Svētie Raksti
Mācība un Derības 38


38. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Feijetā, Ņujorkas štatā, 1831. gada 2. janvārī. Tajā laikā notika Baznīcas konference.

1–6, Kristus ir radījis visas lietas; 7–8, Viņš ir Savu svēto vidū, kuri drīz vien redzēs Viņu; 9–12, Visa miesa ir samaitāta Viņa priekšā; 13–22, Viņš ir pataupījis apsolīto zemi Saviem svētajiem laikā un mūžībā; 23–27, Svētiem tiek pavēlēts būt vienotiem un cienīt citam citu kā savus brāļus; 28–29, Tiek pareģoti kari; 30–33, Svētie tiks apveltīti ar spēku no augšienes un viņiem būs jāiet starp visām tautām; 34–42, Baznīcai tiek pavēlēts rūpēties par nabagiem un trūkumcietējiem un meklēt pēc mūžības bagātībām.

1 Tā saka Tas Kungs, jūsu Dievs, patiesi Jēzus Kristus, Diženais Es Esmu, Alfa un Omega, sākums un gals, tas pats, kurš raudzījās uz plašo mūžības izplatījumu un serafu debesu pulkiem, pirms pasaule tika izveidota;

2 tas pats, kurš zina visas lietas, jo visas lietas ir Manu acu priekšā;

3 Es esmu tas pats, kurš runāja, un pasaule tika izveidota, un visas lietas nāca no Manis.

4 Es esmu tas pats, kurš paņēma Ēnoha Ciānu Savā klēpī; un patiesi Es saku, tāpat kā visus, kas ticējuši Manā Vārdā, jo Es esmu Kristus, un Savā paša Vārdā, ar asiņu, ko Es esmu izlējis, ietekmi, Es esmu aizstāvējis tos Tēva priekšā.

5 Bet lūk, atlikušos bezdievīgos Es esmu ieslēdzis tumsības važās līdz lielās dienas tiesai, kas nāks zemes galā;

6 un patiesi tā Es likšu, lai bezdievīgie tiktu turēti, kas neklausīsies Manā balsī, bet nocietinās savas sirdis, un ak vai, vai, vai ir viņu liktenis.

7 Bet lūk, patiesi, patiesi Es saku jums, ka Manas acis ir pār jums. Es esmu jūsu vidū, un jūs nevarat Mani redzēt;

8 bet drīz pienāks tā diena, kad jūs Mani redzēsit un zināsit, ka Es esmu; jo tumsības priekškars drīz tiks norauts; un tas, kas nav šķīstīts, neizturēs to dienu.

9 Tādēļ apjoziet savus gurnus un esiet gatavi. Lūk, valstība ir jūsu, un ienaidniekiem nebūs uzvarēt.

10 Patiesi Es saku jums, jūs esat tīri, bet ne visi; un nav neviena cita, ar kuriem Es būtu ļoti apmierināts;

11 jo visa miesa Manā priekšā ir samaitāta; un tumsības spēki ņem virsroku uz zemes starp cilvēku bērniem, visu debesu pulku klātbūtnē,—

12 kas liek klusumam valdīt, un visa mūžība ir sāpināta, un eņģeļi gaida to svarīgo pavēli nopļaut zemi, salasīt nezāles, lai tās tiktu sadedzinātas; un lūk, ienaidnieki ir apvienojušies.

13 Un tagad Es jums rādu noslēpumu, to, kas ir slepenos kambaros, lai īstenotu patiesi jūsu iznīcināšanu laika gaitā, un jūs to nezinājāt;

14 bet tagad Es jums to pateicu, un jūs esat svētīti, nevis dēļ jūsu nekrietnības, nedz jūsu neticīgajām sirdīm; jo patiesi daži no jums ir vainīgi Manā priekšā, bet Es būšu žēlīgs dēļ jūsu vājībām.

15 Tādēļ no šī brīža esiet stipri; nebaidieties, jo valstība ir jūsu.

16 Un jūsu glābšanai dodu Es jums pavēli, jo Es esmu dzirdējis jūsu lūgšanas, un nabagi ir žēlojušies Manā priekšā, un bagātos Es esmu radījis, un visa miesa ir Mana, un Es nešķiroju cilvēkus.

17 Un Es esmu radījis zemi bagātu, un lūk, tā ir Manu kāju pamesls, tādēļ Es atkal uz tās stāvēšu.

18 Un Es turu un Man labpatīk dot jums lielākas bagātības, patiesi apsolīto zemi—zemi, kur piens un medus tek, uz kuras nebūs lāsta, kad nāks Tas Kungs;

19 un Es došu to jums par jūsu mantojuma zemi, ja jūs tieksities pēc tās ar visu savu sirdi.

20 Un šī būs Mana derība ar jums, jums tā būs par jūsu mantojuma zemi un par jūsu bērnu mantojumu mūžīgi, kamēr vien zeme pastāvēs, un jums tā būs atkal mūžībā, lai vairs nekad nezustu.

21 Bet patiesi Es saku jums, ka ar laiku jums nebūs nedz ķēniņa, nedz valdnieka, jo Es būšu jūsu ķēniņš un gādāšu par jums.

22 Tādēļ klausieties Manu balsi un sekojiet Man, un jūs būsit brīvi ļaudis, un jums nebūs citu likumu, kā vien Mani likumi, kad Es nākšu, jo Es esmu jūsu likumu devējs, un kas var apturēt Manu roku?

23 Bet patiesi Es saku jums, māciet cits citu atbilstoši tam amatam, kurā Es esmu jūs iecēlis;

24 un lai katrs cilvēks ciena savu brāli kā sevi pašu un īsteno šķīstību un svētumu Manā priekšā.

25 Un vēl Es saku jums, lai katrs cilvēks ciena savu brāli kā sevi pašu.

26 Jo kurš gan no jums, ja viņam ir divpadsmit dēli un viņš tos nešķiro, un tie kalpo viņam paklausīgi, un viņš saka vienam: Tērpies krāšņās drānās un apsēdies šeit; un citam: Tērpies skrandās un nosēdies tur—un, raugoties uz saviem dēliem, saka: Es esmu taisnīgs?

27 Lūk, to Es devu jums kā līdzību, un tā patiesi ir, kā Es esmu. Es saku jums: esiet vienoti, un, ja jūs neesat vienoti, jūs neesat Mani.

28 Un vēl Es saku jums, ka ienaidnieki slepenos kambaros meklē pēc jūsu dzīvībām.

29 Jūs dzirdat par kariem tālās valstīs, un jūs sakāt, ka drīz būs lieli kari tālās valstīs, bet jūs nezināt cilvēku sirdis jūsu pašu zemē.

30 Es stāstu jums to dēļ jūsu lūgšanām; tādēļ paglabājiet gudrību savās sirdīs, lai cilvēku ļaundarība neatklātu šīs lietas jums ar viņu ļaundarību tādā veidā, kas runās jūsu ausīs ar skaļāku balsi nekā tā, kas satricinās zemi; bet, ja jūs esat sagatavojušies, jūs nebaidīsities.

31 Un lai jūs varētu izbēgt no ienaidnieka varas un tiktu sapulcināti pie Manis kā taisnīgi ļaudis, neaptraipīti un nevainojami,—

32 tādēļ šī iemesla dēļ Es devu jums pavēli, lai jūs dotos uz Ohaio; un tur Es došu jums Savu likumu; un tur jūs tiksit apdāvināti ar spēku no augšienes;

33 un no turienes, kurp vien Es gribēšu, ies starp visām tautām, un tiem tiks pateikts, kas viņiem jādara; jo Man ir liels darbs nolikts krātuvē, jo Israēls tiks izglābts, un Es vadīšu tos, kurp vien Es gribēšu, un nekāds spēks neapturēs Manu roku.

34 Un tagad Es dodu baznīcai šajos apgabalos pavēli, lai kādi vīri starp tiem tiktu nozīmēti un viņi tiktu nozīmēti ar baznīcas balsi;

35 un viņi rūpēsies par nabagiem un trūkumcietējiem, un sniegs tiem palīdzību, lai tie neciestu; un sūtīs tos uz to vietu, kur Es viņiem būšu pavēlējis;

36 un šis būs viņu darbs—pārvaldīt šīs baznīcas īpašuma lietas.

37 Un tie, kam ir saimniecības, ko nevar pārdot, lai tās tiek pamestas vai iznomātas, kā viņiem šķiet labāk.

38 Skatieties, lai visas lietas tiktu saglabātas; un kad cilvēki tiek apdāvināti ar spēku no augšienes un sūtīti uz priekšu, visas šīs lietas tiks savāktas kopā baznīcas klēpī.

39 Un, ja jūs meklējat bagātības, ko Tēvs grib dot jums, jūs būsit bagātākie no visiem ļaudīm, jo jums būs mūžības bagātības; un ir tā, ka zemes bagātības ir Manas, lai dotu; bet bīstieties lepnības, lai jūs nekļūtu kā seno laiku nefijieši.

40 Un vēl, Es saku jums, Es dodu jums pavēli, lai katrs vīrietis, gan elderis, priesteris, skolotājs un arī baznīcas loceklis, ietu ar visu savu spēku, strādājot ar savām rokām, lai sagatavotu un izpildītu to, ko Es esmu pavēlējis.

41 Un lai jūsu sludināšana būtu kā brīdinājuma balss, katrs cilvēks savam tuvākajam, maigumā un lēnprātībā.

42 Un ejiet prom no bezdievīgajiem. Izglābieties. Esiet šķīsti jūs, kas nesat Tā Kunga traukus. Patiesi tā. Āmen.