Skriftene
Lære og pakter 130


Kapittel 130

Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2. april 1843.

1–3: Faderen og Sønnen kan vise seg personlig for mennesker. 4–7: Engler bor i en celestial sfære. 8–9: Den celestiale jord vil være en stor urim og tummim. 10–11: En hvit sten blir gitt til alle som går inn i den celestiale verden. 12–17: Tiden for Det annet komme holdes tilbake for profeten. 18–19: Intelligens vi har tilegnet oss i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen. 20–21: Alle velsignelser kommer ved lydighet mot loven. 22–23: Faderen og Sønnen har legemer av kjøtt og ben.

1 Når Frelseren viser seg, skal vi se ham som han er. Vi skal se at han er et menneske lik oss.

2 Og den samme sosiale omgang som finnes blant oss her, vil finnes blant oss der, men der vil den være ledsaget av evig herlighet, en herlighet vi ikke nyter godt av nå.

3 Johannes 14:23: Faderen og Sønnen som viser seg slik det står i dette verset, er en personlig tilsynekomst, og den tanke at Faderen og Sønnen kan bo i et menneskes hjerte, er en gammel sekterisk oppfatning og er uriktig.

4 For å besvare spørsmålet – er ikke Guds, englers, profeters og menneskers tidsregning i henhold til den planet de bor på –

5 svarer jeg ja. Men ingen engler betjener denne jord uten at de tilhører eller har tilhørt den.

6 Englene bor ikke på en planet som denne jord,

7 men de bor i Guds nærhet på en klode lik et hav av glass og ild hvor alle ting som hører til deres herlighet er åpenbart – fortid, nåtid og fremtid – og er alltid for Herrens åsyn.

8 Stedet hvor Gud bor, er en stor urim og tummim.

9 Denne jord vil i sin helliggjorte og udødelige tilstand være som krystall og vil være en urim og tummim for dem som bor på den, ved hvilken alle ting som henhører til et lavere rike, eller til riker av en lavere orden, vil være åpenbart for dem som bor på den, og denne jord vil tilhøre Kristus.

10 Da vil den hvite sten nevnt i Johannes’ åpenbaring 2:17 bli en urim og tummim for enhver som mottar en slik, og ved den vil det som hører til riker av en høyere orden, bli åpenbart.

11 Og en hvit sten blir gitt til alle som kommer inn i Det celestiale rike, hvorpå det er skrevet et nytt navn som intet menneske kjenner, uten den som mottar det. Det nye navnet er nøkkelordet.

12 Jeg profeterer i Gud Herrens navn at begynnelsen til de vanskeligheter som vil forårsake stor blodsutgytelse forut for Menneskesønnens komme, vil bli i Syd-Carolina.

13 De vil sannsynligvis oppstå på grunn av slavespørsmålet. Dette erklærte en røst til meg den 25. desember 1832 da jeg ba inderlig om saken.

14 En gang ba jeg meget inntrengende om å få vite tidspunktet for Menneskesønnens komme, da jeg hørte en røst som sa:

15 Joseph, min sønn, hvis du lever til du er fem og åtti år gammel, skal du se Menneskesønnens åsyn, derfor, la dette være nok, og besvær meg ikke mer med denne saken.

16 Således ble jeg overlatt til meg selv uten å kunne avgjøre om dette komme henviste til tusenårsrikets begynnelse eller en tilsynekomst før den tid eller om jeg skulle dø og derfor se hans åsyn.

17 Jeg tror at Menneskesønnens komme ikke vil skje før den tid.

18 Hvilket som helst intelligent prinsipp vi tilegner oss i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen.

19 Og hvis en person oppnår mer kunnskap og intelligens i dette liv gjennom sin flid og lydighet enn en annen, vil han ha desto større fortrinn i den kommende verden.

20 Det er en lov ugjenkallelig fastsatt i himmelen før denne verdens grunnvoll ble lagt som alle velsignelser er betinget av –

21 og når vi mottar en velsignelse fra Gud, er det ved lydighet mot den lov den er betinget av.

22 Faderen har et legeme av kjøtt og ben like følbart som menneskets – Sønnen likeså – men Den hellige ånd har ikke et legeme av kjøtt og ben, men er en Ånd i persons skikkelse. Var det ikke slik, kunne Den hellige ånd ikke bo i oss.

23 Et menneske kan motta Den hellige ånd, og den kan komme ned over ham og ikke forbli hos ham.

Skriv ut