Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 11


Tiết 11

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho anh của ông là Hyrum Smith, tại Harmony, Pennsylvania, tháng Năm năm 1829. Điều mặc khải này được nhận qua phiến đá U Rim và Thu Mim để đáp lại lời khẩn nguyện và cầu vấn của Joseph Smith. Lịch Sử của Joseph Smith ám chỉ rằng điều mặc khải này được nhận sau khi sự phục hồi Chức Tư Tế A Rôn.

1–6, Những người làm việc trong vườn nho sẽ được cứu rỗi; 7–14, Hãy tìm kiếm sự thông sáng, rao truyền sự hối cải, tin cậy nơi Thánh Linh; 15–22, Tuân giữ các giáo lệnh và học hỏi lời của Chúa; 23–27, Đừng chối bỏ tinh thần mặc khải và tiên tri; 28–30, Những ai tiếp nhận Đấng Ky Tô trở thành con cái của Thượng Đế.

1 aMột công việc vĩ đại và kỳ diệu sắp đến với con cái loài người.

2 Này, ta là Thượng Đế; hãy achú tâm nghe blời nói của ta, là lời sống và cmãnh lực, dsắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, có thể phân chia cả khớp lẫn tủy; vậy hãy chú tâm nghe lời nói của ta.

3 Này, cánh đồng đã atrắng xóa để gặt; vậy kẻ nào muốn gặt thì hãy để cho kẻ đó đưa lưỡi hái của mình vào với tất cả năng lực của mình; và hãy gặt khi ngày đang còn, để hắn có thể btích lũy cho linh hồn mình được sự cứu rỗi cvĩnh viễn trong vương quốc của Thượng Đế.

4 Phải, kẻ nào muốn đưa alưỡi hái của mình vào để gặt thì kẻ ấy sẽ được Thượng Đế kêu gọi.

5 Vậy nên, nếu ngươi acầu xin ta thì ngươi sẽ được; nếu ngươi gõ cửa thì cửa sẽ mở cho ngươi.

6 Giờ đây, vì ngươi đã cầu xin, này, ta phán cùng ngươi rằng, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, và hãy tìm cách phổ biến và thiết lập chính nghĩa của aSi Ôn.

7 Chớ tìm kiếm acủa cải mà hãy tìm kiếm bsự khôn ngoan, và này, những điều kín nhiệm của Thượng Đế sẽ được phơi bày cho ngươi biết, và lúc đó ngươi sẽ được làm cho giàu có. Này, kẻ nào có được cuộc sống vĩnh cửu là giàu có vậy.

8 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi mong muốn điều đó ở nơi ta thì ngươi sẽ được như ý; và nếu ngươi ước muốn thì ngươi sẽ trở thành phương tiện để làm nhiều điều tốt lành cho thế hệ này.

9 aChớ nói điều gì ngoại trừ bsự hối cải đối với thế hệ này. Hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, và hãy giúp phổ biến công việc của ta ctheo như các giáo lệnh của ta, rồi ngươi sẽ được phước.

10 Này, ngươi có một aân tứ rồi, hoặc ngươi sẽ có một ân tứ nếu ngươi ước muốn nơi ta trong đức tin, với bmột tấm lòng chân thật, và tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô, nghĩa là quyền năng của ta là Đấng đang nói với ngươi đây;

11 Vì này, chính ta đang nói; này, ta là asự sáng soi trong tối tăm, và bằng bquyền năng của ta, ta ban cho ngươi những lời này.

12 Và giờ đây, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, hãy đặt asự tin cậy vào bThánh Linh là Đấng dẫn dắt làm điều tốt lành—phải, làm điều công bình, bước cđi dkhiêm nhường, exét đoán ngay chính; và đây là Thánh Linh của ta vậy.

13 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, ta sẽ truyền cho ngươi Thánh Linh của ta, là Đấng sẽ asoi sáng btâm trí ngươi, là Đấng sẽ làm cho tâm hồn ngươi tràn đầy cniềm vui;

14 Và rồi ngươi sẽ biết, hay nhờ đó ngươi sẽ biết rằng tất cả những gì ngươi mong ước nơi ta, là những điều thuộc asự ngay chính, với đức tin tin tưởng nơi ta rằng ngươi sẽ nhận được.

15 Này, ta truyền lệnh cho ngươi là ngươi chớ nghĩ rằng mình được kêu gọi để đi thuyết giảng cho đến khi nào ngươi được akêu gọi.

16 Hãy chờ đợi một ít lâu nữa, cho đến khi nào ngươi có lời nói của ta, ađá của ta, giáo hội của ta và phúc âm của ta, để ngươi có thể hiểu rõ giáo lý của ta một cách chắc chắn.

17 Rồi lúc đó, này, theo như những ước muốn của ngươi, phải, ngay cả tùy theo đức tin của ngươi, điều đó sẽ được thực hiện cho ngươi.

18 Hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta; Hãy giữ yên lặng; và hãy cầu gọi Thánh Linh của ta;

19 Phải, hãy hết lòng atận tụy với ta, để ngươi có thể giúp đem những điều vừa được nói ra ánh sáng—phải, việc phiên dịch tác phẩm của ta; hãy kiên nhẫn cho đến khi nào ngươi hoàn thành công việc đó.

20 Này, đây là công việc của ngươi, atuân giữ các giáo lệnh của ta, phải, với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình.

21 Chớ tìm cách rao truyền lời của ta, mà trước hết hãy tìm kiếm để athu nhận lời của ta, và rồi lưỡi ngươi sẽ được thong thả; rồi nếu ngươi ước muốn, ngươi sẽ có được Thánh Linh của ta và lời của ta, phải, quyền năng của Thượng Đế để thuyết phục loài người.

22 Nhưng bây giờ ngươi hãy giữ yên lặng; hãy học hỏi alời của ta đã được phổ biến giữa con cái loài người, và cũng hãy bhọc hỏi clời của ta, là lời mà sẽ được phổ biến giữa con cái loài người, nghĩa là điều hiện đang được phiên dịch, phải, cho đến khi nào ngươi thu nhận được hết mọi lời ta sẽ dban cho con cái loài người thuộc thế hệ này, và rồi tất cả mọi điều sẽ được ban phát thêm.

23 Này, ngươi là aHyrum, con trai của ta; hãy btìm kiếm vương quốc của Thượng Đế, rồi tất cả mọi điều sẽ được ban phát thêm tùy theo điều gì công bình.

24 Hãy axây dựng trên đá của ta, đó là bphúc âm của ta;

25 Chớ chối bỏ tinh thần amặc khải hoặc tinh thần btiên tri, vì khốn thay cho kẻ nào chối bỏ những điều này;

26 Vậy nên, hãy atích lũy trong lòng ngươi cho tới khi nào mà theo sự thông sáng của ta ngươi có thể khởi sự.

27 Này, ta nói với tất cả những ai có những ước muốn tốt lành và đã ađưa lưỡi hái của mình vào để gặt.

28 Này, ta là aGiê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế. Ta là sự sống và bsự sáng của thế gian.

29 Chính ta là Đấng đã đến với dân của ta và dân của ta không chấp nhận ta;

30 Nhưng thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, tất cả những ai chấp nhận ta, ta sẽ ban cho họ aquyền năng để trở thành bcon cái của Thượng Đế, ngay cả cho những kẻ biết tin vào danh ta. A Men.