Raštai
Doktrina ir Sandoros 104


104 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui 1834 m. balandžio 23 d. dėl vienybės tvarkos, arba Bažnyčios tvarkos vargšų labui (History of the Church, 2:54–60). Tai įvyko per Pirmosios Prezidentūros ir kitų aukštųjų kunigų tarybos susirinkimą, kuriame buvo svarstomos neatidėliotinos laikinosios žmonių reikmės. Vienybės tvarka Kirtlande turėjo būti laikinai panaikinta ir perorganizuota, o turtas padalintas tvarkos nariams kaip jų prievaizdavimo valdos.

1–10 Šventieji, kurie nusižengia vienybės tvarkai, bus prakeikti; 11–16 Viešpats savo šventuosius aprūpina savo būdu; 17–18 Evangelijos įstatymas nurodo, kaip rūpintis vargšais; 19–46 Nurodomi įvairių brolių prievaizdavimai ir palaiminimai; 47–53 Kirtlando vienybės tvarka ir Sionės tvarka turi veikti atskirai; 54–66 Įsteigiamas šventas Viešpaties lobynas Raštų spausdinimui; 67–77 Bendras vienybės tvarkos lobynas turi veikti bendro sutikimo pagrindu; 78–86 Vienybės tvarkos nariai turi apmokėti visas savo skolas, ir Viešpats išvaduos juos iš finansinės vergijos.

1 Iš tiesų sakau jums, mano draugai: aš duodu jums patarimą ir įsakymą dėl viso turto, priklausančio tvarkai, kurią aš įsakiau suorganizuoti ir įkurti, – kad būtų avienybės tvarka ir nesibaigianti tvarka mano bažnyčios labui ir žmonių išgelbėjimui, kol aš ateisiu, –

2 su nekintančiu ir nekeičiamu pažadu, kad kiek tie, kuriems aš įsakiau, bus ištikimi, tiek jie bus palaiminti daugybe palaiminimų;

3 bet kiek jie bus neištikimi, jie bus arti prakeikimo.

4 Todėl, kiek kai kurie mano tarnai nesilaikė įsakymų, bet sulaužė sandorą agodumu ir apgaulingais žodžiais, tiek aš juos prakeikiau itin skaudžiu ir sunkiu prakeiksmu.

5 Nes aš, Viešpats, nutariau savo širdyje, kad kiek kuris nors žmogus, priklausantis tvarkai, bus pripažintas prasižengėliu, arba, kitais žodžiais, sulaužys sandorą, kuria esate susaistyti, tiek jis bus prakeiktas savo gyvenime ir sutryptas to, kurį aš pasirinksiu –

6 nes aš, Viešpats, nebūsiu aišjuoktas dėl šitų dalykų –

7 ir visa tai, kad nekaltieji tarp jūsų nebūtų pasmerkti su neteisiaisiais; ir kad kaltieji tarp jūsų neišvengtų bausmės; kadangi aš, Viešpats, pažadėjau jums šlovės akarūną savo dešinėje.

8 Todėl, kiek jūs pripažįstami prasižengėliais, tiek negalite išvengti mano rūstybės savo gyvenime.

9 Kiek jūs esate aiškertami už prasižengimą, tiek negalite išvengti bŠėtono csmūgių iki išpirkimo dienos.

10 Ir dabar, nuo šios pat valandos aš suteikiu jums galią, kad jei kuris iš jūsų, iš tvarkos, bus pripažintas prasižengėliu ir neatgailaus dėl pikta, tai jūs jį perduosite Šėtono smūgiams; ir jis neturės galios aužtraukti jums pikta.

11 Tai mano išmintis; todėl aš duodu jums įsakymą, kad jūs susiorganizuotumėte ir kiekvienam žmogui paskirtumėte jo aprievaizdavimą;

12 kad kiekvienas žmogus galėtų pateikti man ataskaitą apie jam paskirtą prievaizdavimą.

13 Nes reikalinga, kad aš, Viešpats, kiekvieną žmogų padaryčiau aatsakingą kaip žemiškų palaimų, kurias aš sutvėriau ir paruošiau savo kūriniams, bprievaizdą.

14 Aš, Viešpats, išskleidžiau dangus ir asustačiau žemę, mano brankų darbus; ir viskas juose yra mano.

15 Ir aš ketinu aprūpinti savo šventuosius, nes viskas yra mano.

16 Bet tai turi būti daroma mano abūdu; ir štai tas būdas, kurį aš, Viešpats, priėmiau savo šventiesiems aprūpinti, – kad bvargšai bus išaukštinti per turtingųjų nužeminimą.

17 Nes ažemė yra kupina ir visko pakanka, ir dar lieka; taip, aš viską paruošiau ir leidau žmonių vaikams veikti bsavo nuožiūra.

18 Todėl, jei kuris žmogus paims tos agausos, kurią aš sutvėriau, ir nesuteiks savo dalies pagal mano evangelijos bįstatymą cvargšui ir beturčiui, jis kartu su nelabaisiais pakels savo akis dpragare, kęsdamas kančias.

19 Ir dabar, iš tiesų sakau jums dėl atvarkos turto:

20 tegul mano tarnui Sidniui Rigdonui bus paskirta vieta, kur jis dabar gyvena, ir odų raugyklos sklypas – jo prievaizdavimui, jam pragyventi, kol jis darbuosis mano vynuogyne, pagal mano valią, kai jam įsakysiu.

21 Ir tegul viskas būna daroma pagal tvarkos patarimą ir vieningą tvarkos, gyvenančios Kirtlando žemėje, sutikimą, arba balsą.

22 Ir šį prievaizdavimą ir palaiminimą aš, Viešpats, suteikiu savo tarnui Sidniui Rigdonui kaip palaiminimą jam ir jo sėklai po jo;

23 ir kiek jis bus nuolankus prieš mane, tiek aš padauginsiu palaiminimus jam.

24 Ir dar, tegul mano tarnui Martinui Harisui, jo prievaizdavimui, bus paskirtas žemės sklypas, kurį mano tarnas Džonas Džonsonas gavo mainais už savo ankstesnį paveldą, jam ir jo sėklai po jo;

25 ir kiek jis bus ištikimas, tiek aš padauginsiu palaiminimus jam ir jo sėklai po jo.

26 Ir tegul mano tarnas Martinas Harisas pašvenčia savo pinigus mano žodžių skelbimui pagal tai, kaip nurodys mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis.

27 Ir dar, tegul mano tarnui Frederikui G. Viljamsui priklauso ta vieta, kurioje jis dabar gyvena.

28 Ir tegul mano tarnui Oliveriui Kauderiui priklauso sklypas, esantis šalia namo, skirto spaustuvei, kuris yra pirmasis sklypas, ir taip pat sklypas, kuriame gyvena jo tėvas.

29 Ir tegul mano tarnams Frederikui G. Viljamsui ir Oliveriui Kauderiui priklauso spaustuvė ir visa, kas su ja susiję.

30 Ir tai bus jų prievaizdavimas, kuris bus jiems paskirtas.

31 Ir kiek jie bus ištikimi, štai tiek aš palaiminsiu ir padauginsiu palaiminimus jiems.

32 Ir tai yra prievaizdavimo, kurį paskyriau jiems, jiems ir jų sėklai po jų, pradžia.

33 Ir, kiek jie bus ištikimi, tiek aš padauginsiu palaiminimus jiems ir jų sėklai po jų, netgi daugybę palaiminimų.

34 Ir dar, tegul mano tarnui Džonui Džonsonui priklauso namas, kuriame jis gyvena, ir paveldas, visas, išskyrus tam paveldui priklausančią žemę, išsaugotą mano pastatams astatyti, ir tuos sklypus, kurie buvo paskirti mano tarnui Oliveriui Kauderiui.

35 Ir kiek jis bus ištikimas, tiek aš padauginsiu palaiminimus jam.

36 Ir tai yra mano valia, kad jis parduotų sklypus, sužymėtus mano šventųjų miestui statyti, kiek jam bus duota žinoti mano Dvasios abalsu ir pagal tvarkos patarimą, ir tvarkos balsu.

37 Ir tai yra prievaizdavimo, kurį paskyriau jam, pradžia, kad tai būtų palaiminimas jam ir jo sėklai po jo.

38 Ir kiek jis bus ištikimas, tiek aš padauginsiu daugybę palaiminimų jam.

39 Ir dar, tegul mano tarnui Njuelui K. aVitniui bus paskirti namai ir sklypas, kur jis dabar gyvena, ir sklypas su pastatu, ant kurio stovi prekybos įstaiga, ir taip pat kampinis sklypas, į pietus nuo prekybos įstaigos, ir taip pat sklypas, kuriame yra pelenų darykla.

40 Ir visa tai aš paskyriau savo tarnui Njuelui K. Vitniui, jo prievaizdavimui, kad tai būtų palaiminimas jam ir jo sėklai po jo, kad tai būtų naudinga mano tvarkos, kurią įsteigiau savo kuolui Kirtlando žemėje, prekybos įstaigai.

41 Taip, iš tiesų, tai yra prievaizdavimas, kurį aš paskyriau savo tarnui N. K. Vitniui, būtent visą šią prekybos įstaigą, jam ir jo aįgaliotiniui, ir jo sėklai po jo.

42 Ir kiek jis ištikimai laikysis mano įsakymų, kuriuos jam daviau, tiek aš padauginsiu palaiminimus jam ir jo sėklai po jo, netgi daugybę palaiminimų.

43 Ir dar, tegul mano tarnui Džozefui Smitui jaunesniajam bus paskirtas sklypas, sužymėtas mano namo statybai, kuris yra keturiasdešimt rodų ilgio ir dvylikos pločio, ir taip pat paveldas, kuriame dabar gyvena jo tėvas;

44 ir tai yra prievaizdavimo, kurį jam paskyriau, pradžia, kad tai būtų palaiminimas jam ir jo tėvui.

45 Nes štai, aš išsaugojau paveldą jo atėvui, šiam pragyventi; taigi jis bus priskaičiuotas prie mano tarno Džozefo Smito jaunesniojo namų.

46 Ir aš padauginsiu palaiminimus savo tarno Džozefo Smito jaunesniojo namams, kiek jis bus ištikimas, netgi daugybę palaiminimų.

47 Ir dabar, aš duodu jums įsakymą dėl Sionės, kad jūs daugiau nebebūsite susaistyti su savo Sionės broliais kaip vienybės tvarka, išskyrus tai:

48 po to, kai susiorganizuosite, jūs vadinsitės Kirtlando Miesto Sionės aKuolo Vienybės Tvarka. O jūsų broliai, po to, kai susiorganizuos, vadinsis Sionės Miesto Vienybės Tvarka.

49 Ir jie bus suorganizuoti savo vardais ir savo pavadinimu; ir jie tvarkys savo reikalus savo pačių pavadinimu ir savo pačių vardais;

50 ir jūs tvarkysite savo reikalus savo pavadinimu ir savo vardais.

51 Ir tai aš įsakiau padaryti jūsų išgelbėjimui ir taip pat jų išgelbėjimui, dėl to, kad jie buvo aišvaryti, ir dėl to, kas įvyks.

52 aSandoros sulaužytos per prasižengimą, bgodumu ir apgaulingais žodžiais –

53 todėl jūs paleidžiami kaip vienybės tvarka su savo broliais ir nuo šios valandos nebesate susaistyti su jais kitaip, kaip tik skolinimu, kaip jau sakiau, pagal šios tvarkos sutarimą taryboje, pagal tai, kaip leis aplinkybės ir nurodys tarybos balsas.

54 Ir dar, aš duodu jums įsakymą dėl jūsų prievaizdavimų, kuriuos jums paskyriau.

55 Štai, visas šis turtas yra mano, nes kitaip jūsų tikėjimas yra tuščias, ir jūs esate veidmainiai, ir sandoros, kurias sudarėte man, yra sulaužytos;

56 ir jei turtas yra mano, tada jūs esate aprievaizdai; kitaip, jūs nesate prievaizdai.

57 Bet iš tiesų sakau jums: aš paskyriau jus būti mano namų prievaizdais, būtent prievaizdais iš tikrųjų.

58 Ir tuo tikslu aš įsakiau jums susiorganizuoti, būtent spausdinti amano žodžius, mano Raštų pilnatvę, apreiškimus, kuriuos jums daviau ir kuriuos duosiu jums vėliau, laikas nuo laiko,

59 idant statytumėte mano bažnyčią ir karalystę žemėje, ir paruoštumėte mano žmones alaikui, kada aš bgyvensiu su jais, kuris čia pat.

60 Ir jūs paruošite sau vietą lobynui, ir pašvęsite ją mano vardui.

61 Ir vieną iš jūsų paskirsite tvarkyti lobyną, ir jis bus įšventintas į šį palaiminimą.

62 Ir ant lobyno bus antspaudas, ir visi šventi daiktai bus atiduoti į lobyną; ir nė vienas iš jūsų nepavadins jų, ar bet kurios jų dalies, savais, nes jie priklausys jums visiems bendrai.

63 Ir aš jį atiduodu jums šią pat valandą; ir dabar žiūrėkite, kad eitumėt ir naudotumėt prievaizdavimą, kurį jums paskyriau, išskyrus šventus dalykus, šiems šventiems dalykams spausdinti, kaip pasakiau.

64 Ir apajamos iš šventų dalykų bus laikomos lobyne, ir ant jų bus antspaudas; ir niekas jų nenaudos ir nepaims iš lobyno, nė nebus nuplėštas antspaudas, kuris bus ant jų uždėtas, nebent tvarkos balsu arba pagal įsakymą.

65 Ir taip pajamas iš šventų dalykų tauriems ir šventiems tikslams jūs saugosite lobyne;

66 ir tai vadinsis šventu Viešpaties lobynu; ir ant jo bus antspaudas, kad jis būtų šventas ir pašvęstas Viešpačiui.

67 Ir dar, bus paruoštas kitas lobynas, ir paskirtas saugotojas, kad prižiūrėtų lobyną, ir šis bus užantspauduotas;

68 ir visus pinigus, kuriuos gaunate savo prievaizdavimo tarnybose, gaudami pelną iš turto, kurį jums paskyriau, – iš namų ar žemių, ar galvijų, ar viso kito, išskyrus šventus ir taurius raštus, kuriuos pasilaikiau sau šventiems ir tauriems tikslams, mesite į lobyną iš karto, kai tik gausite pinigus, – šimtinėmis ar penkiasdešimtinėmis, ar dvidešimtinėmis, ar po dešimt, ar po penkis.

69 Arba, kitais žodžiais, jei kuris iš jūsų gauna penkis dolerius, tegul jis meta juos į lobyną; arba, jeigu jis gauna dešimt arba dvidešimt, arba penkiasdešimt, arba šimtą, tegul daro taip pat;

70 ir tegul niekas iš jūsų nesako, kad tai jo; nes tai, nei jokia to dalis, nebus vadinama jo.

71 Ir jokia dalis iš to nebus panaudota ar paimta iš lobyno kitaip kaip tik tvarkos balsu ir bendru sutikimu.

72 Ir štai toks bus tvarkos balsas ir bendras sutikimas – bet kuris iš jūsų sakys saugotojui: Man reikia tiek, kad padėtų man mano prievaizdavime;

73 ar tai būtų penki doleriai ar dešimt dolerių, ar dvidešimt , ar penkiasdešimt, ar šimtas, saugotojas duos jam tą sumą, kurios jam reikia, kad padėtų jam jo prievaizdavime, –

74 kol jis nebus pripažintas prasižengėliu ir prieš tvarkos tarybą nebus aiškiai parodyta, kad jis yra neištikimas ir aneišmintingas prievaizdas.

75 Bet kol jo bendrystė nepriekaištinga ir jis yra ištikimas ir išmintingas savo prievaizdavime, tai bus jo ženklas saugotojui, tad saugotojas neatsakys.

76 Bet prasižengimo atveju, saugotojas bus pavaldus tvarkos tarybai ir balsui.

77 O jei saugotojas bus pripažintas esąs neištikimas ir neišmintingas prievaizdas, jis bus pavaldus tvarkos tarybai ir balsui ir bus pajudintas iš savo vietos, o į jo vietą bus paskirtas akitas.

78 Ir dar, iš tiesų sakau jums, dėl jūsų skolų: štai, tai mano valia, kad aapmokėtumėte visas savo bskolas.

79 Ir mano valia, kad jūs anusižemintumėte prieš mane ir gautumėte šį palaiminimą savo bstropumu ir nuolankumu bei tikėjimo malda.

80 Ir kiek būsite stropūs ir nuolankūs, ir naudosite tikėjimo amaldą, štai, tiek aš suminkštinsiu širdis tų, kuriems esate skolingi, kol atsiųsiu priemonių jums išvaduoti.

81 Todėl skubiai rašykite į Niujorką ir rašykite pagal tai, ką diktuos mano aDvasia; ir aš suminkštinsiu širdis tų, kuriems esate skolingi, tad iš jų protų bus pašalintas ketinimas užtraukti jums suspaudimą.

82 Ir kiek būsite anuolankūs ir ištikimi, ir šauksitės mano vardo, štai tiek aš duosiu jums bpergalę.

83 Aš duodu jums pažadą, kad šį vieną kartą jūs būsite išvaduoti iš savo vergijos.

84 Kiek gausite progą pasiskolinti pinigų – šimtus ar tūkstančius, netgi, kol pasiskolinsite pakankamai, kad išsivaduotumėte iš vergijos, – tiek tai jūsų privilegija.

85 Ir užstatykite turtą, kurį įdaviau į jūsų rankas, šį vieną kartą, pateikdami savo vardus pagal bendrą sutikimą arba kitaip, kaip jums atrodys tinkama.

86 Aš duodu jums šią privilegiją šį vieną kartą; ir štai, jei imsite daryti tai, ką jums pateikiau, pagal mano įsakymus, visa tai yra mano ir jūs esate mano prievaizdai, ir šeimininkas neleis, kad į jo namus būtų įsilaužta. Būtent taip. Amen.