Svētie Raksti
Mācība un Derības 18
nākamais

18. nodaļa

Atklāsme pravietim Džozefam Smitam, Oliveram Kauderijam un Deividam Vitmeram, dota Feijetā, Ņujorkas štatā, 1829. gada jūnijā. Saskaņā ar Pravieša teikto, šī atklāsme darīja zināmu „divpadsmit apustuļu aicināšanu šajās pēdējās dienās, un arī deva norādījumus Baznīcas izveidošanai”.

1–5, Raksti rāda, kā veidot Baznīcu; 6–8, Pasaule nobriest nekrietnībā; 9–16, Dvēseļu vērtība ir liela; 17–25, Lai iegūtu glābšanu, cilvēkiem ir jāuzņemas Kristus Vārds; 26–36, Tiek atklāts Divpadsmito aicinājums un misija; 37–39, Oliveram Kauderijam un Deividam Vitmeram ir jāatrod Divpadsmitie; 40–47, Lai iegūtu glābšanu, cilvēkiem ir jānožēlo grēki, jātop kristītiem un jātur baušļi.

1 Tagad, lūk, dēļ tās lietas, ko tu, Mans kalp Oliver Kauderij, vēlējies uzzināt no Manis, Es dodu tev šos vārdus;

2 lūk, Es esmu pasludinājis tev ar Savu Garu daudzos gadījumos, ka tās lietas, ko tu esi rakstījis, ir apatiesas; tādēļ tu zini, ka tās ir patiesas.

3 Un ja tu zini, ka tās ir patiesas, lūk, Es dodu tev šo pavēli, lai tu paļautos uz tām lietām, kas ir arakstītas;

4 jo tajās ir rakstīts viss par Manas baznīcas, Mana aevaņģēlija un Manas bklints pamatu.

5 Tādēļ, ja tu celsi uz Manas baznīcas, uz Mana evaņģēlija pamata un uz Manas klints, elles vārtiem nebūs tevi uzvarēt.

6 Lūk, apasaule nobriest nekrietnībā; un ir vajadzīgs, lai cilvēku bērni tiktu pamudināti nožēlot grēkus, gan bcitticībnieki, gan arī Israēla nams.

7 Tādēļ, tā kā tu esi tapis akristīts ar Mana kalpa Džozefa Smita, jaunākā, rokām, saskaņā ar to, ko Es biju viņam pavēlējis, viņš ir izpildījis to, ko Es pavēlēju viņam.

8 Un tagad, nebrīnies, ka Es esmu aicinājis viņu Savam paša nodomam, šis nodoms ir zināms Manī, tālab, ja viņš būs auzcītīgs Manu pavēļu bturēšanā, viņš tiks csvētīts mūžīgajai dzīvei, un viņa vārds ir dDžozefs.

9 Un tagad, Oliver Kauderij, Es runāju uz tevi, un arī uz Deividu Vitmeru, pavēles veidā; lūk, Es pavēlu visiem cilvēkiem visur nožēlot grēkus, un Es runāju uz jums tāpat kā uz Pāvilu, Manu aapustuli, jo jūs esat aicināti ar to pašu aicinājumu, ar kuru viņš tika aicināts.

10 Atcerieties—advēseļu bvērtība ir liela Dieva acīs;

11 jo lūk, Tas Kungs jūsu aPestītājs izcieta bnāvi miesā; tādēļ Viņš cizcieta visu cilvēku dsāpes, lai visi cilvēki varētu nožēlot grēkus un nākt pie Viņa.

12 Un Viņš atkal auzcēlās no mirušajiem, lai Viņš varētu vest visus cilvēkus pie sevis uz bgrēku nožēlošanas noteikumiem.

13 Un cik liels ir Viņa aprieks par dvēseli, kas nožēlo grēkus!

14 Tādēļ jūs esat aicināti apiesaukt grēku nožēlošanai šos ļaudis.

15 Un ja būs tā, ka jūs strādāsit visas savas dienas, piesaucot grēku nožēlošanai šos ļaudis, un atvedīsit kaut vienu advēseli pie Manis, cik liels būs jūsu prieks ar to Mana Tēva valstībā!

16 Un tagad, ja jūsu prieks būs liels ar vienu dvēseli, ko jūs būsit atveduši pie Manis Mana Tēva avalstībā, cik liels būs jūsu bprieks, ja jūs catvedīsit daudzas dvēseles pie Manis!

17 Lūk, jūsu priekšā ir Mans evaņģēlijs un Mana klints, un Mana aglābšana.

18 aLūdziet Tēvu Manā bVārdā ticībā, ticot, ka jūs saņemsit, un jums būs Svētais Gars, kas pavēsta visu, kas ir cnepieciešams, cilvēku bērniem.

19 Un, ja jums nav aticības, bcerības un cžēlsirdības, jūs nevarat darīt neko.

20 aNecīnieties ne pret vienu baznīcu, izņemot tikai, ja tā ir bvelna baznīca.

21 Uzņemieties Kristus aVārdu un brunājiet patiesību cnopietnībā.

22 Un cik daudzi nožēlo grēkus un top akristīti Manā Vārdā, kas ir Jēzus Kristus, un bpastāv līdz galam, tie taps izglābti.

23 Lūk, Jēzus Kristus ir aVārds, kas dots no Tēva, un nav neviens cits vārds dots, ar ko cilvēks var tikt izglābts;

24 tādēļ visiem cilvēkiem ir jāuzņemas Vārds, kas ir dots no Tēva, jo tanī Vārdā viņi tiks saukti pēdējā dienā.

25 Tādēļ, ja viņi nezina aVārdu, ar kuru tie tiek saukti, viņiem nevar būt vietas Mana Tēva bvalstībā.

26 Un tagad, lūk, šeit ir citi, kas tiek aicināti, lai darītu zināmu Manu evaņģēliju gan acitticībniekiem, gan jūdiem;

27 jā, tieši divpadsmit; un aDivpadsmit būs Mani mācekļi, un viņi uzņemsies Manu Vārdu; un Divpadsmitie ir tie, kas vēlas uzņemties Manu bVārdu ar visu sirdi.

28 Un, ja viņi vēlas uzņemties Manu Vārdu ar visu sirdi, viņi ir aicināti iet pa visu apasauli sludināt Manu bevaņģēliju ckatrai radībai.

29 Un viņi ir tie, kas ir Manis ordinēti, lai akristītu Manā Vārdā, atbilstoši tam, kas ir rakstīts;

30 un jums ir tas, kas rakstīts, jūsu priekšā; tādēļ jums tas ir jāizpilda atbilstoši tiem vārdiem, kas ir rakstīti.

31 Un tagad Es runāju uz jums, aDivpadsmitie—Lūk, Mana labvēlība ir pietiekama jums; jums ir jāstaigā taisnīgi Manā priekšā un nav jāgrēko.

32 Un, lūk, jūs esat tie, kas ir Manis ordinēti, lai aordinētu priesterus un skolotājus; lai darītu zināmu Manu evaņģēliju, batbilstoši Svētā Gara spēkam, kas ir jūsos, un atbilstoši Dieva caicinājumiem un dāvanām cilvēkiem;

33 un Es, Jēzus Kristus, jūsu Kungs un jūsu Dievs, esmu runājis to.

34 Šie avārdi nav no cilvēkiem, nedz no cilvēka, bet no Manis; tādēļ jūs liecināsit, ka tie ir no Manis un ne no cilvēka;

35 jo tā ir Mana abalss, kas saka tos jums; jo tie jums ir doti ar Manu Garu, un ar Manu spēku jūs varat lasīt tos cits citam, un, ja vien tas nebūtu ar Manu spēku, jums tie nevarētu būt;

36 tādēļ jūs varat aliecināt, ka jūs esat dzirdējuši Manu balsi un zināt Manus vārdus.

37 Un tagad, lūk, Es uzdodu tev, Oliver Kauderij, un arī Deivid Vitmer, lai jūs sameklētu tos Divpadsmit, kuriem būs tā vēlēšanās, par ko Es runāju;

38 un pēc viņu vēlmēm un viņu adarbiem jūs tos pazīsit.

39 Un kad jūs būsit viņus atraduši, jūs parādīsit šīs lietas viņiem.

40 Un jūs zemosities un apielūgsit Tēvu Manā Vārdā.

41 Un jums ir jāsludina pasaulei, sakot: Jums ir jānožēlo grēki un jātop kristītiem Jēzus Kristus Vārdā;

42 jo visiem cilvēkiem ir jānožēlo grēki un jātop kristītiem, un ne vien vīriešiem, bet arī sievietēm un bērniem, kas ir sasnieguši aatbildības vecumu.

43 Un tagad, pēc tam, kad jūs esat šo saņēmuši, jums ir jātur Manas apavēles visās lietās;

44 un ar jūsu rokām Es darīšu abrīnumainu darbu starp cilvēku bērniem, lai bpārliecinātu daudzus par viņu grēkiem, lai viņi varētu nākt pie grēku nožēlošanas un lai viņi varētu nākt Mana Tēva valstībā.

45 Tādēļ svētības, ko Es dodu jums, ir apāri pār visām citām lietām.

46 Un pēc tam, kad jūs esat saņēmuši šo, ja jūs aneturat Manas pavēles, jūs nevarat tapt izglābti Mana Tēva valstībā.

47 Lūk, Es, Jēzus Kristus, jūsu Kungs un jūsu Dievs, un jūsu Pestītājs, ar Sava Gara spēku esmu runājis to. Āmen.