Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 64


Tiết 64

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho các anh cả trong Giáo Hội tại Kirtland, Ohio, ngày 11 tháng Chín năm 1831. Vị Tiên Tri đang chuẩn bị di chuyển đến Hiram, Ohio, để bắt đầu lại công việc phiên dịch Kinh Thánh mà đã bị gác sang một bên trong khi ông đang ở Missouri. Một nhóm nam tín hữu, những người đã được truyền lệnh phải hành trình đến Si Ôn (Missouri), đang cần cù sửa soạn để ra đi vào tháng Mười. Vào thời gian bận rộn này, điều mặc khải đã được tiếp nhận.

1–11, Các Thánh Hữu được truyền lệnh là phải tha thứ cho nhau, nếu không họ còn mắc trọng tội hơn; 12–22, Những kẻ không hối cải phải bị đem ra trước Giáo Hội; 23–25, Kẻ nào đóng tiền thập phân thì sẽ không bị đốt cháy khi Chúa đến; 26–32, Các Thánh Hữu được cảnh cáo chớ có mắc nợ; 33–36, Những kẻ phản loạn sẽ bị loại trừ khỏi Si Ôn; 37–40, Giáo Hội sẽ xét xử các quốc gia; 41–43, Si Ôn sẽ thịnh vượng.

1 Này, Chúa, Thượng Đế của các ngươi, đã phán với các ngươi như vầy: Hỡi các ngươi là những anh cả của giáo hội của ta, các ngươi hãy lắng tai nghe và đón nhận ý muốn của ta về các ngươi.

2 Vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta muốn các ngươi thắng thế gian; vậy nên ta sẽ có lòng thương hại các ngươi.

3 Trong số các ngươi có những người đã phạm tội; nhưng thật vậy, ta nói, chỉ lần này thôi, vì vinh quang của ta, và vì sự cứu rỗi loài người, ta đã tha tội cho các ngươi.

4 Ta sẽ thương xót các ngươi, vì ta đã ban cho các ngươi vương quốc.

5 các chìa khóa của những điều kín nhiệm của vương quốc sẽ không bị cất khỏi tay tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, theo những cách mà ta đã chỉ định, trong khi hắn còn sống, miễn là hắn tuân theo các giáo lễ của ta.

6 Có những kẻ đã tìm cơ hội chống lại hắn mà không có lý do;

7 Tuy nhiên, hắn đã phạm tội; nhưng thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta, là Chúa, tha tội cho những kẻ nào biết thú tội trước mặt ta và cầu xin được tha thứ, những kẻ đã không phạm tội đưa tới sự chết.

8 Các môn đồ của ta, ở thời xưa, đã tìm cơ hội chống lẫn nhau và trong lòng không biết tha thứ cho nhau; và vì điều xấu này nên chúng bị đau khổ và bị trừng phạt nặng nề.

9 Vậy nên, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải biết tha thứ cho nhau; vì kẻ nào không biết tha lỗi cho anh em mình thì sẽ bị kết tội trước mặt Chúa; vì kẻ đó còn mắc phải trọng tội hơn.

10 Ta, là Chúa, sẽ tha thứ cho ai mà ta muốn tha thứ, nhưng các ngươi được đòi hỏi phải biết tha thứ tất cả mọi người.

11 Và các ngươi cần phải tự nhủ trong lòng mình—hãy để Thượng Đế phán xét giữa anh và tôi, và ban thưởng cho anh theo những hành vi của anh.

12 Và kẻ nào không hối cải tội lỗi của mình, và không thú tội, thì các ngươi phải đưa kẻ đó tới trước giáo hội, và đối xử với kẻ đó theo như thánh thư đã dạy các ngươi, qua giáo lệnh hay điều mặc khải.

13 Và các ngươi phải làm như vậy để Thượng Đế có thể được vinh quang—không phải vì các ngươi không tha thứ, nên không có lòng thương hại, nhưng để các ngươi có thể được coi là chính đáng dưới mắt luật pháp, để các ngươi có thể không xúc phạm Đấng ban hành luật pháp cho mình—

14 Thật vậy, ta nói, vì lý do đó các ngươi phải làm những điều này.

15 Này, ta, là Chúa, tức giận hắn, người là tôi tớ Ezra Booth của ta, và cả tôi tớ Isaac Morley của ta nữa, vì chúng không tuân giữ luật pháp và các giáo lệnh;

16 Chúng tìm kiếm điều xấu trong lòng mình, nên ta, là Chúa, đã thu hồi Thánh Linh của ta. Chúng cho là xấu những gì chẳng xấu xa; tuy nhiên ta đã tha thứ cho tôi tớ Isaac Morley của ta.

17 Và cả tôi tớ Edward Partridge của ta, này, hắn đã phạm tội, và Sa Tan tìm cách hủy diệt tâm hồn hắn; nhưng khi những điều này được tiết lộ cho chúng biết, và chúng hối cải về điều xấu, thì chúng sẽ được tha thứ.

18 Và giờ đây, thật vậy ta nói rằng ta thấy điều cần thiết là tôi tớ Sidney Gilbert của ta, sau mấy tuần nữa, phải trở về với công việc của mình và với chức vụ đại diện tại đất Si Ôn;

19 Và những gì mà hắn đã thấy và nghe có thể được kể lại cho các môn đồ của ta nghe, để họ khỏi bị diệt vong. Và vì lý do đó mà ta đã nói những điều này.

20 Và lại nữa, ta nói với ngươi, để cho tôi tớ Isaac Morley của ta khỏi bị cám dỗ quá sức chịu đựng của mình, và khuyên bảo sai lầm làm điều có hại cho các ngươi, ta truyền lệnh rằng nông trại của hắn phải được bán đi.

21 Ta không muốn tôi tớ Frederick G. Williams của ta bán nông trại của hắn, vì ta, là Chúa, muốn giữ lại một chỗ vững chắc trên đất Kirtland trong một thời gian là năm năm, là thời gian mà ta sẽ không lật đổ những kẻ ác, để bằng cách này ta có thể cứu vớt một số người.

22 Và sau ngày đó, ta, là Chúa sẽ không coi là có tội cho những ai muốn đến đất Si Ôn với tấm lòng rộng mở; vì ta, là Chúa, đòi hỏi tấm lòng của con cái loài người.

23 Này, ngày nay là thời gian từ bây giờ cho đến ngày Con của Người đến, và thật vậy đó là ngày hy sinh, và là một ngày đóng góp tiền thập phân của dân ta; vì kẻ nào đóng tiền thập phân thì sẽ không bị đốt cháy khi Ngài đến.

24 Vì sau ngày nay thì sự thiêu đốt sẽ đến—đây là nói theo cách thức của Chúa—vì thật vậy ta nói, ngày mai tất cả những kẻ kiêu ngạo và làm điều ác đều sẽ như rơm rạ; và ta sẽ đốt chúng, vì ta là Chúa Muôn Quân; và ta sẽ không tha bất cứ kẻ nào còn ở lại Ba Bi Lôn.

25 Vậy nên, nếu các ngươi tin ta, thì các ngươi sẽ làm lụng trong thời gian được gọi là ngày nay.

26 Và việc các tôi tớ Newel K. Whitney và Sidney Gilbert của ta bán cửa hàng và tài sản của họ ở đây là điều không thích đáng; vì việc đó không phải là điều khôn ngoan cho tới khi nào những người còn lại trong giáo hội, là những người còn đang ở trên đất này, đều đi hết lên đất Si Ôn.

27 Này, trong luật pháp của ta có nói hoặc cấm không được mắc nợ kẻ thù mình;

28 Nhưng này, luật pháp chưa bao giờ nói rằng Chúa không được thu hồi theo ý Ngài, và trả theo như Ngài nghĩ là tốt nhất.

29 Vậy nên, vì các ngươi là những người đại diện, nên các ngươi làm công việc của Ngài; và bất cứ những gì các ngươi làm theo ý muốn của Chúa là công việc của Chúa.

30 Và Ngài đã cắt đặt các ngươi để chu cấp cho các thánh hữu của Ngài trong những ngày sau cùng này, để họ có thể nhận được phần thừa hưởng trên đất Si Ôn.

31 Và này, ta, là Chúa, tuyên bố với các ngươi, và lời nói của ta vững chắc và sẽ không sai, rằng thế nào họ cũng nhận được phần thừa hưởng đó.

32 Nhưng mọi sự việc phải xảy ra vào thời kỳ của nó.

33 Vậy nên, chớ mệt mỏi khi làm điều thiện, vì các ngươi đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao. Và từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn.

34 Này, Chúa đòi hỏi tấm lòng thành và tâm hồn đầy thiện chí; và những kẻ có thiện chí và biết tuân lời sẽ hưởng sự tốt lành của đất Si Ôn vào những ngày sau cùng này.

35 Còn những kẻ phản loạn sẽ bị loại trừ khỏi đất Si Ôn, và sẽ bị đuổi đi xa, và sẽ không được thừa hưởng đất này.

36 Vì thật vậy, ta nói rằng những kẻ phản loạn không thuộc dòng máu Ép Ra Im, vậy nên chúng sẽ bị nhổ đi hết.

37 Này, ta, là Chúa, đã dựng nên giáo hội của ta vào những ngày sau cùng này giống như một phán quan ngồi trên ngọn đồi, hoặc ở một nơi cao để xét xử các quốc gia.

38 Vì chuyện rằng dân cư của Si Ôn sẽ xét xử mọi sự việc liên quan đến Si Ôn.

39 Và những kẻ dối trá cùng những kẻ đạo đức giả sẽ bị họ nhận diện, và những kẻ nào không phải là sứ đồ hay tiên tri đều sẽ bị khám phá.

40 Và ngay cả vị giám trợ, là vị phán quan, và các cố vấn của người ấy, nếu họ không trung thành trong việc quản lý của mình thì họ cũng sẽ bị kết tội, và những người khác sẽ được đặt vào chỗ của họ.

41 Vì này, ta nói cho các ngươi hay, Si Ôn sẽ thịnh vượng, và vinh quang của Chúa sẽ trải lên trên nó;

42 Và nó sẽ là cờ hiệu cho dân chúng, và sẽ có những người từ tất cả các quốc gia dưới gầm trời đến với nó.

43 Và sẽ tới ngày khi mà các quốc gia trên thế gian sẽ phải run sợ vì nó và sẽ kinh hãi vì những kẻ khủng khiếp của nó. Chúa đã phán vậy. A Men.