Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 10


Tiết 10

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith tại Harmony, Pennsylvania, có lẽ vào khoảng tháng Tư năm 1829, mặc dù có những phần có thể đã được nhận sớm hơn vào mùa hè năm 1828. Lần này Chúa báo cho Joseph biết những sự sửa đổi do những kẻ tà ác đã làm trong 116 trang bản thảo từ bản phiên dịch sách Lê Hi, trong Sách Mặc Môn. Những trang này đã bị thất lạc khỏi tay Martin Harris là người đã được tạm giao cho để cất giữ. (Xem tiêu đề của tiết 3.) Âm mưu xấu xa này là đợi cho những điều ở trong những trang bản thảo bị đánh cắp được phiên dịch lại và sau đó đi bôi nhọ dịch giả bằng cách đưa ra những đoạn mâu thuẫn qua sự sửa đổi. Mục đích thâm độc này do kẻ tà ác chủ trương, và được Chúa biết trước ngay từ khi Mặc Môn, một sử gia người Nê Phi thời xưa, đang tóm lược những tấm bảng khắc đã được tích lũy, được cho thấy trong Sách Mặc Môn (xem Lời Mặc Môn 1:3–7).

1–26, Sa Tan khích động những kẻ tà ác chống đối công việc của Chúa; 27–33, Nó tìm cách hủy diệt tâm hồn loài người; 34–52, Phúc âm sẽ đến với các dân La Man và tất cả các dân tộc nhờ Sách Mặc Môn; 53–63, Chúa sẽ thiết lập Giáo Hội của Ngài và phúc âm của Ngài giữa loài người; 64–70, Ngài sẽ quy tụ những người hối cải vào Giáo Hội của Ngài và sẽ cứu rỗi những kẻ biết vâng lời.

1 Giờ đây, này, ta nói cho ngươi hay rằng, vì ngươi đã trao những tấm bản thảo mà ngươi đã được ban cho quyền năng phiên dịch nhờ hai viên đá U Rim và Thu Mim, vào tay một kẻ tà ác, nên ngươi đã mất đi những bản thảo này.

2 Và đồng thời ngươi cũng mất luôn ân tứ của ngươi, và tâm trí ngươi trở nên tối tăm.

3 Tuy nhiên, ân tứ đó hiện giờ lại được phục hồi cho ngươi; vậy ngươi hãy chú tâm trung thành và tiếp tục hoàn tất đoạn còn lại của việc phiên dịch như ngươi đã bắt đầu.

4 Ngươi chớ chạy nhanh hơn hoặc làm quá hơn sức lực và phương tiện mà ngươi được ban cho để ngươi có thể phiên dịch; nhưng phải cần mẫn cho đến cùng.

5 Hãy cầu nguyện luôn luôn để ngươi có thể trở thành kẻ chiến thắng; phải, để ngươi có thể chiến thắng được quỷ Sa Tan, và để ngươi có thể thoát khỏi bàn tay các tôi tớ của nó là những kẻ ủng hộ việc làm của nó.

6 Này, chúng đã tìm cách hủy diệt ngươi; phải, ngay cả người mà ngươi tin cậy cũng đã tìm cách hủy diệt ngươi.

7 Và vì nguyên nhân này nên ta nói rằng hắn là một kẻ ác, vì hắn đã tìm cách lấy mất những vật mà ngươi đã được giao phó; và hắn cũng tìm cách hủy diệt ân tứ của ngươi nữa.

8 Và vì ngươi đã trao những bản thảo này vào tay hắn, nên này, những kẻ tà ác đã lấy chúng từ ngươi.

9 Như vậy là ngươi đã trao chúng, phải, những vật thiêng liêng, cho kẻ ác.

10 Và này, Sa Tan đã xúi giục lòng chúng để sửa đổi những lời mà ngươi đã đọc ra để chép hay ngươi đã phiên dịch, những lời mà đã ra khỏi tay của ngươi.

11 Và này, ta nói cho ngươi hay rằng, vì chúng đã sửa đổi những lời đó, làm phản nghĩa những lời ngươi đã phiên dịch và đọc ra để chép;

12 Và bằng cách này, quỷ dữ đã tìm cách đặt một kế hoạch xảo quyệt để nó có thể hủy diệt công việc này;

13 Vì nó đã xúi giục lòng chúng làm điều này, để bằng cách dối trá chúng có thể nói chúng đã bắt được ngươi qua những lời ngươi đã giả vờ phiên dịch.

14 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng, ta không chịu để cho Sa Tan thực hiện âm mưu xấu xa của nó trong việc này.

15 Vì này, nó đã xúi giục lòng chúng để bắt ngươi thử Chúa Thượng Đế của ngươi, bằng cách yêu cầu phiên dịch lại.

16 Và rồi, này, chúng nói và nghĩ thầm trong lòng: Chúng ta thử xem có phải Thượng Đế đã cho hắn quyền năng phiên dịch hay không; nếu có, thế nào Ngài cũng sẽ ban cho hắn quyền năng lại;

17 Và nếu Thượng Đế ban cho hắn quyền năng lại, hoặc nếu hắn phiên dịch lại, hay nói cách khác, nếu hắn chép lại đúng y hệt những lời đó, này, chúng ta đã có những lời đó với chúng ta, và chúng ta đã sửa đổi chúng;

18 Như vậy những lời đó không tương đồng, và chúng ta sẽ nói rằng hắn đã dối trá trong những lời của hắn, và rằng hắn không có ân tứ gì hết, và hắn cũng không có quyền năng gì hết;

19 Vậy nên chúng ta sẽ diệt được hắn, và luôn cả công việc của hắn nữa; và chúng ta sẽ làm điều này để chúng ta khỏi bị hổ thẹn vào lúc cuối cùng và để chúng ta có thể hưởng được vinh quang của thế gian.

20 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng, Sa Tan đã nắm vững tâm hồn của bọn chúng; nó khích động chúng làm điều bất chính, chống lại những gì tốt lành;

21 Và tâm hồn của chúng đã hư hỏng, tràn đầy sự tà ác và những điều khả ố; và chúng thích tối tăm hơn sự sáng, vì những hành vi của chúng đều xấu xa; vì vậy mà chúng không chịu cầu xin ta.

22 Sa Tan đã khích động chúng để nó có thể dẫn dắt linh hồn chúng đến chỗ hủy diệt.

23 Và do đó nó đã đặt một kế hoạch xảo quyệt, và định hủy diệt công việc của Thượng Đế; nhưng ta sẽ bắt chúng chịu trách nhiệm về chuyện này và sẽ làm chúng hổ thẹn và bị kết tội vào ngày phán xét.

24 Phải, nó đã khích động lòng tức giận của chúng nổi lên chống lại công việc này.

25 Phải, nó bảo chúng: Hãy gạt gẫm và rình rập để bắt quả tang ngõ hầu ngươi có thể hủy diệt; này, việc này không có hại gì cả. Và cứ như vậy nó nịnh bợ chúng và bảo chúng rằng nói dối không phải là tội lỗi, để chúng có thể bắt quả tang một người đang nói dối ngõ hầu chúng có thể hủy diệt người đó.

26 Và như vậy nó nịnh bợ chúng và tiếp tục dẫn dắt chúng cho đến khi nó lôi linh hồn chúng xuống tận ngục giới; và như vậy nó khiến cho chúng phải tự sập bẫy chính mình.

27 Và cứ như vậy nó lặn lội đi ngược xuôi khắp thế gian, tìm cách hủy diệt tâm hồn loài người.

28 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, khốn thay cho kẻ nào nói dối để lừa gạt, bởi tưởng rằng kẻ khác cũng nói dối để lừa gạt, vì những kẻ ấy không thể trốn thoát khỏi công lý của Thượng Đế.

29 Giờ đây, này, chúng đã sửa đổi những lời này, vì Sa Tan đã nói với chúng rằng: Kẻ đó đã lừa gạt các ngươi—và như vậy nó dẫn dắt chúng lạc lối bằng sự bợ đỡ để làm điều bất chính, để bắt ngươi phải thử Chúa Thượng Đế của ngươi.

30 Này, ta nói cho ngươi hay rằng, ngươi chớ dịch lại những lời mà đã ra khỏi tay ngươi;

31 Vì này, chúng sẽ không thể thực hiện được ý định xấu xa trong việc dối trá chống lại những lời đó. Vì này, nếu ngươi lại viết đúng như những lời trước thì chúng sẽ bảo rằng ngươi đã nói dối, và rằng ngươi đã giả vờ phiên dịch, nhưng ngươi đã tự mâu thuẫn với mình.

32 Và này, chúng sẽ phổ biến việc này, và Sa Tan sẽ làm cho dân chúng cứng lòng để khích động họ nổi giận với ngươi hầu cho họ sẽ không tin những lời của ta.

33 Như vậy, Sa Tan nghĩ rằng nó có thể đánh đổ được chứng ngôn của ngươi trong thế hệ này, để cho công việc của ta không thể xuất hiện trong thế hệ này được.

34 Nhưng này, đây là sự thông sáng, và vì ta cho ngươi thấy sự thông sáng, và ban cho ngươi những giáo lệnh về những điều này, điều ngươi phải làm là chớ để cho thế gian thấy cho đến khi nào ngươi đã hoàn tất công việc phiên dịch.

35 Chớ kinh ngạc về những lời ta phán cùng ngươi: Đây là sự thông sáng, ngươi chớ cho thế gian thấy việc này—vì ta nói rằng chớ cho thế gian thấy việc này đó là để bảo toàn sinh mạng ngươi.

36 Này, ta không nói rằng ngươi chớ cho người ngay chính thấy việc này;

37 Nhưng vì ngươi không thể luôn xét biết được người ngay chính, hay vì ngươi không thể luôn luôn phân biệt được kẻ tà ác với người ngay chính, nên ta bảo ngươi hãy yên lặng cho đến khi nào ta thấy thích hợp để phổ biến mọi điều cho thế gian biết về vấn đề này.

38 Và giờ đây, thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng đoạn nói về những điều ngươi đã chép và đã ra khỏi tay ngươi đã được khắc trên những bảng khắc của Nê Phi.

39 Phải, và ngươi còn nhớ rằng những lời ghi chép đó có nói tới truyện ký có nhiều chi tiết hơn về những điều này đã được ghi khắc trên những bảng khắc của Nê Phi;

40 Và giờ đây, vì truyện ký được khắc trên các bảng khắc của Nê Phi có nhiều chi tiết hơn về những điều này, nên theo sự thông sáng của ta, ta muốn cho dân chúng biết về truyện ký này—

41 Vậy ngươi hãy phiên dịch những điều ghi khắc trên các bảng khắc của Nê Phi, xuống cho đến đoạn nói về triều đại vua Bên Gia Min, hay cho đến đoạn ngươi đã dịch và ngươi vẫn còn giữ;

42 Và này, ngươi hãy phổ biến nó như một biên sử của Nê Phi; và rồi ta sẽ làm cho những kẻ đã sửa đổi lời của ta sẽ phải bị bối rối.

43 Ta không chịu để cho chúng hủy diệt công việc của ta; phải, ta sẽ cho chúng thấy rằng sự thông sáng của ta còn vĩ đại hơn sự xảo quyệt của quỷ dữ.

44 Này, chúng chỉ có một phần thôi, nghĩa là chỉ có được một bài tóm lược truyện ký của Nê Phi.

45 Này, trên các bảng khắc của Nê Phi còn ghi khắc nhiều điều nói về những quan điểm rộng lớn hơn về phúc âm của ta; vậy nên, theo sự thông sáng của ta ngươi phải phiên dịch phần đầu này của các bảng khắc của Nê Phi và phổ biến nó trong công việc này.

46 Và này, mọi phần còn lại của công việc này chứa đựng tất cả những phần phúc âm của ta mà các thánh tiên tri của ta, phải, và cả các môn đồ của ta nữa, cũng đều ước muốn qua những lời cầu nguyện của họ là sẽ đến với dân này.

47 Và ta đã phán bảo họ rằng điều đó sẽ được ban cho họ, theo như đức tin của họ trong lời cầu nguyện;

48 Phải, và đây là đức tin của họ—rằng phúc âm của ta mà ta đã ban cho họ để họ có thể thuyết giảng trong những ngày họ còn tại thế, có thể sẽ đến với những người anh em của họ là các dân La Man và đến cả với những người đã trở thành các dân La Man bởi sự ly khai của họ.

49 Giờ đây, như vậy chưa phải là hết—đức tin của họ trong lời cầu nguyện là phúc âm này cũng sẽ được phổ biến đến những dân tộc khác sẽ chiếm ngụ đất này nếu việc đó xảy ra;

50 Và do đó trong lời cầu nguyện họ có để lại lời chúc phước cho đất này là bất cứ ai ở trên đất này mà tin vào phúc âm đều được hưởng một cuộc sống vĩnh cửu;

51 Phải, để nó có thể có sẵn cho bất cứ quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, hay dân tộc nào.

52 Và giờ đây, này, thể theo đức tin của họ trong lời cầu nguyện, ta sẽ đem lại phần phúc âm này của ta cho dân của ta được biết. Này, ta không đem những điều này của ta để hủy diệt những điều mà họ đã nhận được từ trước, nhưng để xây dựng thêm cho những điều đó.

53 Và vì lý do này nên ta có nói: Nếu thế hệ này không cứng lòng thì ta sẽ thiết lập giáo hội của ta giữa họ.

54 Giờ đây, ta không nói vậy để hủy diệt giáo hội của ta, mà ta nói vậy để xây dựng cho giáo hội của ta;

55 Vậy nên những ai thuộc giáo hội của ta không cần phải sợ hãi, vì những kẻ đó sẽ thừa hưởng vương quốc thiên thượng.

56 Nhưng chính những kẻ nào không biết kính sợ ta và không biết tuân giữ những giáo lệnh của ta mà còn lại tự xây dựng những giáo hội riêng cho mình để thu lợi, phải, và tất cả những kẻ làm điều ác và xây dựng vương quốc của quỷ dữ—phải, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng, chính những kẻ đó ta sẽ làm phiền muộn, và sẽ làm cho chúng phải run rẩy và lung lay đến tận tâm can.

57 Này, ta là Giê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế. Ta đến với dân của ta, và dân của ta không chấp nhận ta.

58 Ta là sự sáng soi trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề hiểu nó.

59 Chính ta là Đấng đã phán rằng—Ta còn có những chiên khác không thuộc bầy chiên này—với các môn đồ của ta, và nhiều người không hiểu ý ta.

60 Và ta sẽ cho dân này thấy rằng ta còn có những chiên khác và rằng họ thuộc một chi nhánh của gia tộc Gia Cốp;

61 Và ta sẽ đem những công việc kỳ diệu của họ ra ánh sáng, những công việc mà họ đã làm trong danh ta;

62 Phải, và ta cũng đem phúc âm của ta ra ánh sáng, đó là phúc âm được giảng dạy cho họ, và này, họ sẽ không chối bỏ những gì ngươi đã nhận được, nhưng họ sẽ xây dựng nó thêm cho vững mạnh, và sẽ đem ra ánh sáng những điểm trung thực trong giáo lý của ta, phải, và đó là giáo lý duy nhất phát xuất từ ta.

63 Và ta làm việc này để ta thiết lập phúc âm của ta, ngõ hầu không còn có nhiều sự tranh chấp như vậy nữa; phải, Sa Tan kích động lòng người tranh chấp về những điểm trong giáo lý của ta; và trong những điều này họ đã sai lầm, vì họ đã đổi nghĩa các thánh thư và không hiểu gì về thánh thư hết.

64 Vậy nên, ta sẽ phơi bày sự kín nhiệm lớn lao này cho họ biết;

65 Vì này, ta sẽ quy tụ họ lại như gà mái túc con mình ấp trong cánh, nếu họ không chai đá trong lòng;

66 Phải, nếu họ muốn đến thì họ có thể đến và sẽ được tự do chia phần nước sự sống.

67 Này, đây là giáo lý của ta—bất cứ ai hối cải và đến cùng ta thì kẻ đó sẽ thuộc giáo hội của ta.

68 Bất cứ kẻ nào rao truyền nhiều hơn hoặc ít hơn như vậy thì kẻ đó không thuộc về ta mà là người chống lại ta; vậy kẻ đó không phải là người thuộc giáo hội của ta.

69 Và giờ đây, này, bất cứ ai thuộc giáo hội của ta, và kiên trì với giáo hội đến cùng, thì ta sẽ lập kẻ đó trên tảng đá của ta, và các cổng ngục giới sẽ không thắng được họ.

70 Và giờ đây, hãy ghi nhớ những lời của Đấng là sự sống và sự sáng của thế gian, Đấng Cứu Chuộc của ngươi, Chúa của ngươi và Thượng Đế của ngươi. A Men.