Skriftene
Lære og pakter 112


Kapittel 112

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837, angående Lammets Tolv apostler. Denne åpenbaringen ble mottatt på den dagen da eldstene Heber C. Kimball og Orson Hyde for første gang forkynte evangeliet i England. Thomas B. Marsh var på denne tiden president for De tolv apostlers quorum.

1–10: De tolv skal bringe evangeliet ut og heve advarselens røst for alle nasjoner og folk. 11–15: De skal ta sitt kors opp, følge Jesus og fø Hans får. 16–20: De som tar imot Det første presidentskap, tar imot Herren. 21–29: Et mørke dekker jorden, og bare de som tror og blir døpt, vil bli frelst. 30–34: Det første presidentskap og De tolv har nøklene til evangelieutdelingen i tidenes fylde.

1 Sannelig, så sier Herren til deg min tjener Thomas: Jeg har hørt dine bønner, og dine almisser har steget opp for meg til påminnelse om disse dine brødre som ble utvalgt til å bære vitnesbyrd om mitt navn og bringe det ut til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk og ordinert av mine tjeneres hånd.

2 Sannelig sier jeg deg, det har vært noen få ting i ditt hjerte og med deg, som jeg, Herren, ikke hadde velbehag i.

3 Ikke desto mindre, i den grad du har fornedret deg selv, skal du bli opphøyet, derfor: Alle dine synder er deg tilgitt.

4 La ditt hjerte være ved godt mot for mitt åsyn, og du skal bære vitnesbyrd om mitt navn, ikke bare for hedningefolkene, men også for jødene, og du skal sende mitt ord ut til jordens ender.

5 Strev du derfor morgen etter morgen, dag etter dag, og la din advarsels røst gå ut, og når natten kommer, la ikke jordens innbyggere slumre på grunn av din tale.

6 La din bolig bli kjent i Sion, og flytt ikke ditt hus, for jeg, Herren, har et stort arbeide du skal utføre ved å gjøre mitt navn kjent blant menneskenes barn.

7 Bind derfor omkring dine lender for arbeidet. Sett også sko på dine føtter, for du er utvalgt, og din sti går blant fjellene og blant mange nasjoner.

8 Og ved ditt ord skal mange høyreiste bli ydmyket, og ved ditt ord skal mange ringe bli opphøyet.

9 Din røst skal være en irettesettelse for overtrederen, og ved din irettesettelse skal baktalerens tunge slutte med å tale svik.

10 Vær du ydmyk, og Herren din Gud skal lede deg ved hånden og gi deg svar på dine bønner.

11 Jeg kjenner ditt hjerte og har hørt dine bønner angående dine brødre. La ikke din kjærlighet være større for dem enn for mange andre, men la din kjærlighet til dem være som til deg selv, og la din kjærlighet gå ut til alle mennesker og til alle som elsker mitt navn.

12 Og be for dine brødre, De tolv. Forman dem strengt for mitt navns skyld, tal dem til rette for alle deres synder, og vær dere trofaste mot meg for mitt navns skyld.

13 Og etter deres fristelser og mange trengsler, se, da vil jeg, Herren, lete etter dem, og hvis de ikke forherder sine hjerter og ikke er hårdnakket mot meg, skal de komme til omvendelse og jeg vil helbrede dem.

14 Nå sier jeg til deg, og det jeg sier til deg, sier jeg til alle De tolv: Stå opp og bind omkring deres lender, ta deres kors opp, følg meg og mine får.

15 Opphøy ikke dere selv, sett dere ikke opp mot min tjener Joseph, for sannelig sier jeg dere, jeg er med ham og min hånd skal være over ham, og de nøkler som jeg har gitt til ham og også til dere, skal ikke bli tatt fra ham før jeg kommer.

16 Sannelig sier jeg deg min tjener Thomas, du er mannen jeg har utvalgt til å ha nøklene til mitt rike for De tolv ute blant alle nasjoner –

17 så du kan være min tjener til å låse opp rikets dør på alle steder hvor min tjener Joseph og min tjener Sidney og min tjener Hyrum ikke kan komme,

18 for på dem har jeg en kort tid lagt ansvaret for alle menighetene.

19 Derfor, hvor som helst de sender dere, skal dere dra, og jeg vil være med dere, og hvor som helst dere forkynner mitt navn, skal en vid dør bli åpnet for dere, så de kan motta mitt ord.

20 Den som mottar mitt ord, mottar meg, og den som mottar meg, mottar dem, Det første presidentskap, som jeg har sendt og som jeg for mitt navns skyld har satt til å være rådgivere for dere.

21 Og videre sier jeg dere at hvem som helst dere sender i mitt navn ved deres brødre, De tolvs røst, som er tilbørlig anbefalt og bemyndiget av dere, skal ha kraft til å åpne mitt rikes dør for enhver nasjon hvor som helst dere sender dem,

22 i den grad de ydmyker seg for meg og forblir i mitt ord og lytter til min Ånds røst.

23 Sannelig, sannelig sier jeg dere, mørke dekker jorden og et tett mørke menneskenes sinn, og alt kjød er blitt fordervet for mitt åsyn.

24 Se, hevn kommer hastig over jordens innbyggere, en vredens dag, en oppbrenningens dag, en dag med ødeleggelse, med gråt, med sorg og med klage, og som en hvirvelvind skal den komme over hele jordens overflate, sier Herren.

25 Og med mitt hus skal den begynne, og fra mitt hus skal den gå ut, sier Herren,

26 først blant dem av dere, sier Herren, som har hevdet å kjenne mitt navn og ikke har kjent meg, og har spottet meg i mitt hus’ midte, sier Herren.

27 Derfor, se til at dere ikke bekymrer dere for min kirkes anliggender på dette sted, sier Herren.

28 Men rens deres hjerter for meg, og så ut i all verden og forkynn mitt evangelium for enhver skapning som ikke har mottatt det,

29 og den som tror og blir døpt, skal bli frelst, og den som ikke tror og ikke blir døpt, skal bli fordømt.

30 For til dere, De tolv, og til dem, Det første presidentskap, som sammen med dere er utpekt til å være deres rådgivere og deres ledere, er dette prestedømmes myndighet gitt i de siste dager og for siste gang i det som er evangelieutdelingen i tidenes fylde,

31 Og denne myndighet har dere sammen med alle dem som på noe tidspunkt fra skapelsens begynnelse, har mottatt en evangelieutdeling,

32 for sannelig sier jeg dere, nøklene til den evangelieutdeling som dere har mottatt, har kommet ned fra fedrene, og er til slutt blitt sendt ned fra himmelen til dere.

33 Sannelig sier jeg dere, se, hvor stort er ikke deres kall. Rens deres hjerter og deres klær for at ikke denne generasjons blod skal bli krevet av deres hender.

34 Vær trofaste til jeg kommer, for jeg kommer hastig, og min lønn er med meg for å gjengjelde enhver etter hans gjerninger. Jeg er Alfa og Omega. Amen.

Skriv ut