Svētie Raksti
Mācība un Derības 6
iepriekšējais nākamais

6. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada aprīlī. Olivers Kauderijs sāka savu darbu kā pierakstītājs Mormona Grāmatas tulkošanā 1829. gada 7. aprīlī. Viņš jau bija saņēmis dievišķu izpausmi par Pravieša liecības patiesumu attiecībā uz plāksnēm, uz kurām bija iegravēts Mormona Grāmatas pieraksts. Pravietis jautāja Tam Kungam caur Urīmu un Tumīmu, un saņēma šo atbildi.

1–6, Strādnieki Tā Kunga druvā iegūst glābšanu; 7–13, Nav lielākas dāvanas kā glābšanas dāvana; 14–27, Liecība par patiesību nāk ar Gara spēku; 28–37, Griezieties pie Kristus un dariet labu nepārtraukti.

1 Liels un abrīnumains darbs drīz sāksies pie cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; pievērsiet vērību Manam avārdam, kas ir dzīvs un spēcīgs, basāks par abās pusēs griezīgu zobenu, kas pāršķeļ gabalos gan locītavas, gan kaulu smadzenes; tāpēc pievērsiet vērību Maniem vārdiem.

3 Lūk, adruva jau ir balta pļaujai; tādēļ, kurš vēlas pļaut, lai tas laiž darbā savu sirpi ar visu savu spēku un pļauj, līdz diena beidzas, lai viņš varētu sakrāt savai dvēselei mūžīgo glābšanu Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas alaidīs darbā savu sirpi un pļaus, ir Dieva aicināts.

5 Tāpēc, ja jūs alūgsit no Manis, jūs saņemsit; ja jūs klauvēsit, jums taps atvērts.

6 Tagad, tā kā jūs esat lūguši, lūk, Es saku jums, turiet Manas pavēles un acentieties radīt un nostiprināt bCiānas lietu;

7 anemeklējiet bbagātību, bet cgudrību, un lūk, Dieva dnoslēpumi tiks atklāti jums, un tad jūs būsit padarīti bagāti. Lūk, tas, kuram ir emūžīgā dzīve, ir bagāts.

8 Patiesi, patiesi Es saku tev, tā kā tu vēlies no Manis, tā tev tas būs; un ja tu vēlies, tu būsi līdzeklis, lai darītu daudz laba šai paaudzē.

9 Neteic neko kā vien agrēku nožēlošanu šai paaudzei; turi Manas pavēles un palīdzi izplatīt Manu darbu, saskaņā ar Manām pavēlēm, un tu tiksi svētīts.

10 Lūk, tev ir dāvana un svētīts tu esi dēļ savas dāvanas. Atceries, ka tā ir asvēta un nāk no augšienes—

11 un ja tu avaicāsi, tu uzzināsi bnoslēpumus, kas ir lieli un brīnumaini; tādēļ tu pielietosi savu cdāvanu, lai tu varētu uzzināt noslēpumus, lai tu varētu vest daudzus pie patiesības atziņas, jā, dpārliecināt viņus par viņu maldīgajiem ceļiem.

12 Nedari savu dāvanu zināmu nevienam, izņemot tikai tiem, kas ir no tavas ticības. Neniekojies ar asvētām lietām.

13 Ja tu darīsi labu, jā, un anoturēsies buzticīgs līdz cgalam, tu tiksi izglābts Dieva valstībā, kas ir lielākā no visām Dieva dāvanām; jo nav lielākas dāvanas kā dglābšanas dāvana.

14 Patiesi, patiesi Es saku tev, svētīts tu esi par to, ko tu esi darījis; jo tu esi Man ajautājis, un lūk, cik bieži vien tu esi jautājis, tu esi saņēmis norādījumus no Mana Gara. Ja tas tā nebūtu, tu nebūtu varējis nonākt tur, kur tu esi tagad.

15 Lūk, tu zini, ka tu jautāji Man un Es apgaismoju tavu aprātu; un tagad Es stāstu tev šīs lietas, lai tu varētu zināt, ka tu esi ticis apgaismots no patiesības Gara;

16 jā, es stāstu tev, lai tu varētu zināt, ka nav neviena cita, izņemot Dievu, kas azinātu tavas domas un tavas bsirds vēlmes.

17 Es stāstu tev šīs lietas kā liecību tev—ka tie vārdi jeb darbs, ko tu esi rakstījis, ir apatiess.

18 Tādēļ esi auzcītīgs; uzticīgi batbalsti Manu kalpu Džozefu, lai arī kādos sarežģītos apstākļos viņš būtu vārda dēļ.

19 Brīdini to par viņa kļūdām un arī pieņem brīdinājumus no viņa. Esi pacietīgs, esi prātīgs, esi atturīgs, lai tev ir pacietība, ticība, cerība un žēlsirdība.

20 Lūk, tu esi Olivers, un Es esmu runājis uz tevi dēļ tavām vēlmēm; tādēļ apaglabā šos vārdus savā sirdī. Esi uzticīgs un uzcītīgs, turot Dieva pavēles, un Es tevi ieskaušu Savas mīlestības rokās.

21 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, aDieva Dēls. Es esmu Tas, kurš nāca pie bsavējiem, un savējie Mani neuzņēma. Es esmu cgaisma, kas spīd dtumsībā, un tumsība to nesaprot.

22 Patiesi, patiesi Es saku tev, ja tu vēlies tālāku liecību, atgriezies savā prātā pie tās nakts, kad tu sauci Mani savā sirdī, lai tu varētu azināt to, kas attiecas uz patiesību par šīm lietām.

23 Vai Es neiedvesu amieru tavā prātā attiecībā uz šo lietu? Kāda tev var būt lielāka bliecība kā no Dieva?

24 Un tagad, lūk, tu esi saņēmis liecību; jo, ja Es tev esmu pateicis to, ko neviens cilvēks nezina, vai tu neesi saņēmis liecību?

25 Un lūk, ja tu to vēlies no Manis, Es dāvāju tev dāvanu atulkot tāpat kā Savam kalpam Džozefam.

26 Patiesi, patiesi Es saku tev, ka ir apieraksti, kuri satur daudz no Mana evaņģēlija, kuri ir noglabāti dēļ ļaužu bļaundarības;

27 un tagad Es tev pavēlu, ka tad, ja tev ir labas vēlmes—vēlme sakrāt sev mantas debesīs—tad ar savu dāvanu tu palīdzēsi nest gaismā tās Manu aSvēto Rakstu daļas, kuras ir tikušas noslēptas nekrietnības dēļ.

28 Un tagad, lūk, Es dodu tev un arī Savam kalpam Džozefam šīs dāvanas atslēgas, kas nesīs gaismā šo kalpošanu, un no divu vai trīs aliecinieku mutes katrs vārds tiks apstiprināts.

29 Patiesi, patiesi Es saku jums, ja viņi noliegs Manus vārdus un šo Mana evaņģēlija un kalpošanas daļu, svētīgi jūs esat, jo viņi nevar nodarīt jums neko vairāk kā Man.

30 Un, pat ja tie anodarīs jums tāpat, kā tie nodarīja Man, svētīgi jūs esat, jo jūs bdzīvosit ar Mani cgodībā.

31 Bet, ja viņi anenoraidīs Manus vārdus, kas tiks apstiprināti ar bliecību, kura tiks dota, svētīti tie ir un tad jums būs prieks jūsu darba augļos.

32 Patiesi, patiesi Es saku jums, kā Es teicu Saviem mācekļiem, kur divi vai trīs ir asapulcējušies Manā Vārdā par kādu lietu, lūk, tur Es būšu viņu bvidū—patiesi tā Es esmu jūsu vidū.

33 aNebaidieties darīt labu, Mani dēli, jo, ko jūs bsēsit, to jūs arī pļausit; tādēļ, ja jūs sēsit labu, jūs arī pļausit labu sev par atalgojumu.

34 Tādēļ nebīsties, mazais ganāmpulciņ, dari labu; lai zeme un elle apvienojas pret jums, jo, ja jūs esat celti uz Manas aklints, tie nevar uzvarēt.

35 Lūk, Es jūs nenosodu; ejiet savus ceļus un anegrēkojiet vairs; izpildiet prātīgi to darbu, ko Es esmu pavēlējis jums.

36 aGriezieties pie Manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties.

37 aLūk, brūces, kas caurdurtas Manos sānos, un arī bnaglu rētas Manās rokās un kājās; esiet uzticīgi, turiet Manas pavēles, un jūs ciemantosit Debesu dvalstību. Āmen.