, hogy azt a kinyilatkoztatások előhozatalára és kinyomtatására, és Sion megalapítására lehessen felajánlani.

105 És ha bárki kabátot, vagy öltönyt ad valakinek közületek, akkor vegyétek a régit, és vessétek a aszegényeknek, majd menjetek örvendezve utatokra.

106 És ha bárki közületek erős a Lélekben, avigye magával azt, aki gyenge, hogy épülhessen, teljes bszelídségben, hogy ő is erőssé válhasson.

107 Vigyétek tehát magatokkal azokat, akiket elrendeltek az aalacsonyabb papságba, és küldjétek el őket magatok előtt, hogy találkozókat beszéljenek meg, és előkészítsék az utat, és elmenjenek azokra a találkozókra, amire ti magatok nem tudtok elmenni.

108 Íme, így építették fel nekem apostolaim az ősi napokban az egyházamat.

109 Minden ember álljon meg tehát a saját hivatalában, és dolgozzon a saját elhívásában; és a fej ne mondja a lábnak, hogy nincs szüksége a lábra; mert a láb nélkül ugyan hogy állhatna meg a test?

110 A atestnek is minden tagra szüksége van, hogy együtt épülhessenek, hogy a rendszer tökéletes maradhasson.

111 És íme, a afőpapok utazzanak, és az elderek is, és az alacsonyabb bpapok is; de a cdiakónusokat és a dtanítókat bízzátok meg azzal, hogy az egyház felett eőrködjenek, és helyi lelkészei legyenek az egyháznak.

112 És a püspök, Newel K. Whitney is járjon körbe és minden gyülekezetek között, szegények után kutatva, hogy aszolgálja igényeiket azzal, hogy balázatossá teszi a gazdagokat és a kevélyeket.

113 Emellett foglalkoztasson egy amegbízottat, aki felel a világi ügyeiért, és végzi azokat, amint ő utasít.

114 Mindazonáltal, a püspök menjen el New York városába, valamint Albany városába, és Boston városába is, és figyelmeztesse e városok népét az evangélium hangjával, hangos szóval, az őket váró apusztításra és teljes eltörlésre, ha elutasítják ezeket a dolgokat.

115 Mert ha elutasítják ezeket a dolgokat, közel van ítéletük órája, és aházaik pusztán hagyatnak nékik.

116 aBízzon bennem, és nem bszégyenül meg; és cfejének egyetlen hajszála sem hullik észrevétlenül a földre.

117 És bizony mondom nektek, a többi szolgámnak, hogy menjetek el, amint azt lehetővé teszik a körülményeitek, különböző elhívásaitokban, a nagy és figyelemre méltó városokba és falvakba, igazlelkűségben feddve meg a világot minden hamislelkű és istentelen tettéért, világosan és érthetően tárva fel az utálatos pusztítást az utolsó napokban.

118 Mert tiveletek, mondja a mindenható Úr, aszéthasítom királyságaikat; nem csak a földet brázom meg, hanem a csillagos egek is remegni fognak.

119 Mert én, az Úr, kinyújtottam kezem, hogy összeszedjem a menny erőit; most nem láthatjátok, de még egy kis idő, és látni fogjátok, és tudni fogjátok, hogy én vagyok, és hogy én aeljövök és buralkodni fogok a népemmel.

120 Én vagyok az aAlfa és az Omega, a kezdet és a vég. Ámen.