Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 18


Luku 18

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille, Oliver Cowderylle ja David Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829. Profeetan mukaan tässä ilmoituksessa tehtiin tiettäväksi ”kahdentoista apostolin kutsumus näinä viimeisinä aikoina sekä kirkon vahvistamiseen liittyviä ohjeita”.

1–5 Kirjoituksista ilmenee, kuinka kirkkoa voidaan vahvistaa. 6–8 Maailma kypsyy pahuudessa. 9–16 Sielujen arvo on suuri. 17–25 Pelastuakseen ihmisten täytyy ottaa päällensä Kristuksen nimi. 26–36 Kahdentoista kutsumus ja tehtävä ilmoitetaan. 37–39 Oliver Cowderyn ja David Whitmerin tulee etsiä kaksitoista. 40–47 Pelastuakseen ihmisten täytyy tehdä parannus, ottaa kaste ja pitää käskyt.

1 Nyt, katso, sen tähden, mitä sinä, palvelijani Oliver Cowdery, olet halunnut saada tietää minulta, minä annan sinulle nämä sanat:

2 Katso, minä olen ilmaissut sinulle Henkeni kautta monta kertaa, että asiat, jotka olet kirjoittanut, ovat totta; sen tähden sinä tiedät, että ne ovat totta.

3 Ja koska sinä tiedät, että ne ovat totta, katso, minä käsken sinua luottamaan niihin asioihin, jotka on kirjoitettu.

4 Sillä niihin on kirjoitettu kaikki minun kirkkoni, minun evankeliumini ja minun kallioni perustusta koskevat asiat.

5 Ja nyt, jos sinä rakennat minun kirkkoni minun evankeliumini ja minun kallioni perustukselle, helvetin portit eivät sinua voita.

6 Katso, maailma kypsyy pahuudessa, ja ihmislapset täytyy herättää parannukseen, sekä pakanat että myös Israelin huone.

7 Ja nyt, koska palvelijani Joseph Smith nuoremman kädet ovat kastaneet sinut, kuten olen häntä käskenyt, hän on täyttänyt sen, mitä minä käskin hänen tehdä.

8 Ja nyt, älä ihmettele, että minä olen kutsunut hänet omaa tarkoitustani varten, jonka tarkoituksen minä tunnen. Ja nyt, jos hän pitää tarkoin minun käskyni, häntä siunataan niin, että hän saa iankaikkisen elämän; ja hänen nimensä on Joseph.

9 Ja nyt, Oliver Cowdery, minä puhun sinulle sekä David Whitmerille käskynä; sillä katso, minä käsken kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen; ja minä puhun teille niin kuin Paavalille, apostolilleni, sillä teidät on kutsuttu aivan samaan kutsumukseen kuin hänet kutsuttiin.

10 Muistakaa, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä;

11 sillä katso, Herra, teidän Lunastajanne, kärsi kuoleman lihassa; ja niin hän kärsi kaikkien ihmisten tuskan, jotta kaikki ihmiset voisivat tehdä parannuksen ja tulla hänen luoksensa.

12 Ja hän on noussut kuolleista, jotta hän voisi tuoda kaikki ihmiset luoksensa parannuksen ehdoilla.

13 Ja kuinka suuri hänen ilonsa onkaan sielusta, joka tekee parannuksen!

14 Ja nyt, teidät on kutsuttu huutamaan parannusta tälle kansalle.

15 Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa minun Isäni valtakunnassa!

16 Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni minun Isäni valtakuntaan, kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdatatte monta sielua minun luokseni!

17 Katso, teillä on minun evankeliumini edessänne ja minun kallioni ja minun pelastukseni.

18 Pyytäkää uskossa Isältä minun nimessäni uskoen saavanne, niin te saatte Pyhän Hengen, joka ilmaisee kaikki asiat, jotka ovat hyväksi ihmislapsille.

19 Ja ellei teillä ole uskoa, toivoa eikä rakkautta, te ette voi tehdä mitään.

20 Älkää taistelko mitään kirkkoa vastaan, paitsi Paholaisen kirkkoa vastaan.

21 Ottakaa päällenne Kristuksen nimi ja puhukaa vakavasti totuutta.

22 Ja kaikki, jotka tekevät parannuksen ja ottavat kasteen minun nimeeni, joka on Jeesus Kristus, ja kestävät loppuun asti, pelastuvat.

23 Katso, Jeesus Kristus on Isän antama nimi, eikä ole annettu muuta nimeä, jonka kautta ihminen voi pelastua.

24 Sen tähden kaikkien ihmisten täytyy ottaa päällensä Isän antama nimi, sillä sillä nimellä heitä kutsutaan viimeisenä päivänä;

25 sen tähden, elleivät he tunne nimeä, jolla heitä kutsutaan, heillä ei voi olla sijaa minun Isäni valtakunnassa.

26 Ja nyt, katso, muitakin on kutsuttu julistamaan minun evankeliumiani sekä pakanoille että juutalaisille;

27 niin, nimittäin kaksitoista; ja ne kaksitoista ovat minun opetuslapsiani, ja he ottavat päällensä minun nimeni; ja ne kaksitoista ovat sellaisia, jotka tahtovat ottaa päällensä minun nimeni täysin vilpittömin sydämin.

28 Ja jos he tahtovat ottaa päällensä minun nimeni täysin vilpittömin sydämin, heidät kutsutaan menemään kaikkialle maailmaan saarnaamaan minun evankeliumiani kaikille luoduille.

29 Ja minä asetan heidät kastamaan minun nimeeni sen mukaan, mitä on kirjoitettu;

30 ja teillä on edessänne se, mitä on kirjoitettu; sen tähden teidän täytyy suorittaa se niiden sanojen mukaan, jotka on kirjoitettu.

31 Ja nyt minä puhun teille kahdelletoista: Katso, minun armoni riittää teille; teidän täytyy vaeltaa minun edessäni oikeamielisesti ja syntiä tekemättä.

32 Ja katso, minä olen asettanut teidät asettamaan pappeja ja opettajia, julistamaan minun evankeliumiani sen Pyhän Hengen voiman mukaan, joka teissä on, ja Jumalan ihmisille antamien kutsumusten ja lahjojen mukaisesti;

33 ja minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja teidän Jumalanne, olen tämän sanonut.

34 Nämä sanat eivät ole ihmisiltä eivätkä ihmiseltä vaan minulta; ja nyt, teidän tulee todistaa, että ne ovat minulta eivätkä ihmiseltä;

35 sillä minun ääneni puhuu ne teille, sillä ne annetaan teille minun Henkeni kautta, ja minun voimastani te voitte lukea niitä toisillenne; eikä teillä voisi olla niitä ilman minun voimaani;

36 sen tähden te voitte todistaa, että te olette kuulleet minun ääneni ja että te tunnette minun sanani.

37 Ja nyt, katso, minä annan sinulle, Oliver Cowdery, sekä David Whitmerille tehtäväksi etsiä kaksitoista, jotka haluavat sitä, mistä olen puhunut;

38 ja heidän halustaan ja heidän teoistaan te tunnette heidät.

39 Ja kun te olette löytäneet heidät, teidän tulee näyttää nämä asiat heille.

40 Ja langetkaa maahan ja palvelkaa Isää minun nimessäni.

41 Ja teidän tulee saarnata maailmalle sanoen: Teidän täytyy tehdä parannus ja ottaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen;

42 sillä kaikkien miesten täytyy tehdä parannus ja ottaa kaste, eikä ainoastaan miesten vaan myös naisten ja lasten, jotka ovat saavuttaneet vastuullisen iän.

43 Ja nyt, sen jälkeen kun olette saaneet tämän, teidän täytyy pitää minun käskyni kaikessa;

44 ja teidän kättenne kautta minä teen ihmeellisen työn ihmislasten keskuudessa monien saamiseksi vakuuttuneiksi synneistään, jotta he tulisivat parannukseen ja jotta he tulisivat minun Isäni valtakuntaan.

45 Ja nyt, siunaukset, jotka minä annan teille, ylittävät kaiken.

46 Ja ellette te pidä minun käskyjäni tämän saatuanne, teitä ei voida pelastaa minun Isäni valtakuntaan.

47 Katso, minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja teidän Jumalanne ja teidän Lunastajanne, olen puhunut sen Henkeni voimalla. Aamen.

Tulosta