Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 50


Luku 50

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 9. toukokuuta 1831. Joseph Smithin historiassa sanotaan, että eräät vanhimmat eivät ymmärtäneet eri henkien ilmenemistä kaikkialla maan päällä ja että tämä ilmoitus annettiin vastaukseksi hänen erityiseen kysymykseensä asiasta. Niin kutsutut hengelliset ilmiöt olivat verraten tavallisia jäsenten keskuudessa, joista muutamat väittivät saavansa näkyjä ja ilmoituksia.

1–5 Monia vääriä henkiä on kaikkialla maan päällä. 6–9 Voi teeskentelijöitä ja niitä, jotka on erotettu kirkosta. 10–14 Vanhinten tulee saarnata evankeliumia Hengen mukaan. 15–22 Sekä saarnaajat että kuulijat tarvitsevat Hengen valaistusta. 23–25 Se, mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta. 26–28 Uskolliset saavat haltuunsa kaiken. 29–36 Puhdistettujen rukouksiin vastataan. 37–46 Kristus on hyvä paimen ja Israelin kallio.

1 Kuulkaa, oi te minun kirkkoni vanhimmat, ja kallistakaa korvanne elävän Jumalan äänelle; ja kuunnelkaa viisauden sanoja, joita teille annetaan sen mukaan kuin olette pyytäneet ja olette yhtä mieltä kirkosta ja hengistä, jotka ovat lähteneet kaikkialle maan päälle.

2 Katso, totisesti minä sanon teille, että on olemassa monia henkiä, jotka ovat vääriä henkiä ja jotka ovat lähteneet maan päälle eksyttämään maailmaa.

3 Ja myös Saatana on yrittänyt eksyttää teitä, jotta hän voisi kukistaa teidät.

4 Katso, minä, Herra, olen katsonut teitä ja olen nähnyt iljetyksiä kirkossa, joka tunnustaa minun nimeäni.

5 Mutta siunattuja ovat ne, jotka ovat uskollisia ja kestävät niin elämässä kuin kuolemassa, sillä he perivät iankaikkisen elämän.

6 Mutta voi niitä, jotka ovat eksyttäjiä ja teeskentelijöitä, sillä näin sanoo Herra: Minä vien heidät tuomiolle.

7 Katso, totisesti minä sanon teille, että teidän keskuudessanne on teeskentelijöitä, jotka ovat eksyttäneet eräitä, mikä on antanut vastustajalle valtaa, mutta katso, sellaiset voitetaan takaisin;

8 mutta teeskentelijät paljastetaan ja erotetaan joko elämässä tai kuolemassa niin kuin minä tahdon; ja voi niitä, jotka erotetaan minun kirkostani, sillä heidät on maailma voittanut.

9 Sen tähden jokainen varokoon tekemästä sitä, mikä ei ole totta ja vanhurskasta minun edessäni.

10 Ja nyt tulkaa, Herra sanoo Hengen kautta kirkkonsa vanhimmille, ja keskustelkaamme yhdessä, jotta ymmärtäisitte;

11 keskustelkaamme niin kuin ihminen keskustelee toisen kanssa kasvotusten.

12 Nyt, kun ihminen keskustelee, ihminen ymmärtää häntä, koska hän keskustelee kuin ihminen; aivan samoin minä, Herra, keskustelen teidän kanssanne, että te ymmärtäisitte.

13 Sen tähden minä, Herra, esitän teille tämän kysymyksen: Mihin teidät on asetettu?

14 Saarnaamaan minun evankeliumiani Hengen avulla, nimittäin Lohduttajan, joka lähetettiin maailmaan opettamaan totuutta.

15 Ja sitten te saitte henkiä, joita te ette voineet ymmärtää, ja otitte ne vastaan kuin ne olisivat olleet Jumalasta; ja oletteko te tässä syyttömiä?

16 Katso, te saatte vastata tähän kysymykseen itse; minä olen teille kuitenkin armollinen; se, joka on heikko teidän keskuudessanne, tehdään tämän jälkeen vahvaksi.

17 Totisesti minä sanon teille: Saarnaako se, jonka minä olen asettanut ja lähettänyt maailmaan saarnaamaan totuuden sanaa Lohduttajan mukaan totuuden Hengessä, sitä totuuden Hengessä vai jollakin muulla tavalla?

18 Ja jos se tapahtuu jollakin muulla tavalla, se ei ole Jumalasta.

19 Ja vielä, ottaako se, joka ottaa vastaan totuuden sanan, sen vastaan totuuden Hengen kautta vai jollakin muulla tavalla?

20 Jos se tapahtuu jollakin muulla tavalla, se ei ole Jumalasta.

21 Miksi siis ette voi ymmärtää ja tietää, että se, joka ottaa sanan vastaan totuuden Hengen kautta, ottaa sen vastaan sellaisena kuin sitä saarnataan totuuden Hengen mukaan?

22 Sen tähden se, joka saarnaa, ja se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa, ja molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä.

23 Ja se, mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta ja on pimeyttä.

24 Se, mikä on Jumalasta, on valoa; ja se, joka ottaa vastaan valoa ja pysyy Jumalassa, saa lisää valoa; ja se valo kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.

25 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, ja minä sanon sen, jotta te saisitte tietää totuuden, jotta voisitte karkottaa pimeyden keskuudestanne:

26 Se, joka on Jumalan asettama ja lähettämä, on määrätty olemaan suurin riippumatta siitä, että hän on vähäisin ja kaikkien palvelija.

27 Sen tähden hän on kaiken haltija; sillä kaikki on hänelle alamaista sekä taivaassa että maan päällä, elämä ja valo, Henki ja voima, lähetetty maailmaan Isän tahdosta Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, kautta.

28 Mutta kukaan ihminen ei ole kaiken haltija, ellei häntä ole puhdistettu ja pesty puhtaaksi kaikesta synnistä.

29 Ja jos teidät on puhdistettu ja pesty puhtaiksi kaikesta synnistä, te saatte pyytää, mitä tahdotte, Jeesuksen nimessä, ja se tapahtuu.

30 Mutta tietäkää tämä: Teille annetaan, mitä teidän tulee pyytää; ja koska teidät on nimitetty johtoon, henget ovat teille alamaisia.

31 Sen tähden tapahtuu, että jos te näette hengen ilmenemisen, jota ette voi ymmärtää, ettekä saa sitä henkeä, pyytäkää Isältä Jeesuksen nimessä; ja ellei hän anna teille tuota henkeä, silloin te voitte tietää, että se ei ole Jumalasta.

32 Ja teille annetaan valta siihen henkeen nähden; ja teidän tulee julistaa sitä henkeä vastaan kovalla äänellä, että se ei ole Jumalasta –

33 ei herjaten eikä syyttäen, jottei teitä voitettaisi, eikä ylpeillen eikä riemuiten, jottei se saisi teitä valtaansa.

34 Se, joka saa Jumalalta, pitäköön sitä Jumalalta tulleena; ja hän riemuitkoon, että Jumala pitää häntä arvollisena saamaan.

35 Ja ottamalla varteen ja tekemällä sen mukaan, mitä olette saaneet ja mitä saatte tämän jälkeen – ja Isä on antanut teille valtakunnan ja voiman voittaa kaiken, mitä hän ei ole säätänyt.

36 Ja katso, totisesti minä sanon teille: Siunattuja olette te, jotka nyt kuulette nämä minun sanani minun palvelijani suusta, sillä teidän syntinne on annettu teille anteeksi.

37 Palvelijani Joseph Wakefield, johon minä olen mieltynyt, ja palvelijani Parley P. Pratt menkööt seurakuntien keskuuteen vahvistamaan niitä kehotuksen sanalla;

38 ja myös palvelijani John Corrill tai niin moni palvelijoistani kuin tähän virkaan on asetettu, ja he työskennelkööt viinitarhassa; älköönkä kukaan estäkö heitä tekemästä sitä, mitä minä olen määrännyt heille –

39 sen tähden palvelijani Edward Partridge ei ole syytön tässä asiassa; mutta hän tehköön parannuksen, niin hänelle annetaan anteeksi.

40 Katso, te olette pieniä lapsia, ettekä te voi kestää kaikkia asioita nyt; teidän täytyy kasvaa armossa ja totuuden tuntemisessa.

41 Älkää pelätkö, pienet lapset, sillä te olette minun, ja minä olen voittanut maailman, ja te olette niitä, jotka minun Isäni on minulle antanut;

42 eikä kukaan niistä, jotka minun Isäni on antanut minulle, joudu hukkaan.

43 Ja Isä ja minä olemme yhtä. Minä olen Isässä ja Isä minussa; ja koska te olette ottaneet vastaan minut, te olette minussa ja minä teissä.

44 Ja nyt, minä olen teidän keskellänne, ja minä olen hyvä paimen ja Israelin kallio. Se, joka rakentaa tälle kalliolle, ei sorru milloinkaan.

45 Ja päivä tulee, jolloin te kuulette minun ääneni ja näette minut ja tiedätte, että minä olen.

46 Valvokaa siis, että olisitte valmiina. Aivan niin. Aamen.