Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 50


Tiết 50

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Kirtland, Ohio, ngày 9 tháng Năm năm 1831. Lịch sử Joseph Smith nói rằng có một số anh cả không hiểu những sự biểu hiện của các thần linh khác nhau tại nhiều nơi trên thế gian, và điều mặc khải này được ban cho để đáp ứng lại lời cầu vấn đặc biệt của ông về vấn đề này. Những hiện tượng gọi là thuộc linh này không phải là điều bất thường ở giữa các tín hữu, một số người này tuyên bố là đã nhận được các khải tượng và những điều mặc khải.

1–5, Nhiều thần linh giả tạo ở khắp nơi trên thế gian; 6–9, Khốn thay cho những kẻ đạo đức giả và những kẻ bị khai trừ khỏi Giáo Hội; 10–14, Các anh cả phải thuyết giảng phúc âm qua Thánh Linh; 15–22, Cả người thuyết giảng lẫn người nghe đều cần được Thánh Linh soi sáng; 23–25, Điều gì không gây dựng thì không phải của Thượng Đế; 26–28, Những người trung thành là những người có tất cả mọi vật; 29–36, Lời cầu nguyện của những người thanh khiết được đáp ứng; 37–46, Đấng Ky Tô là Người Chăn Hiền Lành và Đá của Y Sơ Ra Ên.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là các anh cả của giáo hội ta, và hãy lắng tai nghe tiếng nói của Thượng Đế hằng sống; và hãy chú tâm đến những lời thông sáng mà sẽ được ban cho các ngươi, theo như các ngươi đã cầu vấn và đồng ý về giáo hội và các thần linh mà đã đi khắp nơi trên thế gian.

2 Này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, có nhiều thần linh là athần linh giả tạo đi khắp trái đất để lừa gạt thế gian.

3 Và cả aSa Tan cũng tìm cách lừa gạt các ngươi để nó có thể chế ngự các ngươi.

4 Này, ta, là Chúa, đã quan sát các ngươi, và đã trông thấy những điều khả ố trong giáo hội mà tự axưng danh của ta.

5 Nhưng phước thay cho những kẻ trung thành và biết akiên trì, dù trong lúc còn sống hay khi đã chết, vì họ sẽ thừa hưởng được cuộc sống vĩnh cửu.

6 Nhưng khốn thay cho anhững kẻ lừa dối và đạo đức giả, vì Chúa có phán rằng ta sẽ đem chúng ra phán xét.

7 Này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, trong số các ngươi có anhững kẻ đạo đức giả, là những kẻ đã lừa gạt được một số người, việc đó đã cho bkẻ thù nghịch cquyền năng; nhưng này, dnhững kẻ bị như vậy sẽ được cải hóa;

8 Còn những kẻ đạo đức giả sẽ bị khám phá và bị akhai trừ, hoặc trong lúc còn sống hay khi đã chết, theo ý ta muốn; và khốn thay cho những kẻ nào bị khai trừ khỏi giáo hội của ta, vì chúng sẽ bị thế gian chinh phục.

9 Vậy nên, mọi người hãy coi chừng, kẻo làm những điều không đúng lẽ thật và không ngay chính trước mắt ta.

10 Và giờ đây, Chúa nói, qua Thánh Linh, với các anh cả trong giáo hội rằng, hãy lại đây, và chúng ta sẽ cùng nhau alý luận, để các ngươi có thể hiểu được;

11 Chúng ta hãy lý luận như một người lý luận với một người khác mặt đối mặt.

12 Giờ đây, khi một người lý luận thì người đó được người khác hiểu, vì người đó lý luận với tư cách là một con người; cũng vậy, ta, là Chúa, sẽ lý luận với các ngươi để các ngươi có thể ahiểu được.

13 Vậy nên, ta là Chúa hỏi các ngươi câu này—vậy chớ các ngươi được asắc phong để làm gì vậy?

14 Để thuyết giảng phúc âm của ta qua aThánh Linh, là bĐấng An Ủi được phái xuống để giảng dạy lẽ thật.

15 Và rồi các ngươi lại chấp nhận acác thần linh mà các ngươi không thể hiểu nổi, và chấp nhận chúng như là từ Thượng Đế; và các ngươi làm như vậy có chính đáng không?

16 Này, các ngươi hãy tự trả lời câu hỏi này, tuy nhiên ta sẽ thương xót các ngươi; từ nay trở đi những ai trong số các ngươi yếu kém thì sẽ được làm cho amạnh mẽ.

17 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào được ta sắc phong và phái đi athuyết giảng lời chân thật qua Đấng An Ủi, trong Thánh Linh của lẽ thật, thì kẻ đó thuyết giảng qua bThánh Linh của lẽ thật hay qua đường lối nào khác?

18 Và nếu qua đường lối nào khác thì đó không phải là của Thượng Đế.

19 Và lại nữa, kẻ nào nhận được lời chân thật thì kẻ đó nhận được qua Thánh Linh của lẽ thật hay qua đường lối nào khác?

20 Nếu qua đường lối nào khác thì đó không phải là của Thượng Đế.

21 Vậy thì tại sao các ngươi không thể hiểu nổi và không biết rằng kẻ nào nhận được lời của ta qua Thánh Linh của lẽ thật thì đã nhận được lời ấy như là được Thánh Linh của lẽ thật thuyết giảng?

22 Vậy nên, người thuyết giảng và người nhận hiểu được nhau, và cả hai được agây dựng và cùng nhau bvui vẻ.

23 Và những gì không gây dựng đều không phải của Thượng Đế mà là abóng tối.

24 Những gì của Thượng Đế đều là aánh sáng; và kẻ nào nhận được ánh sáng, và bbền lòng nơi Thượng Đế, thì sẽ nhận được cthêm ánh sáng; và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn.

25 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, và ta nói điều này để các ngươi có thể biết được alẽ thật, để các ngươi có thể xua đuổi bóng tối ra khỏi các ngươi;

26 Kẻ nào được Thượng Đế sắc phong và phái đi thì kẻ đó được chỉ định là angười cao trọng nhất, dù kẻ đó hèn mọn nhất và là btôi tớ của mọi người.

27 Vậy nên, akẻ đó có tất cả mọi vật; vì tất cả mọi vật đều vâng phục theo kẻ đó, cả trên trời lẫn dưới đất, cả sự sống lẫn sự sáng, cả Thánh Linh lẫn bquyền năng, được ban cho do ý muốn của Đức Chúa Cha qua Chúa Giê Su Ky Tô, Con của Ngài.

28 Nhưng không một ai có thể có được tất cả mọi vật trừ phi kẻ đó được athanh khiết và được btẩy sạch mọi tội lỗi.

29 Và nếu các ngươi được thanh khiết và được tẩy sạch mọi tội lỗi, các ngươi có thể acầu xin bất cứ điều gì các ngươi muốn trong danh Chúa Giê Su, thì điều đó sẽ được thực hiện.

30 Nhưng hãy biết rằng, các ngươi sẽ được cho biết những gì các ngươi cầu xin; và vì lẽ các ngươi được chỉ định để ađứng đầu, nên các thần linh sẽ phải vâng phục các ngươi.

31 Vậy nên, chuyện rằng, nếu các ngươi thấy một athần linh biểu hiện mà các ngươi không thể hiểu và cũng không nhận được thần linh đó, thì các ngươi phải cầu vấn Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê Su; và nếu Ngài không ban thần linh đó cho các ngươi, thì các ngươi có thể biết rằng thần linh đó không phải của Thượng Đế.

32 Và các ngươi sẽ được ban cho aquyền năng để chế ngự được thần linh đó; và các ngươi phải tuyên bố lớn tiếng chống lại thần linh đó rằng nó không phải của Thượng Đế—

33 Nhưng không phải bằng một lời anhục mạ để kết tội, ngõ hầu các ngươi khỏi phải bị chinh phục, mà cũng không phải bằng lời bkhoe khoang hay sự vui mừng, để các ngươi không bị thần linh đó ám.

34 Kẻ nào nhận được của Thượng Đế, thì hãy coi việc ban cho đó là từ Thượng Đế; và hãy vui mừng vì mình đã được Thượng Đế coi là một người xứng đáng nhận được.

35 Và bằng cách chú tâm và làm những điều này, là những điều mà các ngươi đã nhận được và sẽ nhận được sau này—rồi avương quốc sẽ được Đức Chúa Cha ban cho các ngươi, và các ngươi sẽ được ban cho cả bquyền năng để thắng được mọi điều không phải do Ngài quy định—

36 Và này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, phước thay cho các ngươi là những người giờ đây được nghe những lời này của ta từ miệng tôi tớ của ta, vì tội lỗi các ngươi đã ađược tha.

37 Hãy để tôi tớ Joseph Wakefield của ta, là người mà ta rất hài lòng, và tôi tớ aParley P. Pratt của ta đi tới các chi nhánh giáo hội để củng cố họ bằng những lời bkhuyên nhủ;

38 Và cả tôi tớ John Corrill của ta, cùng bao nhiêu tôi tớ khác của ta đã được sắc phong vào chức vụ này, và hãy để họ làm việc trong avườn nho của ta; và không một ai được ngăn cản họ làm công việc mà ta đã chỉ định cho họ—

39 Vậy nên, về vấn đề này tôi tớ aEdward Partridge của ta không được chính đáng; tuy nhiên, hắn phải hối cải, rồi hắn sẽ được tha thứ.

40 Này, các ngươi là những con trẻ và các ngươi không thể ađương nổi tất cả mọi việc bây giờ được; các ngươi cần phải btấn tới trong cân điển và trong sự hiểu biết dlẽ thật.

41 aChớ sợ hãi, hỡi bcác con trẻ, vì các ngươi là của ta, và ta đã cthắng thế gian, và các ngươi ở trong số những người mà Cha ta đã dban cho ta;

42 Và không một người nào do Cha ta ban cho ta sẽ bị athất lạc.

43 Và ta với Cha là amột. Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta; và vì các ngươi đã tiếp nhận ta nên các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi.

44 Vậy nên, ta đang ở giữa các ngươi, và ta là angười chăn hiền lành, và là bđá của Y Sơ Ra Ên. Kẻ nào xây dựng trên cđá này sẽ dkhông bao giờ ngã.

45 Và đến ngày các ngươi sẽ được nghe tiếng nói của ta và sẽ được atrông thấy ta, và biết rằng ta hiện hữu.

46 Vậy hãy atỉnh thức, để các ngươi có thể bsẵn sàng. Quả thật vậy. A Men.