Skrifterna
Läran och förbunden 52


Kapitel 52

Uppenbarelse given till kyrkans äldster genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 juni 1831. En konferens hade hållits i Kirtland som började den 3 och slutade den 6 juni. Vid denna konferens utfördes de första särskilda ordinationerna till högprästens ämbete, och vissa tillkännagivelser av falska och bedrägliga andar urskildes och tillrättavisades.

1–2: Nästa konferens är avsedd att hållas i Missouri; 3–8: Vissa äldster utses att resa tillsammans; 9–11: Äldsterna ska undervisa om det som apostlarna och profeterna har skrivit; 12–21: De som upplyses av Anden bär lovprisningens och visdomens frukt; 22–44: Flera äldster utses att gå ut och predika evangeliet medan de färdas till Missouri till konferensen.

1 Se, så säger Herren till de äldster som han har akallat och utvalt i dessa sista dagar genom sin Andes röst:

2 Jag, Herren, ska tillkännage för er vad jag vill att ni ska göra från nu och till nästa konferens, som ska hållas i Missouri på den amark som jag ska bhelga åt mitt folk, som är en ckvarleva av Jakob, och dem som är arvingar enligt dförbundet.

3 Sannerligen säger jag er därför: Låt mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon påbörja sin färd så snart de kan göra förberedelser för att lämna sina hem och färdas till Missouris land.

4 Och i den mån de är trofasta mot mig ska det tillkännages för dem vad de ska göra,

5 och i den mån de är trofasta ska även ert aarveland tillkännages för dem.

6 Och i den mån de inte är trofasta ska de avskäras, alldeles som jag vill, som det synes mig gott.

7 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt min tjänare Lyman Wight och min tjänare John Corrill färdas raskt,

8 och även min tjänare John Murdock och min tjänare Hyrum Smith färdas till samma plats genom att ta vägen över Detroit.

9 Och låt dem resa därifrån och predika ordet längs vägen, och inte säga anågot annat än det som bprofeterna och apostlarna har skrivit och det som undervisas dem av cHjälparen genom trons bön.

10 Låt dem färdas atvå och två, och låt dem så predika längs vägen i varje församling och döpa i bvatten och med chandpåläggning vid sidan av vattnet.

11 För så säger Herren: Jag ska påskynda mitt verk i arättfärdighet, för dagarna kommer då jag ska sända ut dem till seger.

12 Och låt min tjänare Lyman Wight akta sig, för Satan begär att få asålla honom som agnar.

13 Och se, den som är atrofast ska göras till styresman över mycket.

14 Och vidare ska jag ge er ett mönster för allt så att ni inte blir bedragna, för Satan är lös i landet, och han går ut och bedrar nationerna.

15 Och därför ska den som ber med en abotfärdig ande bli bgodtagen av mig om han lyder mina cförordningar.

16 Den som talar och vars ande är botfärdig, vars språk är milt och uppbyggande, han är av Gud om han lyder mina förordningar.

17 Och vidare: Den som skälver under min kraft ska göras astark, och ska bära lovprisningens och bvisdomens frukter enligt de uppenbarelser och sanningar som jag har gett er.

18 Och vidare: Den som låter sig övervinnas och inte abär frukt, ja, enligt detta mönster, är inte av mig.

19 Därför ska ni enligt detta mönster i alla situationer akänna andarna under alla himlarna.

20 Och dagarna har kommit då det ska aske med människorna enligt deras tro.

21 Se, detta bud är givet till alla de äldster som jag har utvalt.

22 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt även min tjänare aThomas B. Marsh och min tjänare Ezra Thayre färdas till samma land och predika ordet längs vägen.

23 Och vidare: Låt min tjänare Isaac Morley och min tjänare Ezra Booth färdas till samma land och även predika ordet längs vägen.

24 Och vidare: Låt mina tjänare aEdward Partridge och Martin Harris färdas tillsammans med mina tjänare Sidney Rigdon och Joseph Smith den yngre.

25 Låt även mina tjänare David Whitmer och Harvey Whitlock färdas till samma land och predika längs vägen.

26 Och låt mina tjänare aParley P. Pratt och bOrson Pratt färdas till samma land och predika längs vägen.

27 Och låt även mina tjänare Salomon Hancock och Simeon Carter resa till samma land och predika längs vägen.

28 Låt även mina tjänare Edson Fuller och Jacob Scott påbörja sin färd.

29 Låt även mina tjänare Levi W. Hancock och Zebedee Coltrin påbörja sin färd.

30 Låt även mina tjänare Reynolds Cahoon och Samuel H. Smith påbörja sin färd.

31 Låt även mina tjänare Wheeler Baldwin och William Carter påbörja sin färd.

32 Och låt mina tjänare aNewel Knight och Selah J. Griffin både bli ordinerade och även påbörja sin färd.

33 Ja, sannerligen säger jag: Låt alla dessa färdas till samma plats från sina olika håll, och ingen ska bygga på någon annans agrund, inte heller följa i någon annans spår.

34 Den som är trofast, han ska bli bevarad och välsignas med mycken afrukt.

35 Och vidare säger jag er: Låt mina tjänare Joseph Wakefield och Solomon Humphrey färdas till länderna österut.

36 Låt dem arbeta med sina släktingar och inte aförkunna något annat än profeterna och apostlarna, det som de har bsett och hört och förvisso ctror på, så att profetiorna kan uppfyllas.

37 Låt som en följd av överträdelse det som gavs till Heman Basset atas ifrån honom och placeras på Simonds Ryders huvud.

38 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt Jared Carter aordineras till präst, och låt även George James ordineras till bpräst.

39 Låt återstoden av äldsterna avaka över församlingarna och förkunna ordet i områdena runt omkring. Och låt dem arbeta med sina egna händer, så att inte någon bavgudadyrkan eller ogudaktighet utövas.

40 Och kom i allt ihåg de afattiga och bbehövande, de sjuka och lidande, för den som inte gör detta, han är inte min lärjunge.

41 Och låt vidare mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon och Edward Partridge ta med sig en arekommendation från kyrkan. Och låt utverka en sådan även för min tjänare Oliver Cowdery.

42 Och följaktligen, alldeles som jag har sagt: Om ni är trofasta ska ni samlas för att glädjas i aMissouris land, som är ert barveland, och som nu är era fienders land.

43 Men se jag, Herren, ska påskynda grundläggandet av staden i dess tid och ska kröna de trofasta med aglädje och med fröjd.

44 Se, jag är Jesus Kristus, Guds Son, och jag ska aupphöja dem på den yttersta dagen. Ske alltså. Amen.