Mācība un Derības 81
  Footnotes
  Theme

  81. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Hiramā, Ohaio štatā, 1832. gada martā (History of the Church, 1. sēj. 257–258. lpp.). Frederiks G. Viljamss tiek aicināts būt par augsto priesteri un padomnieku Augstās Priesterības prezidijā. Vēsturiskie pieraksti rāda, ka tad, kad šī atklāsme tika saņemta 1832. gada martā, tā aicināja Džessi Gauzi prezidijā Džozefa Smita padomnieka amatā. Tomēr, kad viņš nespēja turpināt tādā veidā, kas atbilstu šim aicinājumam, aicinājums pēc tam tika pārcelts uz Frederiku G. Viljamsu. Atklāsme (datēta ar 1832. gada martu) ir jāuzskata par soli uz oficiālu Augstākā Prezidija izveidošanu, konkrēti aicinot padomnieka amatā šajā institūcijā un izskaidrojot šīs iecelšanas dievišķīgumu. Brālis Gauze kalpoja kādu laiku, bet tika izslēgts no Baznīcas 1832. gada decembrī. Brālis Viljamss tika iecelts minētajā amatā 1833. gada 18. martā.

  1–2, Valstības atslēgas vienmēr tur Augstākais Prezidijs; 3–7, Ja Frederiks G. Viljamss būs uzticīgs šajā kalpošanā, viņam būs mūžīgā dzīve.

  1 Patiesi, patiesi Es saku tev, Mans kalp Frederik G. Viljams: Uzklausi Tā, kurš runā, balsi, Tā Kunga tava Dieva vārdu, un ieklausies tajā aicinājumā, kurā tu tiec aicināts, patiesi būt par aaugsto priesteri Manā baznīcā, un par padomnieku Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam;

  2 kuram Es esmu devis avalstības atslēgas, kas vienmēr pieder bAugstās priesterības prezidijam;

  3 tādēļ patiesi Es atzīstu viņu un svētīšu viņu, un arī tevi, ciktāl tu būsi uzticīgs padomē, amatā, kuru Es tev esmu nozīmējis, lūdzot vienmēr, balsī un savā sirdī, publiski un personiski, arī tavā kalpošanā, pasludinot evaņģēliju dzīvo zemē un starp taviem brāļiem.

  4 Un darot to, tu darīsi lielāko labumu saviem apkārtējiem, un veicināsi Tā, kurš ir tavs Kungs, agodību.

  5 Tādēļ esi uzticīgs, paliec tajā amatā, ko Es tev esmu nozīmējis; apalīdzi vājajiem, pacel gurdenās rokas un bstiprini cnespēcīgos ceļus.

  6 Un, ja tu būsi uzticīgs līdz galam, tev būs anemirstības kronis, un bmūžīgā dzīve cmājokļos, ko Es esmu sagatavojis Sava Tēva namā.

  7 Skaties un raugi, šie ir Alfas un Omegas, patiesi Jēzus Kristus vārdi. Āmen.

  True