Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 35


Tiết 35

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon, ở tại hay gần Fayette, New York, ngày 7 tháng Mười Hai năm 1830. Vào lúc này Vị Tiên Tri hầu như bận rộn mỗi ngày trong việc phiên dịch Kinh Thánh. Việc phiên dịch đã được bắt đầu vào đầu tháng Sáu năm 1830, và cả Oliver Cowdery và John Whitmer đều phục vụ với tư cách là những người biên chép. Vì giờ đây họ đã được kêu gọi vào các bổn phận khác, nên Sidney Rigdon được kêu gọi bằng sự chỉ định thiêng liêng để phục vụ với tư cách là người biên chép của Vị Tiên Tri trong công việc này (xem câu 20). Như là một lời giới thiệu phần ghi chép về điều mặc khải này, lịch sử của Joseph Smith nói: “Vào tháng Mười Hai, Sidney Rigdon có đến [từ Ohio] cầu vấn Chúa, và cùng đi với ông có Edward Partridge. … Không bao lâu sau khi hai người anh em này đến, Chúa đã phán như vậy.”

1–2, Cách thức con người có thể trở thành con trai của Thượng Đế; 3–7, Sidney Rigdon được kêu gọi để làm phép báp têm và truyền giao Đức Thánh Linh; 8–12, Các điềm triệu và các phép lạ được thực hiện qua đức tin; 13–16, Các tôi tớ của Chúa sẽ sàng sảy các quốc gia bằng quyền năng của Thánh Linh; 17–19, Joseph Smith nắm giữ các chìa khóa của những điều kín nhiệm; 20–21, Những người chọn lọc sẽ đương nổi ngày Chúa đến; 22–27, Y Sơ Ra Ên sẽ được cứu.

1 Hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa, Thượng Đế của các ngươi, là An Pha và Ô Mê Ga, là ban đầu và cuối cùng, lộ trình của Ngài là một vòng tròn vĩnh cửu; là Đấng hôm nay cũng như hôm qua và cho đến đời đời không hề thay đổi.

2 Ta là Giê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế, là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian, nhất là tất cả những ai biết tin vào danh ta, để họ có thể trở thành con trai của Thượng Đế và làm một trong ta, như ta làm một trong Đức Chúa Cha, như Đức Chúa Cha làm một trong ta, để tất cả chúng ta đều có thể làm một.

3 Này, thật vậy, thật vậy, ta nói với tôi tớ Sidney của ta đây, ta đã xem xét ngươi và các việc làm của ngươi. Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, và đã chuẩn bị ngươi cho một công việc lớn lao hơn.

4 Ngươi được ban phước lành, vì ngươi sẽ làm những công việc lớn lao. Này, ngươi được phái đi, giống như Giăng, để sửa soạn con đường trước ta, và trước Ê Li là Đấng sẽ đến, và ngươi không hay biết.

5 Ngươi đã làm phép báp têm bằng nước cho sự hối cải, nhưng họ đã không nhận được Đức Thánh Linh;

6 Nhưng giờ đây, ta ban cho ngươi một lệnh truyền rằng ngươi sẽ làm phép báp têm bằng nước, và họ sẽ nhận được Đức Thánh Linh qua phép đặt tay, giống như các sứ đồ thời xưa vậy.

7 Và chuyện rằng, trong xứ này sẽ có một công việc lớn lao, đặc biệt là ở giữa những người Dân Ngoại, vì sự rồ dại và những chuyện khả ố của họ sẽ bị phơi bày ra trước mắt mọi người.

8 Vì ta là Thượng Đế, và tay ta đâu có ngắn; và ta sẽ cho những ai tin ở danh ta được thấy những phép lạ, những điềm triệu, và những điều kỳ diệu.

9 Và kẻ nào lấy đức tin mà cầu xin điều ấy trong danh ta thì họ sẽ xua đuổi được quỷ dữ; họ sẽ chữa lành người bệnh; họ sẽ khiến cho người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, và người què đi được.

10 Và sẽ chóng đến lúc, khi mà những điều vĩ đại phải được phô bày cho con cái loài người thấy;

11 Nhưng nếu không có đức tin sẽ chẳng có điều gì được phô bày, ngoại trừ những sự tiêu điều của Ba Bi Lôn, là nước đã khiến mọi quốc gia phải uống rượu thông dâm thịnh nộ của nó.

12 chẳng có kẻ nào làm điều tốt, ngoại trừ những ai sẵn sàng tiếp nhận phúc âm trọn vẹn của ta mà ta đã phổ biến cho thế hệ này.

13 Vậy nên ta kêu gọi những vật yếu kém trong thế gian này, những kẻ ít học và bị khinh rẻ, hãy sàng sảy các quốc gia bằng quyền năng của Thánh Linh ta;

14 Và cánh tay của họ sẽ là cánh tay ta, và ta sẽ là cái mộc và cái khiên của họ; ta sẽ thắt lưng họ lại và họ sẽ chiến đấu anh dũng cho ta; và kẻ thù của họ sẽ bị đạp dưới chân; và ta sẽ để cho gươm của ta rơi xuống vì lợi ích của họ, và ta sẽ bảo tồn họ bằng ngọn lửa phẫn nộ của ta.

15 những kẻ nghèo khó cùng những người nhu mì sẽ được thuyết giảng phúc âm, và họ sẽ trông chờ ngày ta đến, vì ngày ấy đã gần kề

16 Và họ sẽ học biết chuyện ngụ ngôn về cây vả, vì ngay bây giờ mùa hè đã gần kề.

17 Và ta đã phổ biến phúc âm trọn vẹn của ta qua tay tôi tớ Joseph của ta; và trong sự yếu kém của hắn, ta đã ban phước lành cho hắn;

18 Và ta đã ban cho hắn những chìa khóa của sự kín nhiệm về những điều mà đã được niêm phong, ngay cả những điều đã có từ lúc thế gian mới được tạo dựng, và những điều sẽ xảy ra từ nay cho tới ngày ta đến, nếu hắn biết ở trong ta, và bằng không thì ta sẽ đặt người khác lên thay thế hắn.

19 Vậy nên, hãy trông chừng hắn để đức tin của hắn không bị mất, và điều đó sẽ được Đấng An Ủi, Đức Thánh Linh, là Đấng thông hiểu mọi sự việc, ban cho.

20 Và ta ban cho ngươi một lệnh truyền—là ngươi phải biên chép cho hắn; và các thánh thư sẽ được ban cho, như thể các thánh thư này ở trong lòng ta, cho sự cứu rỗi của những người chọn lọc của ta;

21 Vì họ sẽ được nghe tiếng nói của ta, và sẽ được trông thấy ta, và sẽ không say ngủ và sẽ đương nổi ngày ta đến; vì họ sẽ được làm nên thanh khiết, giống như ta thanh khiết vậy.

22 Và giờ đây, ta nói cho ngươi hay, hãy ở lại với hắn; rồi hắn sẽ hành trình cùng với ngươi. Đừng ruồng bỏ hắn, rồi thì những điều này chắc chắn sẽ được ứng nghiệm.

23 khi các ngươi không ghi chép, này, hắn sẽ được ban cho để tiên tri; và ngươi phải thuyết giảng phúc âm của ta và kêu cầu các thánh tiên tri để chứng minh cho những lời của hắn, theo như những lời đó sẽ được ban cho hắn.

24 Hãy tuân giữ tất cả các giáo lệnh và các giao ước mà ràng buộc các ngươi; rồi ta sẽ khiến cho các tầng trời rung chuyển vì lợi ích của các ngươi, và Sa Tan sẽ run sợ, và Si Ôn sẽ vui mừng trên các ngọn đồi và sẽ thịnh đạt;

25 Y Sơ Ra Ên sẽ được cứu vào kỳ định của ta; và nhờ những chìa khóa mà ta đã ban cho, họ sẽ được dẫn dắt, và sẽ không còn bị lẫn lộn nữa.

26 Hãy nức lòng và vui mừng, sự cứu chuộc của các ngươi đã gần kề.

27 Chớ sợ hãi, hỡi đàn chiên nhỏ bé, vương quốc là của các ngươi cho đến khi ta tới. Này, ta sẽ chóng đến. Quả thật vậy. A Men.