Mācība un Derības 136
  Footnotes

  136. nodaļa

  Tā Kunga vārds un griba, dota caur prezidentu Brigamu Jangu Ziemas Mītnē Israēla nometnē, Omahas tautā, Misūri upes rietumu krastā, netālu no Kansilblufas Aiovā (Journal History of the Church, [Baznīcas vēsture pēc pierakstiem], 1847. gada 14. janvāris).

  1–16, Tiek izskaidrots, kā jātiek organizētai Israēla nometnei ceļojumam uz rietumiem; 17–27, Svētajiem tiek pavēlēts dzīvot pēc daudzajām evaņģēlija normām; 28–33, Svētajiem ir jādzied, jādejo, jālūdz un jāmācās gudrība; 34–42, Pravieši tiek nogalināti, lai viņi varētu tikt godināti un ļaunie nosodīti.

  1 Tā Kunga vārds un griba attiecībā uz Israēla nometni viņu ceļojumos uz rietumiem:

  2 Lai visi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus aBaznīcas ļaudis un tie, kas ceļo ar tiem, tiek organizēti pa grupām, ar derību un solījumu turēt visas Tā Kunga, mūsu Dieva, pavēles un likumus.

  3 Lai grupas tiek organizētas ar asimtu, piecdesmitu un desmitu virsniekiem, ar prezidentu un diviem viņa padomniekiem viņu priekšgalā, divpadsmit bapustuļu vadībā.

  4 Un šī būs mūsu aderība,—ka mēs bstaigāsim pēc visiem Tā Kunga cpriekšrakstiem.

  5 Lai katra grupa nodrošina pati sevi ar visiem pajūgiem, ratiem, uzturu, apģērbu un citu nepieciešamo ceļojumam, ko viņi var.

  6 Kad grupas ir noorganizētas, lai viņi iet ar savu spēku sagatavot priekš tiem, kuri paliek.

  7 Lai katra grupa, ar saviem virsniekiem un prezidentiem, izlemj, cik daudzi var doties nākamajā pavasarī, tad izraugās pietiekamu skaitu veselīgu un pieredzējuši vīru, lai ņemtu pajūgus, sēklas un zemkopības darbarīkus, lai kā pirmie dotos sagatavot sēšanai pavasara graudaugus.

  8 Lai katra grupa uzņemas līdzīgā daļā, atbilstoši viņu dalāmajam īpašumam, ņemt anabagos, batraitnes, cbāreņus un to ģimenes, kuri ir aizgājuši armijā, lai atraitņu un bāreņu saucieni nenāktu Tā Kunga ausīs pret šiem ļaudīm.

  9 Lai katra grupa sagatavo namus un laukus graudu audzēšanai tiem, kuri uz šo sezonu paliek aizmugurē; un šī ir Tā Kunga griba attiecībā uz Viņa ļaudīm.

  10 Lai katrs cilvēks izmanto visu savu ietekmi un īpašumu, lai pārceltu šos ļaudis uz to vietu, kur Tas Kungs izvietos Ciānas astabu.

  11 Un ja jūs to darāt ar šķīstu sirdi, pilnā uzticībā, jūs tiksit asvētīti; jūs tiksit svētīti attiecībā uz saviem sīklopiem un saviem liellopiem, un saviem laukiem, un saviem namiem, un savām ģimenēm.

  12 Lai Mani kalpi Ezra T. Bensons un Erastus Snovs organizē grupu.

  13 Un lai Mani kalpi Orsons Prets un Vilfords Vudrafs organizē grupu.

  14 Arī lai Mani kalpi Amasa Laimens un Džordžs A. Smits organizē grupu.

  15 Un nozīmē prezidentus, un simtu, un piecdesmitu, un desmitu virsniekus.

  16 Un lai Mani kalpi, kas ir tikuši nozīmēti, iet un māca šo Manu gribu svētajiem, lai viņi varētu būt gatavi iet uz miera zemi.

  17 Ej savu ceļu un dari kā Es tev esmu teicis, un nebīsties savus ienaidniekus; jo viņiem nav spēka apturēt Manu darbu.

  18 Ciāna tiks apestīta Manis noliktajā laikā.

  19 Un ja kāds cilvēks meklēs pats pacelties, un nemeklēs Manu apadomu, viņam nebūs spēka un viņa neprātība tiks pasludināta.

  20 Meklējiet; un aturiet visus savus solījumus cits pret citu; un bneiekāro to, kas ir tavam brālim.

  21 aAtturieties no ļauna—nelietīgi valkāt Tā Kunga Vārdu, jo Es esmu Tas Kungs jūsu Dievs, patiesi bjūsu tēvu Dievs, Ābrahāma un Īzāka, un Jēkaba Dievs.

  22 aEs esmu Tas, kurš izveda Israēla bērnus no Ēģiptes zemes; un Mana roka ir izstiepta pēdējās dienās, lai bizglābtu Manu tautu Israēlu.

  23 Pārstājiet astrīdēties viens ar otru; pārstājiet runāt bļaunu viens par otru.

  24 Pārstājiet apiedzerties; un lai jūsu vārdi tiecas biedvesmot vienam otru.

  25 Ja tu aizņemies no sava tuvākā, tev būs atdot to, ko tu esi aaizņēmies; un ja tu nevari atmaksāt, tad ej taisnā ceļā un pasaki savam tuvākam, lai viņš tevi nenosoda.

  26 Ja tu atradīsi to, ko tavs tuvākais ir apazaudējis, tev būs uzcītīgi meklēt, līdz tu nodosi to atkal viņam.

  27 Tev būs būt auzcītīgam, saglabājot to, kas tev ir, lai tu varētu būt gudrs bpārvaldnieks; jo tā ir brīva dāvana no Tā Kunga, tava Dieva, un tu esi pārvaldnieks pie Viņa.

  28 Ja tu esi priecīgs, slavē To Kungu ar adziedāšanu, ar mūziku, ar dejošanu, ar slavēšanas un bpateicības clūgšanu.

  29 Ja tu esi abēdīgs, piesauc To Kungu, savu Dievu, aizlūgšanā, lai jūsu dvēseles varētu būt blīksmas.

  30 Nebīsties savus ienaidniekus, jo viņi ir Manās rokās un Es rīkošos ar tiem pēc Savas patikas.

  31 Maniem ļaudīm ir jātiek apārbaudītiem visās lietās, lai viņi varētu būt sagatavoti saņemt to bgodību, kas Man ir priekš tiem, patiesi Ciānas godību; un tas, kas nepanesīs cpārmācīšanu, nav Manas valstības cienīgs.

  32 Lai tas, kurš ir nezinošs, mācās agudrību bpazemojoties un piesaucot To Kungu, savu Dievu, lai viņa acis varētu tapt atvērtas, lai viņš varētu redzēt, un viņa ausis atvērtas, lai viņš varētu dzirdēt;

  33 jo Mans aGars ir sūtīts pasaulē lai apgaismotu pazemīgos un nožēlas pilnos, un nosodītu bezdievīgos.

  34 Jūsu brāļi ir atraidījuši jūs un jūsu liecību, patiesi tauta, kas ajūs ir padzinusi;

  35 un tagad nāk viņu nelaimes diena, patiesi bēdu diena, kā sievietei, kuru pārņēmušas dzemdību sāpes; un viņu bēdas būs lielas, ja vien viņi steidzīgi nenožēlos grēkus, jā, ļoti steidzīgi.

  36 Jo viņi nogalināja praviešus un tos, kas bija sūtīti pie tiem; un viņi ir izlējuši nevainīgas asinis, kas brēc no zemes pret tiem.

  37 Tādēļ nebrīnieties par šīm lietām, jo jūs vēl neesat ašķīsti, bet jūs to redzēsit, ja jūs būsit uzticīgi, turot visus Manus vārdus, ko Es jums esmu bdevis no Ādama līdz Ābrahāma, no Ābrahāma līdz Mozus, no Mozus līdz Jēzus un Viņa apustuļu, un no Jēzus un Viņa apustuļu līdz Džozefa Smita dienām, kuru Es aicināju ar Saviem ceņģeļiem, Saviem kalpojošajiem kalpotājiem un ar Savu paša balsi no debesīm, lai virzītu uz priekšu Manu darbu;

  38 kura pamatu viņš ielika, un bija uzticīgs; un Es paņēmu viņu pie Sevis.

  39 Daudzi ir brīnījušies par viņa nāvi; bet tā bija vajadzīga, lai viņš varētu aaizzīmogot savu bliecību ar savām casinīm, lai viņš varētu tikt godināts un ļaunie varētu tikt nosodīti.

  40 Vai Es neesmu atbrīvojis jūs no jūsu aienaidniekiem un tādā veidā atstājis liecību par Savu Vārdu?

  41 Tādēļ tagad klausieties, ak jūs, Manas abaznīcas ļaudis; un jūs, elderi, klausieties kopā—jūs esat saņēmuši Manu bvalstību.

  42 Esiet uzcītīgi visu Manu pavēļu turēšanā, lai sodi nenāktu pār jums, un jūsu ticība jums nemitētos, un jūsu ienaidnieki nepriecātos pār jums. Tad nu vairāk nebūs šajā reizē. Āmen un āmen.