Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 112


Tiết 112

Điều mặc khải ban cho Thomas B. Marsh, qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 23 tháng Bảy năm 1837, về Mười Hai Vị Sứ Đồ của Chiên Con. Điều mặc khải này được nhận vào ngày Các Anh Cả Heber C. Kimball và Orson Hyde đầu tiên thuyết giảng phúc âm ở Anh. Vào thời điểm này Thomas B. Marsh là Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

1–10, Mười Hai Vị phải gửi phúc âm và cất lên tiếng nói cảnh cáo đến với mọi quốc gia và dân tộc; 11–15, Họ phải vác thập tự giá đi theo Chúa Giê Su, và cho chiên của Ngài ăn; 16–20, Những người nào tiếp nhận Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn tức là tiếp nhận Chúa; 21–29, Bóng tối bao trùm thế gian và chỉ có những ai tin và chịu phép báp têm mới được cứu; 30–34, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Mười Hai Vị nắm giữ các chìa khóa của gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn.

1 Thật vậy, Chúa đã phán vậy với ngươi, tôi tớ Thomas của ta: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi; và sự bố thí của ngươi đã lên đến trước mặt ta và được ta ghi nhớ, vì lợi ích của những anh em của ngươi, là những người được chọn lựa để làm chứng về danh ta và gửi chứng ngôn ấy ra hải ngoại, đến với tất cả các quốc gia, sắc ngữ, sắc tộc, và dân tộc, và được sắc phong qua các tôi tớ của ta.

2 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay, có một vài điều trong lòng ngươi và về ngươi mà ta, là Chúa, không được hài lòng lắm.

3 Tuy nhiên, vì ngươi đã biết hạ mình xuống thì ngươi sẽ được tôn lên; vậy nên ngươi được tha thứ tất cả các tội lỗi của mình.

4 Hãy để cho lòng ngươi được hân hoan trước mặt ta; và ngươi phải làm chứng về danh ta, không phải chỉ với người Dân Ngoại mà cả với người Do Thái nữa; và ngươi phải phổ biến lời của ta đến các nơi tận cùng của trái đất.

5 Vậy nên, hãy tranh đấu hết buổi sáng này đến buổi sáng kia; và hết ngày này qua ngày khác, hãy để tiếng nói cảnh cáo của ngươi vang lên; và khi đêm đến, chớ để cho dân cư thế gian mê ngủ, nhờ lời diễn giảng của ngươi.

6 Hãy để cho nơi cư ngụ của ngươi được biết tới trong Si Ôn, và chớ dọn nhà đi chỗ khác; vì ta, là Chúa, có một công việc lớn lao cho ngươi làm, về việc truyền bá danh ta cho con cái loài người biết.

7 Vậy nên, hãy thắt lưng của ngươi lại để làm công việc ấy. Hãy để cho chân của ngươi cũng được mang giày, vì ngươi được chọn, và lối đi của ngươi trải qua các núi, và ở giữa các quốc gia.

8 Và nhờ lời nói của ngươi, nhiều người cao ngạo sẽ bị hạ xuống, và nhờ lời nói của ngươi mà nhiều người khiêm tốn sẽ được tôn cao.

9 Tiếng nói của ngươi sẽ là những lời quở mắng đối với những người phạm giới; và khi ngươi quở mắng thì lưỡi của những kẻ hay phỉ báng phải chấm dứt những lời ngược ngạo của nó.

10 Ngươi hãy khiêm nhường; rồi Chúa Thượng Đế của ngươi sẽ nắm tay dẫn dắt ngươi, và sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi.

11 Ta hiểu lòng ngươi, và đã nghe những lời cầu nguyện của ngươi về các anh em của mình. Chớ có thiên vị mà yêu thương họ hơn nhiều người khác; nhưng hãy yêu thương họ như chính bản thân mình; và hãy để cho tình yêu thương của mình tràn ngập đến tất cả mọi người, và đến tất cả những người yêu mến danh ta.

12 Và hãy cầu nguyện cho các anh em của ngươi trong Hội Đồng Mười Hai Vị. Hãy khiển trách họ nặng nề vì danh ta, và hãy để họ bị khiển trách về tất cả những tội lỗi của họ, và ngươi hãy trung thành với danh ta trước mắt ta.

13 Và sau những cám dỗ, và nhiều khốn khó của họ, này, ta, là Chúa, sẽ tìm kiếm họ, và nếu họ không chai đá trong lòng, và không cứng cổ chống lại ta, thì họ sẽ được cải hóa, và ta sẽ chữa lành cho họ.

14 Giờ đây, ta nói cho ngươi hay, và những gì ta nói cho ngươi biết là ta cũng nói cho tất cả Mười Hai người nữa: Hãy đứng lên và thắt lưng thật chặt, hãy vác thập tự giá đi theo ta, và cho chiên của ta ăn.

15 Chớ tự tôn mình lên; chớ chống đối lại tôi tớ Joseph của ta; vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta ở cùng hắn, và tay ta phủ lên trên hắn; và các chìa khóa ta đã ban cho hắn, và cũng ban cho các ngươi, sẽ không bị cất khỏi hắn cho tới khi ta đến.

16 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay, tôi tớ Thomas của ta, ngươi là người mà ta đã lựa chọn để nắm giữ những chìa khóa của vương quốc ta, có liên quan đến Mười Hai người, ở hải ngoại trong số tất cả các quốc gia—

17 Ngõ hầu ngươi có thể trở thành tôi tớ của ta, để mở cửa vương quốc ở tất cả những nơi mà tôi tớ Joseph của ta, và tôi tớ Sidney của ta và tôi tớ Hyrum của ta không thể đến được;

18 Vì ta đã đặt gánh nặng của tất cả chi nhánh giáo hội lên trên vai họ trong một thời gian ngắn.

19 Vậy nên, bất cứ nơi nào họ phái ngươi đi, ngươi hãy đi, rồi ta sẽ ở cùng ngươi; và bất cứ nơi nào mà ngươi rao truyền danh ta, thì một cánh cửa đầy hiệu năng sẽ mở ra cho ngươi, để họ có thể nhận được lời của ta.

20 Kẻ nào tiếp nhận lời của ta tức là tiếp nhận ta, và kẻ nào tiếp nhận ta tức là tiếp nhận Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, là những người mà ta đã phái đi, là những người mà ta đã đặt làm cố vấn cho các ngươi vì danh ta.

21 Và lại nữa, ta nói cho ngươi hay, bất cứ người nào mà các ngươi phái đi trong danh ta, bởi tiếng nói của các anh em ngươi là Mười Hai người, đã được đề cử hợp thức và được ủy quyền bởi các ngươi, sẽ có quyền năng mở cửa vương quốc của ta tại bất cứ quốc gia nào mà các ngươi phái họ đi—

22 Nếu họ biết hạ mình trước mặt ta, và biết tuân theo những lời của ta, và biết nghe theo tiếng nói của Thánh Linh của ta.

23 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, sự tối tăm bao trùm thế gian, và sự tối tăm mù mịt bao trùm tâm trí của mọi người, và mọi xác thịt đều trở nên bại hoại trước mặt ta.

24 Này, sự báo thù sẽ chóng đến với dân cư trên thế gian này, là ngày thịnh nộ, ngày thiêu đốt, ngày tiêu điều, than khóc, rên rỉ, và đớn đau; và nó sẽ lan tràn khắp mặt đất như một cơn gió lốc, Chúa phán vậy.

25 Và nó sẽ bắt đầu từ nhà ta, và sẽ từ nhà ta lan tràn ra, Chúa phán vậy;

26 Đầu tiên ở giữa những người trong đám các ngươi, Chúa phán, là những người đã thú nhận là biết đến danh ta và chẳng biết ta, và xúc phạm đến ta ở giữa nhà ta, Chúa phán vậy.

27 Vậy nên, các ngươi chớ có lo lắng về những công việc của giáo hội ta ở nơi này, Chúa phán vậy.

28 Nhưng hãy làm cho lòng của các ngươi được thanh khiết trước mặt ta; và rồi các ngươi hãy ra đi khắp thế gian để thuyết giảng phúc âm của ta cho mọi người chưa từng nhận được phúc âm này;

29 Và ai tin cùng chịu phép báp têm thì sẽ được cứu, còn ai không tin và không chịu phép báp têm thì sẽ bị đoán phạt.

30 Đối với các ngươi, Mười Hai Vị Sứ Đồ, và Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, là những người được chỉ định cùng với các ngươi để làm những vị cố vấn và những người lãnh đạo của các ngươi, trong những ngày sau cùng và cho lần cuối, tức là gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn,

31 Các ngươi nắm giữ được quyền năng này, cùng với tất cả những ai đã nhận được gian kỳ trong bất cứ thời đại nào kể từ lúc mới bắt đầu sáng tạo thế gian;

32 Vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các chìa khóa của gian kỳ này, là những chìa khóa mà các ngươi đã nhận được, đã truyền nối từ các tổ phụ, và sau rốt đã được từ trên trời gửi xuống cho các ngươi.

33 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, kìa xem chức vụ kêu gọi của các ngươi thật cao trọng lắm thay! Hãy tẩy sạch lòng của mình và y phục của mình, kẻo máu của thế hệ này sẽ bị đòi hỏi ở tay các ngươi.

34 Hãy trung thành cho đến khi ta đến, vì ta chóng đến; và đem phần thưởng theo với ta để đền bù cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là An Pha và Ô Mê Ga. A Men.