Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 112


Luku 112

Ilmoitus, joka annettiin Karitsan kahdestatoista apostolista profeetta Joseph Smithin kautta Thomas B. Marshille Kirtlandissa Ohiossa 23. heinäkuuta 1837. Tämä ilmoitus annettiin päivänä, jona vanhimmat Heber C. Kimball ja Orson Hyde saarnasivat evankeliumia ensimmäisen kerran Englannissa. Thomas B. Marsh oli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti.

1–10 Kahdentoista tulee lähettää evankeliumi ja korottaa varoittava ääni kaikille kansakunnille ja kansoille. 11–15 Heidän tulee ottaa ristinsä, seurata Jeesusta ja ruokkia hänen lampaitaan. 16–20 Ne, jotka ottavat vastaan ensimmäisen presidenttikunnan, ottavat vastaan Herran. 21–29 Pimeys peittää maan, ja ainoastaan ne, jotka uskovat ja ottavat kasteen, pelastuvat. 30–34 Ensimmäisellä presidenttikunnalla ja kahdellatoista on aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden avaimet.

1 Totisesti näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Thomas: Minä olen kuullut rukouksesi, ja sinun almusi ovat nousseet amuistouhrina minun eteeni niiden veljiesi puolesta, jotka on valittu todistamaan minun nimestäni ja blähettämään todistuksensa maailmaan kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen keskuuteen ja jotka on asetettu palvelijoideni kautta.

2 Totisesti minä sanon sinulle, että sydämessäsi ja sinussa on ollut jotakin sellaista, mikä ei ole ollut minulle, Herralle, mieleen.

3 Kuitenkin, koska olet aalentanut itsesi, sinut korotetaan; sen tähden kaikki syntisi on annettu sinulle anteeksi.

4 Sydämesi olkoon arohkealla mielellä minun kasvojeni edessä; ja sinun tulee todistaa minun nimestäni, ei ainoastaan bpakanoille vaan myös cjuutalaisille; ja sinun tulee lähettää minun sanani maan ääriin.

5 aKilvoittele sen tähden aamusta aamuun; ja päivästä päivään lähetä bvaroittava äänesi maailmaan; ja kun yö tulee, älä anna maan asukkaiden nukkua puheeltasi.

6 Tiedettäköön, että asuinpaikkasi on Siionissa, äläkä amuuta talostasi; sillä minulla, Herralla, on suuri työ sinun tehtäväksesi minun nimeni julistamisessa ihmislasten keskuudessa.

7 aVyötä sen tähden kupeesi työhön. Pane myös jalkineet jalkaasi, sillä sinä olet valittu ja sinun polkusi on vuorten keskellä ja monien kansakuntien keskellä.

8 Ja sinun sanasi kautta monet ylhäiset aalennetaan, ja sinun sanasi kautta monet alhaiset korotetaan.

9 Sinun äänesi on nuhteena rikkojalle; ja sinun nuhteestasi panettelijan kieli lopettakoon parjauksensa.

10 Ole anöyrä, niin Herra, sinun Jumalasi, johdattaa sinua kädestä ja antaa sinulle vastauksen rukouksiisi.

11 Minä tunnen sinun sydämesi ja olen kuullut rukouksesi veljistäsi. Älä ole puolueellinen heitä kohtaan arakastamalla heitä enemmän kuin monia muita, vaan olkoon rakkautesi heitä kohtaan samanlaista kuin itseäsikin kohtaan; ja olkoon sinulla runsaasti rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan ja kaikkia kohtaan, jotka rakastavat minun nimeäni.

12 Ja rukoile veljiesi, kahdentoista, puolesta. Ojenna heitä ankarasti minun nimeni tähden, ja ojennettakoon heitä kaikista heidän synneistään, ja ole uskollinen minun edessäni minun animelleni.

13 Ja heidän akoetustensa ja paljon bahdingon jälkeen, katso, minä, Herra, etsin heitä, ja elleivät he paaduta sydäntään eivätkä niskoittele minua vastaan, heidät ckäännytetään ja minä parannan heidät.

14 Nyt minä sanon sinulle, ja minkä sanon sinulle, sen sanon kaikille kahdelletoista: Nouskaa ja vyöttäkää kupeenne, ottakaa aristinne, seuratkaa minua ja bruokkikaa minun lampaitani.

15 Älkää korottako itseänne; älkää akapinoiko palvelijaani Josephia vastaan; sillä totisesti minä sanon teille, että minä olen hänen kanssansa ja minun käteni on hänen päällänsä; eikä bavaimia, jotka minä olen antanut hänelle sekä teille, oteta häneltä, ennen kuin minä tulen.

16 Totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Thomas: Sinä olet mies, jonka minä olen valinnut pitämään hallussaan minun valtakuntani avaimia, mitä tulee kahteentoista, ulkomaailmassa kaikkien kansakuntien keskuudessa –

17 jotta sinä voisit olla palvelijani, joka avaa valtakunnan oven kaikissa paikoissa, jonne palvelijani Joseph ja palvelijani aSidney ja palvelijani bHyrum eivät voi mennä;

18 sillä heidän päällensä minä olen laskenut kaikkien seurakuntien kuorman vähäksi aikaa.

19 Sen tähden, minne he teidät lähettävätkin, menkää, niin minä olen teidän kanssanne; ja missä paikassa te julistattekin minun nimeäni, teille avataan ovi amenestykselliseen työhön, niin että he voivat ottaa vastaan minun sanani.

20 Joka ottaa avastaan minun sanani, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan ensimmäisen presidenttikunnan, ne, jotka minä olen lähettänyt ja jotka minä olen tehnyt neuvonantajiksi teille nimeni tähden.

21 Ja vielä minä sanon teille, että kaikilla, jotka te lähetätte minun nimessäni veljienne, akahdentoista, äänellä asianmukaisesti suositeltuina ja teidän bvaltuuttaminanne, on valta avata minun valtakuntani ovi mille tahansa kansakunnalle, jonka keskuuteen te lähetätte heidät –

22 sikäli kuin he nöyrtyvät minun edessäni ja pysyvät minun sanassani ja akuulevat minun Henkeni ääntä.

23 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aPimeys peittää maan ja synkkä pimeys ihmisten mielen, ja kaikki liha on bturmeltunut minun kasvojeni edessä.

24 Katso, akosto kohtaa joutuin maan asukkaita, vihan päivä, palamisen päivä, hävityksen, bitkun, surun ja valituksen päivä; ja kuin pyörretuuli se kohtaa koko maan pintaa, sanoo Herra.

25 Ja minun huoneestani se aalkaa, ja minun huoneestani se lähtee maailmaan, sanoo Herra;

26 ensiksi niiden keskuudesta teidän keskuudessanne, sanoo Herra, jotka ovat aväittäneet tuntevansa minun nimeni eivätkä ole btunteneet minua ja ovat cpilkanneet minua keskellä huonettani, sanoo Herra.

27 Sen tähden katsokaa, että ette vaivaa itseänne minun kirkkoni asioilla tässä paikassa, sanoo Herra.

28 Vaan apuhdistakaa sydämenne minun edessäni; ja sitten bmenkää kaikkialle maailmaan ja saarnatkaa minun evankeliumiani jokaiselle luodulle, joka ei ole ottanut sitä vastaan;

29 ja joka auskoo ja ottaa bkasteen, on pelastuva, ja joka ei usko ja ota kastetta, se ctuomitaan.

30 Sillä teille, akahdelletoista, ja niille, bensimmäiselle presidenttikunnalle, jotka on nimitetty teidän kanssanne antamaan teille neuvoja ja johtamaan teitä, tämän pappeuden voima on annettu viimeisen kerran ja viimeisiä aikoja varten, jolloin aikojen täyttymisen ctaloudenhoitokausi on,

31 joka voima teillä on yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat saaneet taloudenhoitokauden minään aikana luomisen alusta asti;

32 sillä totisesti minä sanon teille, että ne taloudenhoitokauden aavaimet, jotka te olette saaneet, ovat btulleet isiltä ja on viimeksi lähetetty teille alas taivaasta.

33 Totisesti minä sanon teille: Katso, kuinka suuri on teidän kutsumuksenne. aPuhdistakaa sydämenne ja vaatteenne, ettei tämän sukupolven verta bvaadittaisi teidän käsistänne.

34 Olkaa uskollisia, kunnes minä tulen, sillä minä atulen pian; ja minun palkkani on minun mukanani maksaakseni jokaiselle hänen btekojensa mukaan. Minä olen Alfa ja Oomega. Aamen.