Svētie Raksti
Mācība un Derības 30


30. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Deividam Vitmeram, Pīteram Vitmeram, jaunākajam, un Džonam Vitmeram Feijetā, Ņujorkas štatā, 1830. gada septembrī, pēc trīs dienu konferences Feijetā, bet pirms Baznīcas elderi šķīrās. Sākotnēji šis materiāls tika publicēts kā trīs atklāsmes; to vienā nodaļā apvienoja Pravietis grāmatas „Mācība un Derības” 1835. gada izdevumā.

1–4, Deivids Vitmers ir sodīts par nespēju kalpot uzcītīgi; 5–8, Pīteram Vitmeram, jaunākajam, ir jāpavada Olivers Kauderijs misijā pie lamaniešiem; 9–11, Džons Vitmers tiek aicināts sludināt evaņģēliju.

1 Lūk, Es saku tev, Deivid, ka tu esi nobijies cilvēku un neesi paļāvies uz Mani pēc spēka, kā tev vajadzēja.

2 Bet tavs prāts bija uz zemes lietām vairāk nekā uz Manām, tava Radītāja, un tās kalpošanas lietām, kurai tu tiki aicināts; un tu neesi uzklausījis Manu Garu un tos, kas bija nolikti pār tevi, bet tiki pārliecināts no tiem, kuriem Es nebiju pavēlējis.

3 Tādēļ tu esi atstāts, lai prasītu pats no Manas rokas un pārdomātu par tām lietām, ko tu esi saņēmis.

4 Un tavas mājas būs tava tēva namā, līdz Es došu tev tālākās pavēles. Un tev jākalpo baznīcā un pasaules priekšā, un apgabalos visapkārt. Āmen.

5 Lūk, Es saku tev, Pīter, ka tu dosies ceļojumā ar savu brāli Oliveru, jo pienācis ir laiks, kad ir noderīgi Manī, lai tu vērtu savu muti, lai sludinātu Manu evaņģēliju; tādēļ nebaidies, bet paklausi sava brāļa vārdiem un padomam, ko viņš tev dos.

6 Un tev būs ciest visās viņa ciešanās, vienmēr paceldams savu sirdi uz Mani lūgšanā un ticībā par viņa un tavu izglābšanu; jo Es esmu devis viņam varu uzcelt Manu baznīcu starp lamaniešiem;

7 un nevienu Es neesmu nozīmējis būt par viņa padomdevēju virs viņa baznīcā, attiecībā uz baznīcas lietām, izņemot viņa brāli Džozefu Smitu, jaunāko.

8 Tādēļ paklausi šīm lietām un esi uzcītīgs, turot Manas pavēles, un tu tiksi svētīts mūžīgajai dzīvei. Āmen.

9 Lūk, Es saku tev, Mans kalp Džon, ka tu sāksi no šī brīža un turpmāk sludināt Manu evaņģēliju kā ar bazūnes balsi.

10 Un tavs darbs būs būt pie tava brāļa Filipa Barrafa un tajā apgabalā visapkārt, jā, kur vien tu vari tikt uzklausīts, līdz Es pavēlēšu tev aiziet no turienes.

11 Un viss tavs darbs būs Ciānā, ar visu tavu dvēseli, no šī brīža; jā, tu allaž vērsi savu muti Manā lietā, nebaidoties no tā, ko cilvēks var darīt, jo Es esmu ar tevi. Āmen.