Szentírások
Joseph Smith – Máté 1


Joseph Smith – Máté

Kivonat a Joseph Smith prófétának 1831-ben kinyilatkoztatott bibliafordításból: Máté 23:39 és a 24. fejezet.

1. Fejezet

Jézus megjövendöli Jeruzsálem közelgő elpusztítását – Beszél még az Ember Fiának második eljöveteléről és a gonoszok elpusztításáról.

1 Mert azt mondom nektek, hogy nem láttok engem mostantól fogva és tudjátok, hogy én vagyok az, akiről a próféták írtak, míg azt nem mondjátok: Áldott az, aki az Úr nevében ajön, az ég felhőiben, és vele mind a szent angyalok. Akkor értették meg a tanítványai, hogy újra el fog jönni a földre, miután megdicsőült és megkoronáztatott bIsten jobb keze felől.

2 És Jézus kiment, és elment a templomtól; és tanítványai hozzá jöttek, hogy hallják őt, mondván: Mester, mutasd meg nekünk a templom épületeit illetően, amint azt megmondtad – Leromboltatnak és pusztán hagyatnak néktek.

3 És Jézus azt mondta nekik: Nem látjátok-e mindezen dolgokat, és nem értitek őket? Bizony mondom nektek, nem marad itt, ezen a templomon, a kövön, amely le ne romboltatna.

4 És Jézus otthagyta őket, és az aOlajfák hegyére ment. És amint az Olajfák hegyén ült, a tanítványok titokban odamentek hozzá, mondván: Mondd el nekünk, mikor lesznek ezek a dolgok, amiket a templom és a zsidók elpusztítását illetően mondtál; és mi a bjele a te celjövetelednek, és a dvilág végének, vagyis a egonoszok elpusztításának, amely a világ vége?

5 És Jézus válaszolt, és azt mondta nekik: Ügyeljetek, hogy senki ne tévesszen meg titeket;

6 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, mondván: Én vagyok Krisztus – és sokakat megtévesztenek;

7 Akkor majd átadnak titeket, hogy asanyargatva legyetek, és megölnek titeket, és minden nemzet bgyűlölni fog benneteket az én nevemért;

8 És sokan megbotránkoznak majd, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást;

9 És sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek;

10 És mert megsokasodik a gonoszság, sokak aszeretete meghidegül;

11 De aki állhatatos marad, és nem győzetik le, az megszabadul.

12 Amikor tehát látjátok a apusztító utálatosságot, amiről bDániel próféta beszélt, cJeruzsálem pusztulását illetően, akkor álljatok a dszent helyen; aki olvassa, értse meg.

13 aAkkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe;

14 Aki a háztetőn van, meneküljön, és ne térjen vissza, hogy bármit is elvigyen házából;

15 Aki a mezőn van, az se térjen vissza, hogy ruháit elvigye;

16 És jaj azoknak, akik aterhesek, és azoknak, akik szoptatnak azokban a napokban;

17 Imádkozzatok tehát az Úrhoz, hogy menekülésetek ne télen legyen, se ne a sabbat napján;

18 Mert akkor, azokban a napokban, nagy sanyargatás lesz a azsidókon, és bJeruzsálem lakóin, olyan, amit azelőtt nem küldött Isten Izráelre, királyságuk kezdetétől fogva mostanáig; nem, és ami soha még egyszer nem küldetik Izráelre.

19 Mindazon dolgok, amik velük megestek, csak kezdetét jelentik az őket utolérő keserűségeknek.

20 És ha nem rövidülnek meg azok a napok, akkor egyetlen test sem szabadul meg közöttük; de a kiválasztottak miatt, a szövetség szerint, azok a napok lerövidülnek.

21 Íme, e dolgokat mondtam nektek a zsidókat illetően; továbbá, e napok gyötrelmei után, amelyek Jeruzsálemet érik, ha bárki hozzátok jön: Nézzétek, itt van Krisztus, vagy ott, ne higgyetek neki;

22 Mert azokban a napokban hamis Krisztusok támadnak, és hamis próféták, és nagy jeleket és csodákat mutatnak, olyannyira, hogy ha lehet, még magukat a kiválasztottakat is megtévesztik, akik a szövetség szerint a kiválasztottak.

23 Íme, a akiválasztottak miatt mondom el nektek e dolgokat; és bháborúkról és háborúk híreiről is hallotok majd; ügyeljetek rá, hogy ne nyugtalankodjatok, mert mindannak, amit elmondtam nektek, be kell következnie; de még nincs itt a vég.

24 Íme, már megmondtam nektek;

25 Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a sivatagban van; ne menjetek el: Íme, a rejtett szobákban van; ne higgyétek el;

26 Mert miként a hajnal világossága aeljő keletről, és elragyog egészen nyugatig, és az egész földet beborítja, olyan lesz az Ember Fiának eljövetele is.

27 És most mutatok nektek egy példázatot. Íme, ahol a tetem van, ott fognak összegyűlni a sasok; hasonlóképpen agyűjtetnek majd össze kiválasztottaim a föld négy szegletéből.

28 És hallanak majd háborúkról és háborúk híreiről.

29 Íme, kiválasztottaim miatt beszélek; mert nemzet nemzet ellen támad, és királyság királyság ellen; lesznek aéhínségek, és döghalál, és földrengések, a legkülönbözőbb helyeken.

30 Továbbá, mert megsokasodik a gonoszság, az emberek szeretete meghidegül; de aki nem győzetik le, az megszabadul.

31 Továbbá, a királyság ezen evangéliumát az egész világban aprédikálni fogják, tanúságként minden nemzet számára, és akkor jön el a vég, vagyis a gonoszok elpusztítása;

32 Továbbá beteljesedik a pusztító utálatosság, amiről Dániel próféta beszélt.

33 És rögtön ama napok gyötrelme után aelsötétül a Nap, és a Hold nem adja ki világosságát, és a csillagok lehullanak az égből, és az ég hatalmai megrázkódnak.

34 Bizony mondom nektek, hogy ez a nemzedék, amelyben e dolgok megmutatkoznak, nem múlik el addig, amíg be nem teljesedik minden, amit nektek mondtam.

35 Bár eljönnek azok a napok, amikor elmúlik az ég és a föld; aszavaim mégsem múlnak el, hanem mind beteljesülnek.

36 És, amint azt korábban megmondtam, ama napok agyötrelme után, és hogy megrázkódnak a mennyek hatalmai, akkor jelenik majd meg az égben az Ember Fiának jele, és akkor gyászol majd a föld minden törzse; és akkor látják meg az Ember Fiát beljönni az ég felhőiben, hatalommal és nagy dicsőséggel;

37 És aki kincsként őrzi aszavam, az nem lesz megtévesztve, mert eljön az Ember Fia, és elküldi bangyalait maga előtt a harsona nagyszerű hangjával, és cösszegyűjtik kiválasztottainak maradékát a négy szél irányából, az ég egyik végétől a másikig.

38 Most, tanuljatok egy példázatot a afügefáról – Amikor ágai még zsengék, és kezd leveleket hajtani, tudjátok, hogy a nyár hamarosan elközeleg;

39 Hasonlóképpen, kiválasztottaim, amikor látják mindezen dolgokat, tudni fogják, hogy ő közel van, méghozzá az ajtóknál;

40 aDe arról a napról és óráról senki nem tud; nem, Isten angyalai sem a mennyben, csak az én Atyám.

41 De miként az aNoé napjaiban volt, olyan lesz az Ember Fiának eljövetelekor is;

42 Mert olyan lesz nékik, mint az aözönvíz előtti napokban is volt; mert addig a napig, amikor Noé belépett a bárkába, ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek;

43 És nem tudták, míg el nem jött az özönvíz, és mindegyiküket el nem vitte; ilyen lesz az Ember Fiának eljövetele is.

44 Akkor töltetik majd be, ami meg van írva, hogy az autolsó napokban ketten lesznek a mezőn, az egyik elvétetik, a másik pedig ott bmarad;

45 Ketten őrölnek a malomnál, az egyik elvétetik, a másik pedig ott marad;

46 És amit egynek mondok, minden embernek mondom; aügyeljetek tehát, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok.

47 De ezt jegyezzétek meg: ha a ház jó ura tudta volna, mely órában érkezik a tolvaj, akkor ügyelt volna, és nem engedte volna, hogy feltörjék a házát, hanem készen állt volna.

48 Legyetek tehát ti is készen, mert olyan órában, amire nem gondoltok, jő el az Ember Fia.

49 Ki hát a a és bölcs szolga, akit az Úr uralkodóvá tesz háza népe felett, hogy eledelt adjon nekik a megfelelő évadban?

50 Áldott az a szolga, akit ura, amikor eljő, ily munkában talál; és bizony mondom nektek, uralkodóvá teszi őt minden java felett.

51 Ha azonban az a gonosz szolga azt mondja szívében: Uram akéslelteti eljövetelét,

52 És ütni kezdi a szolgatársait, és enni és inni kezd a részegesekkel,

53 Annak a szolgának az ura olyan napon jön el, amikor ő nem várja, és olyan órában, amiről nincs tudomása,

54 És széjjel vágja őt, és részét a képmutatók között jelöli ki neki; lesz ott azokogás és fogak csikorgatása.

55 És így jő el a gonoszok avége, Mózes próféciája szerint, mondván: Kivágatnak a nép közül; a Föld vége viszont még nincs, de egy idő múlva lesz.