Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 82
edellinen seuraava

Luku 82

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Independencessä Jacksonin piirikunnassa Missourissa 26. huhtikuuta 1832. Tämä tapahtui kirkon ylipappien ja kirkon vanhinten kokouksessa. Samassa kokouksessa profeetta Joseph Smith hyväksyttiin ylipappeuden presidentiksi, johon virkaan hänet oli aikaisemmin asetettu ylipappien, vanhinten ja jäsenten konferenssissa Amherstissa Ohiossa 25. tammikuuta 1832 (ks. OL 75 johdanto). Tässä ilmoituksessa toistetaan aiemmassa ilmoituksessa (OL 78) annetut ohjeet perustaa yhtiö – josta käytettiin nimitystä yhdistynyt yhtiö (Joseph Smithin johdolla sana ”yhtiö” vaihdettiin myöhemmin sanaan ”veljeskunta”) – kirkon kaupallisten ja julkaisemiseen liittyvien hankkeiden ohjaamiseksi.

1–4 Missä paljon on annettu, siinä paljon vaaditaan. 5–7 Pimeys vallitsee maailmassa. 8–13 Herra on sidottu, kun me teemme, mitä hän sanoo. 14–18 Siionin täytyy kasvaa kauneudessa ja pyhyydessä. 19–24 Jokaisen ihmisen tulee tavoitella lähimmäisensä parasta.

1 Totisesti, totisesti minä sanon teille, palvelijani, että koska te olette antaneet toisillenne aanteeksi rikkomuksenne, niin minä, Herra, annan anteeksi teille.

2 Kuitenkin teidän keskuudessanne on niitä, jotka ovat tehneet tavattomasti syntiä; aivan niin, akaikki teistä ovat tehneet syntiä; mutta totisesti minä sanon teille: pitäkää vastedes varanne ja pidättäytykää synnistä, etteivät ankarat tuomiot kohtaisi teitä.

3 Sillä siltä, jolle apaljon on annettu, paljon bvaaditaan; ja se, joka tekee csyntiä suurempaa dvaloa vastaan, saa suuremman tuomion.

4 Te huudatte avuksi minun nimeäni saadaksenne ailmoituksia, ja minä annan niitä teille; ja sikäli kuin te ette pidä minun sanojani, jotka minä annan teille, teistä tulee rikkojia; ja boikeudenmukaisuus ja tuomio ovat rangaistus, joka on liitetty minun lakiini.

5 Ja nyt, minkä sanon yhdelle, sen sanon kaikille: aValvokaa, sillä bvastustaja levittää valtapiiriään ja cpimeys vallitsee;

6 ja Jumalan viha syttyy maan asukkaita vastaan; eikä kukaan tee hyvää, sillä kaikki ovat poikenneet atieltä.

7 Ja nyt, totisesti minä sanon teille: Minä, Herra, en vaadi teitä tilille mistään asynnistä; kulkekaa tietänne, älkääkä enää syntiä tehkö; mutta sille sielulle, joka tekee syntiä, palaavat bentiset synnit, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

8 Ja vielä minä sanon teille: Minä annan teille auuden käskyn, jotta te voitte ymmärtää minun tahtoni teihin nähden;

9 eli toisin sanoen, minä annan teille ohjeita, kuinka teidän tulee akäyttäytyä minun edessäni, niin että se koituisi teidän pelastukseksenne.

10 Minä, Herra, olen asidottu, kun te teette, mitä minä sanon; mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta.

11 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että on tarpeen, että palvelijani Edward Partridge ja Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert ja Sidney Rigdon ja palvelijani Joseph Smith ja John Whitmer ja Oliver Cowdery ja W. W. Phelps ja Martin Harris sidotaan ayhteen teidän eri taloudenhoidoissanne sitoumuksin ja liitoin, joita ei voi rikkoa rikkomuksella, ilman että tuomio heti seuraa –

12 huolehtiaksenne köyhien asioista ja kaikista asioista, jotka liittyvät piispakuntaan sekä Siionin maassa että Kirtlandin maassa;

13 sillä minä olen pyhittänyt Kirtlandin maan hyväksi näkemänäni aikana Korkeimman pyhien hyväksi ja Siionin avaarnaksi.

14 Sillä Siionin täytyy kasvaa kauneudessa ja pyhyydessä; sen rajojen täytyy laajentua; sen vaarnat täytyy vahvistaa; niin, totisesti minä sanon teille, että aSiionin täytyy nousta ja pukeutua bkauniisiin vaatteisiinsa.

15 Sen tähden minä annan teille tämän käskyn, että sidotte itsenne tällä liitolla, ja sen tulee tapahtua Herran lakien mukaan.

16 Katso, tämä on myös minun viisauteni mukaista teidän parhaaksenne.

17 Ja teidän tulee olla asamanarvoisia, eli toisin sanoen teillä tulee olla yhtäläinen oikeus omaisuuteen voidaksenne huolehtia paremmin taloudenhoitonne asioista, jokainen puutteidensa ja tarpeidensa mukaan, sikäli kuin hänen tarpeensa ovat oikeutettuja –

18 ja kaikki tämä elävän Jumalan kirkon hyväksi, jotta jokainen voi kartuttaa talenttiaan, jotta jokainen voi hankkia toisia atalentteja, niin, jopa satakertaisesti, vietäviksi Herran bvarastohuoneeseen koko kirkon yhteiseksi omaisuudeksi –

19 jokaisen tavoitellessa lähimmäisensä parasta ja tehdessä kaiken asilmämääränä vain Jumalan kunnia.

20 Tämän aveljeskunnan minä olen määrännyt ikuiseksi veljeskunnaksi teille ja teidän seuraajillenne, sikäli kuin ette tee syntiä.

21 Ja sen sielun kanssa, joka tekee syntiä tätä liittoa vastaan ja paaduttaa sydämensä sitä vastaan, tulee menetellä minun kirkkoni lakien mukaan, ja hänet luovutettakoon Saatanan arusikoitavaksi lunastuksen päivään asti.

22 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, ja tämä on viisasta: Ystävystykää väärän mammonan kanssa, niin se ei hävitä teitä.

23 Jättäkää tuomio yksin minulle, sillä se on minun, ja minä amaksan tekojen mukaan. Rauha olkoon teidän kanssanne; minun siunaukseni ovat teillä jatkuvasti.

24 Sillä yhä vielä avaltakunta on teidän ja on oleva ikuisesti, jos ette lankea lujuudestanne. Aivan niin. Aamen.