Svētie Raksti
Mācība un Derības 11


11. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu viņa brālim Hairamam Smitam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada maijā. Šī atklāsme tika saņemta caur Urīmu un Tumīmu, atbildot uz Džozefa lūgumu un jautājumu. Džozefa Smita vēsturē ir izteikta doma, ka tā tika saņemta pēc Ārona priesterības atjaunošanas.

1–6, Strādnieki vīna dārzā iegūs glābšanu; 7–14, Meklē gudrību, piesauc grēku nožēlošanu, paļaujies uz Garu; 15–22, Turi pavēles un mācies Tā Kunga darbu; 23–27, Nenoliedz atklāsmes un pravietojuma garu; 28–30, Tie, kas pieņem Kristu, kļūst par Dieva dēliem.

1 Liels un brīnumains darbs drīz sāksies starp cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; pievērsiet vērību Manam vārdam, kas ir dzīvs un spēcīgs, asāks par abpusgriezīgu zobenu, pāršķeļot gabalos gan locītavas, gan kaulu smadzenes; tāpēc pievērsiet vērību Manam vārdam.

3 Lūk, druva jau ir balta pļaujai; tāpēc, kurš vēlas pļaut, tas lai laiž darbā savu sirpi ar visu savu spēku un pļauj, līdz diena beidzas, lai viņš varētu sakrāt savai dvēselei mūžīgo glābšanu Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas laidīs darbā savu sirpi un pļaus, tas ir Dieva aicināts.

5 Tāpēc, ja jūs lūgsit no Manis, jūs saņemsit; ja jūs klauvēsit, jums taps atvērts.

6 Tagad, tā kā jūs esat lūguši, lūk, Es saku jums, turiet Manas pavēles, un centieties radīt un nodibināt Ciānas lietu.

7 Nemeklējiet bagātību, bet gudrību; un, lūk, Dieva noslēpumi tiks atklāti jums, un tad jūs būsit padarīti bagāti. Lūk, tas, kuram ir mūžīgā dzīve, ir bagāts.

8 Patiesi, patiesi Es saku tev, tā kā tu vēlies no Manis, tā tev tas tiks darīts; un, ja tu vēlies, tu būsi līdzeklis, lai darītu daudz laba šajā paaudzē.

9 Neteic neko, kā vien grēku nožēlošanu šai paaudzei. Turi Manas pavēles un palīdzi izplatīt Manu darbu, saskaņā ar Manām pavēlēm, un tu tiksi svētīts.

10 Lūk, tev ir dāvana, jeb tev būs dāvana, ja tu vēlēsies no Manis ticībā, ar godīgu sirdi, ticot Jēzus Kristus spēkam jeb Manam, kurš runāju uz tevi, spēkam;

11 jo lūk, Tas esmu Es, kas runā; lūk, Es esmu gaisma, kas spīd tumsībā, un ar Savu spēku Es dodu šos vārdus tev.

12 Un tagad, patiesi, patiesi Es saku tev, uzticies tam Garam, kas vada darīt labu—jā, rīkoties taisnīgi, staigāt pazemīgi, tiesāt taisnīgi; un tas ir Mans Gars.

13 Patiesi, patiesi Es saku tev, Es došu tev no Sava Gara, kas apgaismos tavu prātu, kas piepildīs tavu dvēseli ar prieku;

14 un tad tu zināsi, jeb ar to tu zināsi visas lietas, kuras tu vēlēsies no Manis, kuras piederas taisnības lietām, ticībā ticot Man, ka tu saņemsi.

15 Lūk, Es pavēlu, ka tev nevajag domāt, ka tu esi aicināts sludināt, līdz tu tiksi aicināts.

16 Pagaidi mazliet ilgāk, līdz tev būs Mans vārds, Mana klints, Mana baznīca un Mans evaņģēlijs, lai tu droši varētu zināt Manu mācību.

17 Un tad, lūk, pēc tavām vēlmēm, jā, patiesi pēc tavas ticības tas tiks darīts tev.

18 Turi Manas pavēles; ciet klusu, piesauc Manu Garu;

19 jā, paliec Man uzticīgs ar visu savu sirdi, lai tu varētu palīdzēt, nesot gaismā tās lietas, par kurām ir ticis runāts—jā, Mana darba tulkojumu; esi pacietīgs, līdz tu paveiksi to.

20 Lūk, šis ir tavs darbs—turēt Manas pavēles, jā, ar visu savu spēku, prātu un izturību.

21 Nemeklē paziņot Manu vārdu, bet vispirms meklē iegūt Manu vārdu, un tad tava mēle tiks atraisīta; un tad, ja tu vēlēsies, tev būs Mans Gars un Mans vārds, jā, Dieva spēks cilvēku pārliecināšanai.

22 Bet tagad ciet klusu; mācies Manu vārdu, kas ir nonācis starp cilvēku bērniem, un arī mācies Manu vārdu, kas nonāks starp cilvēku bērniem, jeb to, kas tagad tiek tulkots, jā, līdz tu būsi ieguvis visu, ko Es dāvāšu cilvēku bērniem šai paaudzē, un tad taps visas lietas piemestas pie tā.

23 Lūk, tu esi Hairams, Mans dēls; dzenies pēc Dieva valstības, un visas lietas taps piemestas saskaņā ar to, kas ir taisnīgi.

24 Cel uz Manas klints, kas ir Mans evaņģēlijs;

25 nenoliedz atklāsmes garu, nedz pravietojuma garu, jo ak vai tam, kas noliedz šīs lietas;

26 tāpēc krāj savā sirdī, līdz laikam, kad pēc Manas gudrības tu iziesi.

27 Lūk, Es runāju uz visiem, kam ir labas vēlmes un kas laiduši darbā savus sirpjus, lai pļautu.

28 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, Dieva Dēls. Es esmu pasaules dzīvība un gaisma.

29 Es esmu Tas, kurš nāca pie savējiem, un savējie Mani neuzņēma;

30 bet patiesi, patiesi Es saku jums, ka visiem, kas Mani uzņem, tiem Es dodu varu kļūt par Dieva dēliem, tieši tiem, kas tic Manam Vārdam. Āmen.