Svētie Raksti
Mācība un Derības 77


77. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Hairemā, Ohaio štatā, aptuveni 1832. gada martā. Džozefa Smita vēsturē ir teikts: „Saistībā ar Svēto Rakstu tulkošanu es saņēmu sekojošo Jāņa Atklāsmes izskaidrojumu.”

1–4, Zvēriem ir gari un tie dzīvos mūžīgā laimē; 5–7, Šīs zemes laicīgā eksistence ir 7 000 gadu; 8–10, Dažādi eņģeļi atjauno evaņģēliju un kalpo uz zemes; 11, 144 000 apzīmogošana; 12–14, Kristus nāks septītā gadu tūkstoša sākumā; 15, Divi pravieši tiks celti jūdu tautai.

1 Jautājums. Kas ir tā stikla jūra, par ko runā Jānis Atklāsmes grāmatas 4. nodaļas 6. pantā?Atbilde. Tā ir zeme tās svētītajā, nemirstīgajā un mūžīgajā stāvoklī.

2 J. Kas mums ir jāsaprot ar četrām dzīvām būtnēm, par ko runāts tajā pašā pantā?A. Tas ir tēlains apraksts, ko izmanto atklājējs Jānis, aprakstot debesis, Dieva paradīzi, cilvēka laimi un zvērus, rāpuļus un debesu putnus, to, kas ir garīga būtne, līdzīga tai, kas ir laicīga; un to, kas ir laicīga, līdzīga tai, kas ir garīga; cilvēka gars ir līdzīgs viņa miesai, tāpat kā arī zvēra un katras citas radības gars, ko Dievs ir radījis.

3 J. Vai četri zvēri attēlo atsevišķus zvērus, vai tie pārstāv šķiras vai kārtas?A. Tie attēlo četrus atsevišķus zvērus, kas tika parādīti Jānim, lai simbolizētu būtņu šķiru godību to iepriekš nolemtajā kārtā jeb radīšanas sfērā, priecājoties par viņu mūžīgo laimi.

4 J. Kas mums ir jāsaprot ar acīm un spārniem, kas bija tām būtnēm?A. Viņu acis ir gaismas un zināšanu simbols, tas ir,—tās ir pilnas ar zināšanām; un viņu spārni ir spēka simbols kustībai, darbībai, u.c.

5 J. Kas mums ir jāsaprot ar divdesmit un četriem vecajiem, par ko runā Jānis?A. Mums ir jāsaprot, ka šie vecaji, kurus Jānis redzēja, bija vecaji, kas bijuši uzticīgi kalpošanas darbam un bija miruši; kas piederēja septiņām draudzēm un tad bija Dieva paradīzē.

6 J. Kas mums ir jāsaprot ar grāmatu, ko Jānis redzēja, kas bija aizzīmogota aizmugurē ar septiņiem zīmogiem?A. Mums ir jāsaprot, ka tā satur atklāto Dieva gribu, noslēpumus un darbus, Viņa saimniecības apslēptās lietas, kas attiecas uz šo zemi septiņu tūkstošu gadu laikā jeb tās laicīgo eksistenci.

7 J. Kas mums ir jāsaprot ar septiņiem zīmogiem, ar ko tā bija aizzīmogota?A. Mums ir jāsaprot, ka pirmais zīmogs ietver pirmo tūkstoš gadu lietas un tāpat otrais zīmogs otros tūkstoš gadus, un tā tālāk līdz septītajam.

8 J. Kas mums ir jāsaprot ar četriem eņģeļiem, par ko runāts Atklāsmes grāmatas 7. nodaļas 1. pantā?A. Mums ir jāsaprot, ka tie ir četri eņģeļi, sūtīti no Dieva, kuriem ir dota vara pār četrām zemes daļām, glābt dzīvību un iznīcināt; šie ir tie, kam ir mūžīgais evaņģēlijs, nododams katrai tautai, ciltij, valodai un tautībai; kam ir vara aizvērt debesis, saistīt dzīvei vai nogāzt tumsības apgabalos.

9 J. Kas mums ir jāsaprot ar eņģeli, uzkāpjam no austrumiem, Atklāsmes grāmatas 7. nodaļas 2. pantā?A. Mums ir jāsaprot, ka eņģelis, kas uzkāpj no austrumiem, ir tas, kuram ir dots dzīvā Dieva zīmogs pār divpadsmit Israēla ciltīm; tādēļ viņš sauc četriem eņģeļiem, kam ir mūžīgais evaņģēlijs, sakot: Nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm. Un, ja jūs pieņemsit to, šis ir Ēlija, kam bija jānāk, lai sapulcinātu kopā Israēla ciltis un visu atjaunotu.

10 J. Kurā laikā tas, par ko tiek runāts šajā nodaļā, tiks paveikts?A. Tam ir jātiek paveiktam sestajā gadu tūkstotī jeb atdarot sesto zīmogu.

11 J. Kas mums ir jāsaprot ar simts četrdesmit un četru tūkstošu apzīmogošanu no visām Israēla ciltīm—divpadsmit tūkstoši no katras cilts?A. Mums ir jāsaprot, ka tie, kas ir apzīmogoti, ir augstie priesteri, ordinēti pēc Dieva svētās kārtas, lai vadītu mūžīgo evaņģēliju; jo viņi ir tie, kas ir iecelti no katras tautas, cilts, valodas un tautības no eņģeļiem, kam ir dota vara pār tautām uz zemes, lai vestu tik daudzus, cik nāks, Pirmdzimtā baznīcā.

12 J. Kas mums ir jāsaprot ar bazūņu bazūnēšanu, kas minēts Atklāsmes grāmatas 8. nodaļā?A. Mums ir jāsaprot, ka tā kā Dievs radīja pasauli sešās dienās un septītajā dienā Viņš pabeidza Savu darbu, un svētīja to, un arī izveidoja cilvēku no zemes pīšļiem, tāpat septītā gadu tūkstoša sākumā Tas Kungs svētīs zemi un pabeigs cilvēku glābšanu, un tiesās visu, un pestīs visu, izņemot to, ko Viņš nav licis Savā varā, kad Viņš būs apzīmogojis visu visu lietu galam, un septiņu eņģeļu bazūņu bazūnēšana ir Viņa darba sagatavošana un pabeigšana septītā gadu tūkstoša sākumā—ceļa sataisīšana pirms Viņa atnākšanas laika.

13 J. Kad ir jātiek paveiktam tam, kas ir rakstīts Atklāsmes grāmatas 9. nodaļā?A. Tam ir jātiek paveiktam pēc septītā zīmoga atdarīšanas, pirms Kristus atnākšanas.

14 J. Kas mums ir jāsaprot ar mazo grāmatu, ko apēda Jānis, kā minēts Atklāsmes grāmatas 10. nodaļā?A. Mums ir jāsaprot, ka tas bija norīkojums un priekšraksts viņam sapulcināt Israēla ciltis; lūk, šis ir Ēlija, kuram, kā ir rakstīts, jānāk un visu jāatjauno.

15 J. Kas ir jāsaprot ar diviem lieciniekiem Atklāsmes grāmatas 11. nodaļā?A. Tie ir divi pravieši, kas tiks celti jūdu tautai pēdējās dienās, atjaunošanas laikā, un pravietos jūdiem pēc tam, kad tie tiks sapulcināti un uzcels Jeruzālemes pilsētu savu tēvu zemē.