Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 78


Luku 78

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 1. maaliskuuta 1832. Tuona päivänä profeetta ja muut johtajat olivat kokoontuneet keskustelemaan kirkon asioista. Tässä ilmoituksessa profeettaa, Sidney Rigdonia ja Newel K. Whitneyä käskettiin alun perin matkaamaan Missouriin ja järjestämään kirkon kaupallisia ja julkaisemiseen liittyviä hankkeita perustamalla ”yhtiö”, joka valvoisi näitä pyrkimyksiä hankkimalla varoja Siionin perustamiseen ja köyhien hyväksi. Tämä yhtiö, josta käytettiin nimitystä yhdistynyt yhtiö, perustettiin huhtikuussa 1832 ja lakkautettiin vuonna 1834 (ks. OL 82). Ilmoituksen ilmaus ”kauppa- ja julkaisuyhtiö” vaihdettiin jolloinkin yhtiön toiminnan lopettamisen jälkeen Joseph Smithin johdolla ilmaukseen ”organisaatio varastohuoneen asioiden järjestämiseksi – köyhiä varten” ja sana ”yhtiö” vaihdettiin sanaan ”veljeskunta”.

1–4 Pyhien tulee järjestää ja perustaa varastohuone. 5–12 Heidän omaisuutensa viisas käyttö johtaa pelastukseen. 13–14 Kirkon tulee olla riippumaton maallisista valloista. 15–16 Mikael (Aadam) palvelee Pyhän (Kristuksen) johdolla. 17–22 Siunattuja ovat uskolliset, sillä he perivät kaiken.

1 Herra puhui Joseph Smith nuoremmalle sanoen: Kuulkaa minua, sanoo Herra, teidän Jumalanne, te, jotka on asetettu minun kirkkoni ylipappeuteen ja jotka olette kokoontuneet yhteen;

2 ja kuunnelkaa hänen neuvoaan, joka on asettanut teidät korkeudesta ja joka puhuu teidän korvissanne viisauden sanoja, jotta teillä olisi pelastus siinä, minkä olette tuoneet minun eteeni, sanoo Herra Jumala.

3 Sillä totisesti minä sanon teille, että aika on tullut ja on nyt käsillä; ja katso ja näe, on välttämätöntä, että kansallani on organisaatio varastohuoneen asioiden järjestämiseksi ja vakiinnuttamiseksi kansani köyhiä varten sekä tässä paikassa että Siionin maassa –

4 pysyväksi ja ikuiseksi laitokseksi ja veljeskunnaksi minun kirkolleni, edistämään asiaa, jolle olette omistautuneet, ihmisen pelastukseksi ja teidän Isänne kunniaksi, joka on taivaassa;

5 jotta voitte olla samanarvoisia taivaallisten asioiden yhdistäminä, niin, ja maanpäällisten asioiden myös, saadaksenne taivaallisia.

6 Sillä ellette ole samanarvoisia maanpäällisissä asioissa, ette voi olla samanarvoisia taivaallisten saamisessa;

7 sillä jos te tahdotte, että minä annan teille sijan selestisessä maailmassa, teidän täytyy valmistautua tekemällä sitä, mitä minä olen käskenyt teidän tehdä ja olen vaatinut teiltä.

8 Ja nyt, totisesti näin sanoo Herra: On tarpeen, että te, jotka olette liittyneet yhteen tähän veljeskuntaan, teette kaiken minun kunniakseni;

9 eli toisin sanoen, palvelijani Newel K. Whitney ja palvelijani Joseph Smith nuorempi ja palvelijani Sidney Rigdon istukoot neuvostossa pyhien kanssa, jotka ovat Siionissa.

10 Muuten Saatana pyrkii kääntämään heidän sydämensä pois totuudesta, niin että heistä tulee sokeita eivätkä he ymmärrä niitä asioita, jotka on valmistettu heille.

11 Sen tähden minä annan teille käskyn valmistautua ja järjestäytyä sitoutumalla eli tekemällä ikuisen liiton, jota ei voi rikkoa.

12 Ja se, joka rikkoo sen, menettää virkansa ja asemansa kirkossa, ja hänet luovutetaan Saatanan rusikoitavaksi lunastuksen päivään asti.

13 Katso, tämä on valmistautumista, jolla minä valmistan teitä, ja perustus ja esimerkki, jonka minä annan teille ja jonka avulla te voitte toteuttaa käskyt, jotka on annettu teille;

14 jotta minun sallimukseni kautta, huolimatta ahdingosta, joka laskeutuu teidän päällenne, kirkko voi pysyä riippumattomana kaikista muista luoduista selestisen maailman alapuolella;

15 jotta voitte tavoittaa kruunun, joka on valmistettu teille, ja tulla monien valtakuntien hallitsijoiksi, sanoo Herra Jumala, Siionin Pyhä, joka on laskenut Aadam-ondi-Ahmanin perustukset

16 ja joka on nimittänyt Mikaelin teidän ruhtinaaksenne ja vahvistanut hänen jalkansa ja nostanut hänet korkeuteen ja antanut hänelle pelastuksen avaimet Pyhän neuvosta ja johdolla, hänen, joka on vailla päivien alkua tai elämän loppua.

17 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Te olette pieniä lapsia, ettekä te ole vielä ymmärtäneet, kuinka suuria siunauksia Isällä on käsissään ja valmistettuna teille;

18 ettekä te voi kestää kaikkea nyt; olkaa kuitenkin rohkealla mielellä, sillä minä johdatan teitä. Valtakunta on teidän, ja sen siunaukset ovat teidän, ja iankaikkisuuden rikkaudet ovat teidän.

19 Ja se, joka ottaa kaiken vastaan kiitollisin mielin, kirkastetaan; ja sitä, mikä on tästä maasta, lisätään hänelle jopa satakertaisesti, niin, enemmänkin.

20 Tehkää sen tähden sitä, mitä minä olen käskenyt, sanoo teidän Lunastajanne, nimittäin Poika Ahman, joka valmistaa kaiken, ennen kuin hän ottaa teidät;

21 sillä te olette Esikoisen kirkko, ja hän tempaa teidät ylös pilven sisässä ja määrää jokaiselle hänen osansa.

22 Ja se, joka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, saa periä kaiken. Aamen.