Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 64


Luku 64

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkon vanhimmille Kirtlandissa Ohiossa 11. syyskuuta 1831. Profeetta valmistautui muuttamaan Hiramiin Ohioon aloittaakseen uudestaan raamatunkäännöstyönsä, joka oli ollut syrjään pantuna hänen ollessaan Missourissa. Joukko veljiä, joiden oli käsketty matkata Siioniin (Missouriin), valmistautui vakaasti lähtemään lokakuussa. Ilmoitus saatiin tänä kiireisenä aikana.

1–11 Pyhiä käsketään antamaan toisilleen anteeksi, jottei heille jäisi suurempi synti. 12–22 Parannusta tekemättömät on tuotava seurakunnan eteen. 23–25 Se, joka maksaa kymmenyksensä, ei pala Herran tulemisessa. 26–32 Pyhiä varoitetaan velasta. 33–36 Kapinalliset erotetaan pois Siionista. 37–40 Kirkko on tuomitseva kansakunnat. 41–43 Siion on kukoistava.

1 Katso, näin sanoo Herra, teidän Jumalanne, teille: Oi te minun kirkkoni vanhimmat, kuunnelkaa ja kuulkaa ja ottakaa vastaan minun tahtoni teihin nähden.

2 Sillä totisesti minä sanon teille: Minä tahdon, että te voitatte maailman; sen tähden minä osoitan laupeutta teitä kohtaan.

3 Teidän keskuudessanne on niitä, jotka ovat tehneet syntiä; mutta totisesti minä sanon, että vain tämän kerran, omaksi kunniakseni ja sielujen pelastukseksi, minä olen antanut teille teidän syntinne anteeksi.

4 Minä olen armollinen teitä kohtaan, sillä minä olen antanut teille valtakunnan.

5 Eikä valtakunnan salaisuuksien avaimia oteta palvelijaltani Joseph Smith nuoremmalta säätämälläni tavalla hänen eläessään, sikäli kuin hän on kuuliainen minun säädöksilleni.

6 Eräät ovat etsineet syytä häntä vastaan ilman aihetta;

7 hän on kuitenkin tehnyt syntiä; mutta totisesti minä sanon teille: Minä, Herra, annan synnit anteeksi niille, jotka tunnustavat syntinsä minun edessäni ja pyytävät anteeksi ja jotka eivät ole tehneet syntiä kuolemaksi.

8 Minun opetuslapseni etsivät muinaisina aikoina syytä toinen toistaan vastaan eivätkä antaneet toisilleen anteeksi sydämessään; ja tämän pahuuden tähden heitä ahdistettiin ja kuritettiin ankarasti.

9 Sen tähden minä sanon teille, että teidän tulee antaa anteeksi toinen toisellenne; sillä se, joka ei anna veljelleen anteeksi hänen rikkomuksiaan, seisoo tuomittuna Herran edessä; sillä hänelle jää suurempi synti.

10 Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille.

11 Ja teidän tulee sanoa sydämessänne: Jumala tuomitkoon minun ja sinun välillä ja maksakoon sinulle tekojesi mukaan.

12 Ja se, joka ei tee parannusta synneistään eikä tunnusta niitä, teidän on tuotava seurakunnan eteen ja tehtävä hänelle, niin kuin kirjoitukset teille sanovat, joko käskyn tai ilmoituksen kautta.

13 Ja tämä tehkää, jotta Jumala saisi kunnian – ei siksi, että ette anna anteeksi, koska teillä ei ole myötätuntoa, vaan jotta olisitte syyttömiä lain silmissä, jotta ette loukkaisi häntä, joka on teidän lainsäätäjänne –

14 totisesti minä sanon, että tästä syystä teidän tulee tehdä näin.

15 Katso, minä, Herra, olin vihastunut sille, joka oli palvelijani, Ezra Boothille, sekä palvelijalleni Isaac Morleylle, sillä he eivät pitäneet lakia eivätkä käskyä;

16 he etsivät pahuutta sydämessään, ja minä, Herra, epäsin Henkeni. He tuomitsivat pahaksi sen, missä ei ollut mitään pahaa; minä olen kuitenkin antanut anteeksi palvelijalleni Isaac Morleylle.

17 Ja myös palvelijani Edward Partridge, katso, hän on tehnyt syntiä, ja Saatana yrittää hävittää hänen sielunsa; mutta kun nämä asiat ilmaistaan heille ja he tekevät parannuksen pahuudesta, heille annetaan anteeksi.

18 Ja nyt, totisesti minä sanon, että minusta on tarpeen, että palvelijani Sidney Gilbert palaa muutaman viikon kuluttua toimeensa ja edustajaksi Siionin maahan

19 ja että se, mitä hän on nähnyt ja kuullut, voidaan ilmaista minun opetuslapsilleni, jotta he eivät huku. Ja tästä syystä minä olen puhunut nämä asiat.

20 Ja vielä minä sanon teille: Jotta palvelijani Isaac Morleyn kiusaukset eivät kävisi suuremmiksi kuin hän kykenee kestämään ja jotta hän ei antaisi vääriä neuvoja teidän vahingoksenne, minä annoin käskyn, että hänen maatilansa tulee myydä.

21 Minä en tahdo, että palvelijani Frederick G. Williams myy maatilansa, sillä minä, Herra, tahdon pitää turvapaikan Kirtlandin maassa viiden vuoden ajan, joiden kuluessa minä en kukista jumalattomia, jotta voin siten pelastaa muutamia.

22 Ja sen ajan jälkeen minä, Herra, en pidä syyllisenä ketään, joka menee avoimin sydämin ylös Siionin maahan; sillä minä, Herra, vaadin ihmislasten sydämen.

23 Katso, nyt sanotaan tänä päivänä Ihmisen Pojan tulemiseen asti, ja totisesti se on uhripäivä ja minun kansani kymmenysten päivä; sillä se, joka maksaa kymmenykset, ei pala hänen tulemisessaan.

24 Sillä tämän päivän jälkeen tulee palaminen – tämä on Herran puhetavan mukaan – sillä totisesti minä sanon: Huomenna kaikki ylpeät ja ne, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ovat kuin oljenkorsia; ja minä poltan heidät, sillä minä olen Herra Sebaot, enkä minä säästä ketään, joka jää Babyloniin.

25 Sen tähden, jos te uskotte minua, te teette työtä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä.

26 Eikä ole soveliasta, että palvelijani Newel K. Whitney ja Sidney Gilbert myyvät kauppansa ja omaisuutensa täällä; sillä tämä ei ole viisasta, ennen kuin loput kirkosta, jotka jäävät tähän paikkaan, lähtevät ylös Siionin maahan.

27 Katso, minun laeissani sanotaan eli kielletään velkaantumasta vihollisillenne;

28 mutta katso, ei ole sanottu milloinkaan, ettei Herra saisi ottaa, milloin mielii, ja maksaa, kuten hän hyväksi näkee.

29 Ja nyt, koska te olette edustajia, te olette Herran asialla; ja mitä teettekin Herran tahdon mukaan, se on Herran työtä.

30 Ja hän on asettanut teidät huolehtimaan pyhistään näinä viimeisinä aikoina, jotta he saisivat perintöosan Siionin maassa.

31 Ja katso, minä, Herra, julistan teille – ja minun sanani ovat varmat eivätkä jää toteutumatta – että he saavat sen.

32 Mutta kaiken täytyy tapahtua aikanaan.

33 Ja nyt, älkää väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta. Ja pienestä lähtee se, mikä on suurta.

34 Katso, Herra vaatii sydäntä ja altista mieltä; ja alttiit ja kuuliaiset saavat syödä Siionin maan hyvyyttä näinä viimeisinä aikoina.

35 Ja kapinalliset erotetaan pois Siionin maasta ja lähetetään pois, eivätkä he saa periä maata.

36 Sillä totisesti minä sanon, etteivät kapinalliset ole Efraimin verta, minkä vuoksi heidät kitketään pois.

37 Katso, minä, Herra, olen tehnyt kirkkoni näinä viimeisinä aikoina tuomarin kaltaiseksi, joka istuu kukkulalla tai korkealla paikalla tuomitsemassa kansakuntia.

38 Sillä tapahtuu, että Siionin asukkaat tuomitsevat kaikki Siionia koskevat asiat.

39 Ja he osoittavat valehtelijat ja teeskentelijät, ja ne, jotka eivät ole apostoleja eivätkä profeettoja, paljastetaan.

40 Ja vieläpä piispa, joka on tuomari, ja hänen neuvonantajansa, elleivät he ole uskollisia taloudenhoidossaan, tuomitaan, ja muita asetetaan heidän sijaansa.

41 Sillä katso, minä sanon teille, että Siion on kukoistava ja Herran kirkkaus on oleva sen yllä;

42 ja se on oleva merkkiviirinä ihmisille, ja sinne tullaan kaikista kansakunnista taivaan alla.

43 Ja tulee aika, jolloin maan kansakunnat vapisevat sen tähden ja pelkäävät sen kauhistavien tähden. Herra on sen puhunut. Aamen.