ជំនួយការសិក្សា
កោត​ខ្លាច, សេចក្ដី​កោត​ខ្លាច
ពីមុន បន្ទាប់ទៀត

កោត​ខ្លាច, សេចក្ដី​កោត​ខ្លាច

សេចក្ដី​កោត​ខ្លាច អាច​មាន​ន័យ​ពីរ​យ៉ាង​គឺ ៖ (១) ខ្លាច​ព្រះ គឺ​មាន​ចិត្ត​គោរព​កោតក្រែង និង​ស្ងើច​ស្ញែង​ដល់​ទ្រង់ ហើយ​គោរព​តាម​បញ្ញត្តិ​ទាំង​ឡាយ​របស់​ទ្រង់ (២) ខ្លាច​មនុស្ស ការ​គ្រោះថ្នាក់​ខាង​សាច់ឈាម ការ​ឈឺ និង​អំពើ​អាក្រក់ គឺ​ភ័យខ្លាច​នូវ​របស់​របៀប​នេះ ហើយ​ញញើត​របស់​ទាំង​នោះ​ជា​ខ្លាំង។

សេចក្ដី​កោត​ខ្លាច​ដល់​ព្រះ 

សេចក្ដី​កោត​ខ្លាច​ដល់​មនុស្ស