Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 104


Luku 104

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa tai sen lähellä 23. huhtikuuta 1834 ja joka koski yhdistynyttä yhtiötä (ks. lukujen OL 78 ja 82 johdannot). Tämä tapahtui todennäköisesti yhdistyneen yhtiön jäsenneuvoston kokouksessa, jossa pohdittiin kirkon pakottavia ajallisia tarpeita. Yhtiön aiemmassa kokouksessa 10. huhtikuuta oli päätetty, että yhtiö lakkautetaan. Tässä ilmoituksessa yhtiö sen sijaan käsketään järjestämään uudestaan. Yhtiön omaisuus oli määrä jakaa hoitotalouksiksi sen jäsenten kesken. Joseph Smithin johdolla ilmaus ”yhdistynyt yhtiö” vaihdettiin myöhemmin ilmoituksessa ”yhdistyneeksi veljeskunnaksi”.

1–10 Pyhät, jotka rikkovat yhdistynyttä veljeskuntaa vastaan, ovat oleva kirottuja. 11–16 Herra huolehtii pyhistään omalla tavallaan. 17–18 Evankeliumin laki määrää, kuinka köyhistä on huolehdittava. 19–46 Eri veljien hoitotaloudet ja siunaukset osoitetaan. 47–53 Kirtlandin yhdistyneen veljeskunnan ja Siionin veljeskunnan tulee toimia erillisinä. 54–66 Herran pyhä rahastohuone perustetaan kirjoitusten painamista varten. 67–77 Yhdistyneen veljeskunnan yleisen rahastohuoneen on määrä toimia yhteisen suostumuksen pohjalta. 78–86 Yhdistyneeseen veljeskuntaan kuuluvien tulee maksaa kaikki velkansa, niin Herra vapauttaa heidät taloudellisesta orjuudesta.

1 Totisesti minä sanon teille, ystäväni: Minä annan teille neuvoja ja käskyn kaikesta omaisuudesta, joka kuuluu veljeskunnalle, jonka minä käskin järjestää ja perustaa ayhdistyneeksi veljeskunnaksi ja ikuiseksi veljeskunnaksi minun kirkkoni hyväksi ja ihmisten pelastukseksi, kunnes minä tulen –

2 peruuttamattomin ja muuttamattomin lupauksin, että sikäli kuin ne, joita minä käskin, olisivat uskollisia, heitä siunattaisiin lukuisilla siunauksilla;

3 mutta sikäli kuin he eivät olisi uskollisia, heitä uhkaisi kirous.

4 Sen tähden, koska eräät palvelijoistani eivät ole pitäneet käskyä vaan ovat rikkoneet liiton aahneudessa ja teeskentelevillä sanoilla, minä olen kironnut heidät hyvin ankaralla ja kovalla kirouksella.

5 Sillä minä, Herra, olen säätänyt sydämessäni, että sikäli kuin joku veljeskuntaan kuuluva mies havaitaan rikkojaksi eli hän toisin sanoen rikkoo liiton, jolla te olette sidottuja, hän on oleva kirottu elämässään, ja hänet polkee maahan se, jonka minä tahdon;

6 sillä minä, Herra, en salli itseäni apilkattavan näissä asioissa –

7 ja kaikki tämä, jottei viattomia teidän keskuudessanne tuomittaisi jumalattomien kanssa ja jotteivät syylliset teidän keskuudessanne välttyisi; koska minä, Herra, olen luvannut teille kirkkauden akruunun oikealla puolellani.

8 Sen tähden, jos teidät havaitaan rikkojiksi, te ette voi välttyä minun vihaltani elinaikananne.

9 Jos teidät on aerotettu pois rikkomuksen tähden, te ette voi välttyä bSaatanan crusikoinnilta lunastuksen päivään asti.

10 Ja nyt minä annan teille vallan heti tästä hetkestä lähtien – jos joku teidän keskuudessanne, veljeskunnasta, havaitaan rikkojaksi, eikä hän tee parannusta pahuudesta – jättää hänet Saatanan rusikoitavaksi, eikä hänellä ole valtaa atehdä teille pahaa.

11 Se on minun viisauteni mukaista; ja nyt, minä annan teille käskyn, että teidän tulee järjestäytyä ja määrätä jokaiselle miehelle hänen ahoitotaloutensa,

12 niin että jokainen voi antaa minulle tilinteon hoitotaloudesta, joka hänelle on määrätty.

13 Sillä on tarpeen, että minä, Herra, teen jokaisesta atilivelvollisen niiden maanpäällisten siunausten btaloudenhoitajana, jotka minä olen tehnyt ja valmistanut luoduilleni.

14 Minä, Herra, levitin auki taivaat ja arakensin maan, todellisen bkätteni teon; ja kaikki niissä on minun.

15 Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä kaikki on minun.

16 Mutta se täytyy tehdä minun omalla atavallani; ja katso, tämä on tapa, jonka minä, Herra, olen säätänyt huolehtiakseni pyhistäni, niin että bköyhät on korotettava siten, että rikkaat alennetaan.

17 Sillä amaa on täysi, ja siinä on yllin kyllin; niin, minä valmistin kaiken ja olen antanut ihmislapsille btahdonvapauden.

18 Sen tähden, jos siis joku ottaa arunsaudesta, jonka minä olen tehnyt, eikä anna osastaan minun evankeliumini blain mukaan cköyhille ja tarvitseville, hän kohottaa katseensa jumalattomien kanssa dhelvetin piinassa.

19 Ja nyt, totisesti minä sanon teille aveljeskunnan omaisuudesta:

20 Palvelijani Sidney Rigdonille määrättäköön paikka, jossa hän nyt asuu, ja parkitsimon tontti hänen hoitotaloudekseen, hänen elannokseen hänen tehdessään työtä minun viinitarhassani, niin kuin minä tahdon, kun minä käsken häntä.

21 Ja kaikki tehtäköön veljeskunnan neuvojen mukaan ja sen veljeskunnan yhteisellä suostumuksella tai äänellä, joka on Kirtlandin maassa.

22 Ja tämän hoitotalouden ja siunauksen minä, Herra, suon palvelijalleni Sidney Rigdonille siunaukseksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen hänen jälkeensä;

23 ja minä annan hänelle moninkertaisesti siunauksia, sikäli kuin hän on nöyrä minun edessäni.

24 Ja vielä, palvelijalleni Martin Harrisille määrättäköön hänen hoitotaloudekseen maatontti, jonka palvelijani John Johnson sai vaihdossa aikaisemmasta perintöosastaan, hänelle ja hänen jälkeläisilleen hänen jälkeensä;

25 ja sikäli kuin hän on uskollinen, minä annan moninkertaisesti siunauksia hänelle ja hänen jälkeläisilleen hänen jälkeensä.

26 Ja palvelijani Martin Harris pyhittäköön rahansa minun sanojeni julistamiseen, sen mukaan kuin palvelijani Joseph Smith nuorempi neuvoo.

27 Ja vielä, palvelijani Frederick G. Williams saakoon paikan, jossa hän nyt asuu.

28 Ja palvelijani Oliver Cowdery saakoon tontin, joka on erillään mutta rajoittuu tulevan kirjapainon taloon ja joka on tontti numero yksi, sekä tontin, jolla hänen isänsä asuu.

29 Ja palvelijani Frederick G. Williams ja Oliver Cowdery saakoot kirjapainon ja kaiken, mitä siihen kuuluu.

30 Ja tämä olkoon heidän hoitotaloutensa, joka heille määrätään.

31 Ja sikäli kuin he ovat uskollisia, katso, minä siunaan heitä ja annan heille moninkertaisesti siunauksia.

32 Ja tämä on sen hoitotalouden alku, jonka minä olen määrännyt heille ja heidän jälkeläisilleen heidän jälkeensä.

33 Ja sikäli kuin he ovat uskollisia, minä annan moninkertaisesti siunauksia heille ja heidän jälkeläisilleen heidän jälkeensä, vieläpä lukuisia siunauksia.

34 Ja vielä, palvelijani John Johnson saakoon talon, jossa hän asuu, ja perintöosan, kaiken lukuun ottamatta maata, joka on varattu minun talojeni arakentamiseen ja joka kuuluu tuohon perintöosaan, ja niitä tontteja, jotka on määrätty palvelijalleni Oliver Cowderylle.

35 Ja sikäli kuin hän on uskollinen, minä annan hänelle lukuisia siunauksia.

36 Ja tahtoni on, että hän myy tontit, jotka on mitattu erilleen pyhieni kaupungin rakentamista varten, sen mukaan kuin Hengen aääni sen hänelle ilmaisee ja veljeskunnan neuvojen mukaan ja veljeskunnan äänen mukaan.

37 Ja tämä on sen hoitotalouden alku, jonka minä olen määrännyt hänelle, siunaukseksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen hänen jälkeensä.

38 Ja sikäli kuin hän on uskollinen, minä annan hänelle moninkertaisesti lukuisia siunauksia.

39 Ja vielä, palvelijalleni aNewel K. Whitneylle määrättäköön talot ja tontti, jolla hän nyt asuu, ja tontti ja rakennus, jossa kauppaliike sijaitsee, sekä tontti, joka on kulmauksessa etelään kauppaliikkeestä, sekä tontti, jolla potaskatehdas sijaitsee.

40 Ja kaiken tämän minä olen määrännyt palvelijalleni Newel K. Whitneylle hänen hoitotaloudekseen, siunauksesi hänelle ja hänen jälkeläisilleen hänen jälkeensä, veljeskuntani kauppaliikkeen hyväksi, jonka veljeskunnan minä olen perustanut vaarnaani varten Kirtlandin maahan.

41 Niin, totisesti, tämä on hoitotalous, jonka minä olen määrännyt palvelijalleni N. K. Whitneylle, tosiaankin tämä koko kauppaliike, hänelle ja hänen aedustajalleen ja hänen jälkeläisilleen hänen jälkeensä.

42 Ja sikäli kuin hän on uskollinen minun käskyjeni pitämisessä, jotka minä olen antanut hänelle, minä annan moninkertaisesti siunauksia hänelle ja hänen jälkeläisilleen hänen jälkeensä, vieläpä lukuisia siunauksia.

43 Ja vielä, palvelijani Joseph Smith nuorempi, määrättäköön hänelle tontti, joka on mitattu erilleen minun huoneeni rakentamista varten ja joka on neljäkymmentä arodia pitkä ja kaksitoista leveä, sekä perintöosa, jolla hänen isänsä nyt asuu;

44 ja tämä on sen hoitotalouden alku, jonka minä olen määrännyt hänelle, siunaukseksi hänelle ja hänen isälleen.

45 Sillä katso, minä olen varannut perintöosan hänen aisälleen tämän elannoksi; sen tähden hänet luettakoon palvelijani Joseph Smith nuoremman perhekuntaan.

46 Ja minä annan moninkertaisesti siunauksia palvelijani Joseph Smith nuoremman perhekunnalle, sikäli kuin hän on uskollinen, vieläpä lukuisia siunauksia.

47 Ja nyt, käskyn minä annan teille Siionista, että te ette enää ole sidottuja yhdistyneenä veljeskuntana Siionin veljiinne, paitsi tällä tavalla:

48 Kun olette järjestäytyneet, teitä kutsuttakoon Siionin avaarnan, Kirtlandin kaupungin yhdistyneeksi veljeskunnaksi. Ja veljiänne, kun he ovat järjestäytyneet, kutsuttakoon Siionin kaupungin yhdistyneeksi veljeskunnaksi.

49 Ja heidät järjestettäköön omilla nimillään ja omalla nimellään; ja he tehkööt liiketoimensa omassa nimessään ja omissa nimissään.

50 Ja teidän tulee tehdä liiketoimenne omassa nimessänne ja omissa nimissänne.

51 Ja tämän minä olen käskenyt tehtäväksi teidän pelastukseksenne sekä heidän pelastukseksensa, seurauksena heidän pois aajamisestaan ja siitä, mikä on tuleva.

52 Koska aliitot on rikottu rikkomuksen kautta, bahneudessa ja teeskentelevillä sanoilla –

53 sen tähden teidät on lakkautettu yhdistyneenä veljeskuntana veljienne kanssa, niin että te ette ole sidottuja heihin, paitsi tähän hetkeen saakka, paitsi tällä tavalla, kuten minä sanoin, lainalla, sen mukaan kuin tämä veljeskunta päättää neuvostossa, sen mukaan kuin olosuhteenne sallivat ja neuvoston ääni ohjaa.

54 Ja vielä, käskyn minä annan teille teidän hoitotaloudestanne, jonka minä olen määrännyt teille.

55 Katso, kaikki tämä omaisuus on minun, tai muuten teidän uskonne on turha ja teidät havaitaan teeskentelijöiksi, ja liitot, jotka olette tehneet minun kanssani, on rikottu;

56 ja jos omaisuus on minun, niin te olette ataloudenhoitajia, muuten te ette ole taloudenhoitajia.

57 Mutta totisesti minä sanon teille: Minä olen nimittänyt teidät taloni taloudenhoitajiksi, niin, todellakin taloudenhoitajiksi.

58 Ja tätä tarkoitusta varten minä olen käskenyt teidän järjestäytyä, nimittäin aminun sanojeni painamiseksi, kirjoitusteni täyteyden, ilmoitusten, jotka minä olen antanut teille ja joita minä annan teille tämän jälkeen aika ajoin –

59 minun kirkkoni ja valtakuntani maan päälle rakentamisen tarkoitusta varten ja minun kansani valmistamiseksi sitä aaikaa varten, jolloin minä basun sen kanssa, joka aika on käsillä.

60 Ja teidän tulee valmistaa itsellenne paikka rahastohuonetta varten ja pyhittää se minun nimelleni.

61 Ja teidän tulee nimittää yksi keskuudestanne pitämään rahastohuonetta, ja hänet tulee asettaa tähän siunaukseen.

62 Ja rahastohuoneen päällä tulee olla sinetti, ja kaikki pyhät esineet toimitettakoon rahastohuoneeseen; älköönkä kukaan keskuudestanne kutsuko sitä omakseen tai mitään osaa siitä, sillä sen tulee kuulua teille kaikille yhteisesti.

63 Ja minä annan sen teille heti tästä hetkestä lähtien; ja pitäkää nyt huoli siitä, että käytätte hoitotaloutta, jonka minä olen määrännyt teille, lukuun ottamatta pyhiä esineitä, näiden pyhien asioiden painamisen tarkoitukseen, kuten minä olen sanonut.

64 Ja pyhien asioiden atuotto tulee pitää rahastohuoneessa; ja sen päällä tulee olla sinetti, eikä sitä saa käyttää eikä ottaa pois rahastohuoneesta kukaan, eikä sen päälle pantua sinettiä saa irrottaa, paitsi veljeskunnan äänellä tai käskystä.

65 Ja näin teidän tulee säilyttää pyhien asioiden tuotto rahastohuoneessa pyhiä tarkoituksia varten.

66 Ja tätä kutsuttakoon Herran pyhäksi rahastohuoneeksi; ja sen päällä pidettäköön sinettiä, jotta se olisi pyhä ja pyhitetty Herralle.

67 Ja vielä, valmistettakoon toinen rahastohuone, ja nimitettäköön rahastohuoneenhoitaja pitämään rahastohuonetta, ja sinetti pantakoon sen päälle;

68 ja kaikki rahat, jotka te saatte hoitotalouksissanne kartuttamalla omaisuutta, jonka minä olen määrännyt teille, taloja tai maita tai karjaa eli kaikkea muuta paitsi pyhiä kirjoituksia, jotka minä olen varannut itselleni pyhiä tarkoituksia varten, vietäköön rahastohuoneeseen niin pian kuin saatte rahoja, satoja tai viisiäkymmeniä tai kaksiakymmeniä tai kymmeniä tai viisiä.

69 Eli toisin sanoen, jos joku teidän keskuudessanne hankkii viisi dollaria, hän vieköön ne rahastohuoneeseen; tai jos hän hankkii kymmenen tai kaksikymmentä tai viisikymmentä tai sata, hän tehköön samoin;

70 älköönkä kukaan teidän keskuudessanne sanoko, että se on hänen omaansa; sillä sitä ei saa kutsua hänen omakseen, eikä mitään osaa siitä.

71 Eikä mitään osaa siitä saa käyttää eikä ottaa rahastohuoneesta, paitsi veljeskunnan äänellä ja yhteisellä suostumuksella.

72 Ja tämä olkoon veljeskunnan ääni ja yhteinen suostumus – että jos kuka tahansa teidän keskuudessanne sanoo rahastohuoneenhoitajalle: Minä tarvitsen tätä avuksi hoitotaloudessani –

73 olipa se viisi dollaria tai olipa se kymmenen dollaria tai kaksikymmentä tai viisikymmentä tai sata, rahastohuoneenhoitaja antakoon hänelle summan, jota hän pyytää avuksi hoitotalouteensa –

74 ellei häntä havaita rikkojaksi ja veljeskunnan neuvoston edessä selvästi ilmene, että hän on uskoton ja aymmärtämätön taloudenhoitaja.

75 Mutta niin kauan kuin hän on täysivaltainen jäsen ja hän on uskollinen ja viisas taloudenhoidossaan, tämä olkoon hänen merkkinsä rahastohuoneenhoitajalle, jottei rahastohuoneenhoitaja kieltäydy.

76 Mutta rikkomustapauksessa rahastohuoneenhoitaja olkoon veljeskunnan neuvoston ja äänen alainen.

77 Ja siinä tapauksessa, että rahastohuoneenhoitaja havaitaan uskottomaksi ja ymmärtämättömäksi taloudenhoitajaksi, hänen tulee olla veljeskunnan neuvoston ja äänen alainen, ja hänet tulee siirtää pois paikaltansa, ja atoinen tulee nimittää hänen sijaansa.

78 Ja vielä, totisesti minä sanon teille teidän veloistanne: Katso, tahtoni on, että te amaksatte kaikki bvelkanne.

79 Ja tahtoni on, että te anöyrrytte minun edessäni ja saatte tämän siunauksen buutteruutenne ja nöyryytenne ja uskon rukouksen kautta.

80 Ja sikäli kuin te olette uutteria ja nöyriä ja arukoilette uskossa, katso, minä pehmitän niiden sydämet, joille te olette velassa, kunnes minä lähetän teille varoja teidän vapauttamiseksenne.

81 Kirjoittakaa sen tähden joutuin New Yorkiin ja kirjoittakaa sen mukaan kuin minun aHenkeni ilmaisee; niin minä pehmitän niiden sydämet, joille te olette velassa, niin että heidän mielestään otetaan pois ahdingon tuottaminen teille.

82 Ja jos te olette anöyriä ja uskollisia ja huudatte avuksi minun nimeäni, katso, minä annan teille bvoiton.

83 Minä annan teille lupauksen, että teidät vapautetaan tämän kerran orjuudestanne.

84 Jos saatte mahdollisuuden lainata rahaa sadoittain tai tuhansittain, kunnes lainaatte riittävästi vapauttaaksenne itsenne orjuudesta, se on teidän oikeutenne.

85 Ja kiinnittäkää omaisuus, jonka minä olen pannut teidän käsiinne, tämän kerran antamalla nimenne yhteisellä suostumuksella tai muuten, niin kuin hyväksi näette.

86 Minä annan teille tämän oikeuden tämän kerran; ja katso, jos jatkatte tehden sitä, minkä minä olen pannut teidän eteenne, minun käskyjeni mukaan, kaikki tämä on minun ja te olette minun taloudenhoitajiani, eikä talon herra anna hajottaa taloansa. Aivan niin. Aamen.