Raštai
Doktrina ir Sandoros 129


129 Skyrius

Nurodymai, kuriuos davė pranašas Džozefas Smitas Navū, Ilinojaus valst., 1843 m. vasario 9 d., kurie atskleidžia tris didžiuosius raktus, kaip galima atpažinti tikrąją tarnaujančių angelų ir dvasių prigimtį (History of the Church, 5:267).

1–3 Danguje yra ir prisikėlusių, ir dvasinių kūnų; 4–9 Duodami raktai, kaip galima atpažinti pasiuntinius iš už anapus uždangos.

1 Danguje yra dviejų rūšių esybės, būtent: angelai, kurie yra prisikėlusios asmenybės, turinčios kūnus iš mėsos ir kaulų, –

2 pavyzdžiui, Jėzus sakė: Palieskite mane ir įsitikinkite, dvasia juk neturi nei kūno, nei kaulų, kaip matote mane turint.

3 Antra: ištobulintos teisiųjų dvasios – tų, kurie neprisikėlę, bet paveldi tą pačią šlovę.

4 Kai pasiuntinys ateina, sakydamas, kad turi žinią iš Dievo, ištiesk jam savo ranką ir paprašyk jį paspausti tau ranką.

5 Jeigu jis angelas, jis tai padarys ir tu pajusi jo ranką.

6 Jeigu jis ištobulinta teisiojo dvasia, jis ateis savo šlovėje; nes jis tik taip gali pasirodyti, –

7 paprašyk jo paspausti tau ranką, bet jis nepajudės, nes tai prieštarauja dangaus tvarkai, kad teisusis apgaudinėtų; bet jis vis tiek perduos savo žinią.

8 Jei tai bus velnias kaip šviesos angelas, kai paprašysi jį paspausti tau ranką, jis išties tau savo ranką, o tu nieko nepajusi; tad tu gali jį atpažinti.

9 Tai yra trys didieji raktai, kaip tu gali sužinoti, ar kažkuris tarnavimas yra iš Dievo.