Skrifterna
Inledning


Inledning

Läran och förbunden är en samling gudomliga uppenbarelser och inspirerade tillkännagivanden som getts för att upprätta och styra Guds rike på jorden i de sista dagarna. Även om de flesta kapitlen är riktade till medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är budskapen, varningarna och förmaningarna till nytta för hela mänskligheten och innehåller en inbjudan till alla människor överallt att höra Herren Jesu Kristi röst, som talar till dem för deras timliga välbefinnande och deras eviga frälsnings skull.

De flesta uppenbarelserna i denna samling togs emot genom Joseph Smith den yngre, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas första profet och president. Andra kom genom några av hans efterföljare i presidentskapet (se överskrifterna till L&F 135, 136 och 138 samt Officiellt tillkännagivande 1 och 2).

Boken Läran och förbunden är ett av kyrkans standardverk tillsammans med Bibeln, Mormons bok och Den kostbara pärlan. Läran och förbunden är emellertid unik eftersom den inte är en översättning från ett forntida dokument, utan är av nutida ursprung och gavs av Gud genom hans utvalda profeter för att återställa hans heliga verk och upprätta Guds rike på jorden i dessa dagar. I uppenbarelserna hör man Herren Jesu Kristi milda men bestämda röst då han på nytt talar i tidernas fullbordans utdelning, och det verk som påbörjas häri är en förberedelse för hans andra ankomst, som uppfyllelse av och i samklang med alla de heliga profeternas ord sedan världens begynnelse.

Joseph Smith den yngre föddes den 23 december 1805 i Sharon i Windsor County i Vermont. I unga år flyttade han med sin familj till det som nu heter Manchester i västra New York. Det var medan han bodde där på våren 1820, när han var fjorton år gammal, som han tog emot sin första syn, i vilken han besöktes personligen av Gud, den evige Fadern, och hans Son Jesus Kristus. I denna syn fick han veta att Jesu Kristi sanna kyrka, som upprättats under Nya testamentets tid och som förvaltat evangeliets fullhet, inte längre fanns på jorden. Andra gudomliga manifestationer följde under vilka han undervisades av många änglar. Man visade för honom att Gud hade ett speciellt verk åt honom att utföra på jorden samt att Jesu Kristi kyrka genom honom skulle återupprättas på jorden.

En tid senare kunde Joseph Smith med gudomlig hjälp översätta och ge ut Mormons bok. Vid samma tid, i maj 1829, ordinerades han och Oliver Cowdery till aronska prästadömet av Johannes Döparen (se L&F 13), och strax därefter ordinerades de även till melkisedekska prästadömet av de forna apostlarna Petrus, Jakob och Johannes (L&F 27:12). Andra ordinationer följde genom vilka prästadömets nycklar förlänades av Mose, Elia, Elias och många forntida profeter (L&F 110; 128:18, 21). Dessa ordinationer innebar i själva verket en återställelse av gudomlig myndighet till människan på jorden. Den 6 april 1830 organiserade profeten Joseph Smith under himmelsk ledning kyrkan och sålunda är Jesu Kristi sanna kyrka åter verksam som institution bland människorna med myndighet att undervisa om evangeliet och att betjäna i frälsningens förrättningar (se L&F 20; Den kostbara pärlan, Joseph Smith – Historien 1).

Dessa heliga uppenbarelser togs emot som svar på böner, då behoven var stora, och föranleddes av verkliga situationer med verkliga personer inblandade. Profeten och hans medarbetare sökte gudomlig ledning, och dessa uppenbarelser intygar att de erhöll den. I uppenbarelserna ser man återställelsen och utvecklingen av Jesu Kristi evangelium samt inledningen av tidernas fullbordans utdelning. Kyrkans flytt västerut från New York och Pennsylvania till Ohio, till Missouri, till Illinois och slutligen till Great Basin i västra Amerika, och de heligas väldiga kamp i ansträngningarna att bygga upp Sion på jorden i vår tid, framgår också av dessa uppenbarelser.

Flera av de första kapitlen gäller frågor beträffande översättningen och utgivningen av Mormons bok (se kapitel 3, 5, 10, 17 och 19). En del senare kapitel återspeglar profeten Joseph Smiths arbete med en inspirerad översättning av Bibeln, under vilket många av de viktiga doktrinära kapitlen togs emot (se till exempel kapitel 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 och 132, som alla har direkt samband med bibelöversättningen).

I uppenbarelserna framläggs evangeliets lärosatser med förklaringar till sådana grundläggande frågor som Gudomens natur, människans ursprung, Satans existens, jordelivets ändamål, nödvändigheten av lydnad, behovet av omvändelse, den Helige Andens sätt att verka, de förordningar och förrättningar som rör frälsningen, jordens bestämmelse, människans framtida tillstånd efter uppståndelsen och domen, äktenskapets eviga bestånd och familjens eviga natur. Likaså framgår den gradvisa utvecklingen av kyrkans administrativa struktur med kallelsen av biskopar, första presidentskapet, de tolvs råd och de sjuttio samt upprättandet av andra presiderande ämbeten och kvorum. Slutligen gör det vittnesbörd som ges om Jesus Kristus – hans gudomlighet, hans majestät, hans fullkomlighet, hans kärlek och hans återlösande kraft – att denna bok är av mycket stort värde för den mänskliga familjen och ”värd jordens alla rikedomar för kyrkan” (se överskriften till L&F 70).

Uppenbarelserna skrevs ursprungligen ner av Joseph Smiths skrivare och kyrkans medlemmar delade entusiastiskt med sig av handskrivna kopior till varandra. För att skapa en mer permanent uppteckning skrev skrivarna inom kort ner dessa uppenbarelser i manuskriptböcker, som kyrkans ledare sedan använde under förberedelserna inför tryckningen av uppenbarelserna. Joseph och de tidiga heliga såg på uppenbarelserna på samma sätt som de såg på kyrkan: som levande, dynamiska och med möjlighet till förtydligande då ytterligare uppenbarelse togs emot. De insåg också att oavsiktliga fel förmodligen hade inträffat under avskrifterna av uppenbarelserna och förberedelserna inför tryckningen. Därför ombads Joseph Smith under en konferens i kyrkan 1831 att ”rätta till de fel eller misstag som han må upptäcka genom den Helige Anden”.

När uppenbarelserna hade gåtts igenom och rättats började kyrkans medlemmar i Missouri trycka en bok med titeln A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (En befallningarnas bok för styrandet av Kristi kyrka), som innehöll många av profetens tidiga uppenbarelser. Detta första försök att ge ut uppenbarelserna upphörde dock när en pöbelhop förstörde de heligas tryckeri i Jackson County den 20 juli 1833.

När Joseph Smith och andra ledare i kyrkan fick höra att tryckeriet i Missouri hade förstörts började de förbereda sig för att ge ut uppenbarelserna i Kirtland i Ohio. För att åter rätta till fel, förtydliga olika formuleringar och spegla utvecklingen i kyrkans lära och organisation, övervakade Joseph Smith redigeringen av texten i en del uppenbarelser inför publiceringen av Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (Läran och förbunden i de sista dagars heligas kyrka) 1835. Joseph Smith godkände ytterligare en utgåva av Läran och förbunden, som publicerades bara månader efter profetens martyrdöd 1844.

De tidiga sista dagars heliga värderade uppenbarelserna högt och ansåg dem vara budskap från Gud. Vid ett tillfälle i slutet av 1831 gav flera äldster i kyrkan högtidligt vittnesbörd om att Herren hade burit vittne till deras själ om sanningen i uppenbarelserna. Detta vittnesbörd publicerades i 1835 års utgåva av Läran och förbunden som de tolv apostlarnas skriftliga vittnesbörd:

De tolv
apostlarnas vittnesbörd om
boken Läran och förbundens äkthet

Vittnenas vittnesbörd om boken med Herrens befallningar, vilka befallningar han gav till sin kyrka genom Joseph Smith den yngre, som genom kyrkans röst utsågs i denna avsikt.

Vi känner att vi vill bära vittnesbörd för alla världens människor, för varje levande varelse på jordens yta, att Herren har vittnat för våra själar, genom den Helige Anden som utgjutits över oss, att dessa befallningar gavs genom Guds inspiration och är till nytta för alla människor samt att de verkligen är sanna.

Vi ger detta vittnesbörd till hela världen med Herren som vår hjälpare, och det är genom Gud Faderns och hans Sons Jesu Kristi nåd som vi tillåts ha denna förmån att bära detta vittnesbörd för världen, vilket vi gläder oss storligen över, och vi ber alltid till Herren att människornas barn kan få nytta därav.

Namnen på de tolv var:

 • Thomas B. Marsh

 • David W. Patten

 • Brigham Young

 • Heber C. Kimball

 • Orson Hyde

 • William E. McLellin

 • Parley P. Pratt

 • Luke S. Johnson

 • William Smith

 • Orson Pratt

 • John F. Boynton

 • Lyman E. Johnson

I senare upplagor av Läran och förbunden har ytterligare uppenbarelser och andra upptecknade handlingar tillagts såsom de togs emot och som de antogs av kyrkans behöriga församlingar eller konferenser. I 1876 års utgåva, som togs fram av äldste Orson Pratt under ledning av Brigham Young, ordnades uppenbarelserna kronologiskt och nya kapitelöverskrifter med historiska sammandrag lades till.

Från och med 1835 års upplaga ingick också sju teologiska lektioner. Dessa kallades Lectures on Faith (Föredrag över tron). Dessa hade utarbetats för att användas i profeternas skola i Kirtland i Ohio från 1834 till 1835. Även om dessa föreläsningar är värdefulla för lärdom och undervisning, togs de bort ur Läran och förbunden från och med 1921 års upplaga eftersom de inte gavs eller framlades som uppenbarelser till hela kyrkan.

I 1981 års engelska utgåva av Läran och förbunden togs tre dokument med för första gången: kapitel 137 och 138, vilka beskriver grunderna för de dödas frälsning, och Officiellt tillkännagivande 2, vilket tillkännager att alla värdiga manliga medlemmar i kyrkan kan ordineras till prästadömet, oavsett ras eller hudfärg.

I varje ny utgåva av Läran och förbunden har tidigare fel rättats till och ny information har lagts till, särskilt i den historiska delen av kapitelöverskrifterna. I den nuvarande upplagan har ytterligare datum och namn på platser justerats och andra ändringar har gjorts. Dessa förändringar har gjorts för att texten ska stämma överens med den mest korrekta historiska informationen. Annat speciellt kännetecknande för denna senaste upplaga är omarbetade kartor över de viktigaste geografiska platserna där uppenbarelser togs emot, samt förbättrade fotografier över kyrkans historiska platser, korshänvisningar, kapitelöverskrifter och sammanfattningar som alla är avsedda att hjälpa läsarna förstå och glädjas åt Herrens budskap såsom det är givet i Läran och förbunden. Informationen i kapitelöverskrifterna har hämtats från Kyrkans historia i manuskript och den publicerade utgåvan av History of the Church (kallas för Joseph Smiths historia i kapitelöverskrifterna) och Joseph Smith Papers.